1
13
0
Featured in collections
Recommended for you
The Blue Room
123 Views|1 Today
© 2016 - 2019 zrosemarie
Mandelbulb3Dv18{
g.....9/...V1...w....2U...UI8bZW0Fw..vflouuR5q1Enkzd96a2YwXP7ms3oA8xzKslPr8Q.WzD
........................................kz1........A.l3K................y.2...wD
...Uz6.....S..../M.0/.....Ei....w.....E3.....EF/uHYbYopD/.........US0dkpXm1....6
./....kD12../2...........6..EvgHgGyD0..YhZ1UWzvyzzXIDq.oz.U0.....y1...sD...../..
.z1...cD3q0W0t77Rx1..........em2lgEjTTcj5VvEwFdkytnWfJF2mcYJzU/X9zlE49pDJsOclDcE
0uXmtuJ61NgIzqyjqwUA8NpDU.....Y.Y.........UNaNmD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................J....k1.
.....CnAnz1.......kz.wzzz1UR.27......61...UG....U0...s/....9....l.....In..k4w5z0
HA1U.0aZc1.M6/1.Mg2cpV6dE1..0c..zCyu..UoK/nl2xvj6Eot8VlJqy1...........U.8.k4.o7.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........6UAzzvsf1..5T51vojozs/pMnDnNqyD............06lz
zCyu..UELyG/16.k.Got8VlJ4z9...........U.GwzjXjC...iOSgaV2.282RiGMQZlz0..........
22n0yHimc1..IthoT8Gtz0UzTZHZsIyD.wb6.u7oC.A..o6Vn0USnd7yzz/k.1A.aNaN.vzDBGsg.Mec
tWTzTNcaC1UbbuPiQsLX2C9.iqugs1bTBGsg.MStdXDlyp6Vn0.ZHa7yMwLX2C9.QRJQsnqTBGsg.Mwl
6XDkzp6Vn0kQlt5y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffn.1AmsWOkR4.....................
E../.I.//3./....I....o....kNi3aQgZrA7NoI.A3.Y/........................U1C....6U.
0.....U/...........0.1........zD................................OaNaNaNaty1.....
..............1E.....................fNaNaNaNavDOaNaNaNaty1........wz...........
........kz1..........2.....3....8....ApMcJaQfNoI.A3.Y/kI........................
.sU1....0MU/4...0EE..AnAnAnAnAyDrE8gk1YItz1...c9e1ekz............0BEvO9qgwvAnAnA
nAnsz...............rX2wuyvdfQHfD5nsz....PDgdpxD........M.2.......UH./..........
...................wz...........1....E/....2....GxqPhFoPj7rQ7NoI................
..............U1....0.k.16......OaNaNaNaty1Y.d.r6/Bwz..oVpT.P.zD..........2.....
................T.feXpNjzz9........2.dNaNaNaNawD...E2c5sHz9..................U.E
XgRi.fUHYy1ITpx6VMEbz0..........5dJQg6dpXzP.....I....c....UIdJKPH3bQoZYFH/......
......................U1C....6U....................../.........E.....k3HQz9....E
IYsXz................................/........zj........kz1..........Qz15Ikjkq4E
tvPMWEsxZznAnAnAnAnkzMaNaNaNaNxD........kz1..........2.....3....6....EINXxqEp7KN
7NoI.............................sU1....0............cNaNaNaNavD..........2.....
....................deo9ryvAnAnAnAnkz.........zDI6A/B5L9wy9.....................
................................................................}
{Titel: 001-The Blue Room}
Image size
1200x900px 494.59 KB
Featured in collections
Recommended for you
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (1)
niakok01's avatar
niakok01|Hobbyist Digital Artist
I made a variation of your wonderful picture:
#000245 - The green room
I hope, you will like it. Thank you for sharing the parameters.
Reply  ·  
©2019 DeviantArt
All Rights reserved