zrosemarie's avatar
Screw Loose
By zrosemarie   |   Watch
8 2 318 (1 Today)
Published: July 4, 2015
© 2015 - 2019 zrosemarie
Mandelbulb3Dv18{
g.....9/...V1...w....2Q...UI8bZW0Fw..vflouuR5q1Enkzd96a2YwXP7ms3oA8xzKslPr8Q.WzD
........................................kz1........A.de0................y.2...wD
...Uz6.....B..../M.0/.....U3/...b.....E3.....EF/uHYbYopD/.........US0dkpXm1....6
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD3q0W0t77Rx1..........em2lgEjTTcj3VvEwFdkytXWfJF2mcYJzU/X9zlE49pDJsOclDcE
0u1mtuJ61NgIzqyjqwUA8NpDU.....Ym5.........UNaNmD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................d....k1.
.....Ksulz1.......kz.ADwS1UR.k3.t....E1...UG....U/...63...U7....l....AJB....SFz0
...U.0aZcrAM6/XogW6NMDflV16.0c..zrhe..E6nw5TN9.E62mAzlLq0.I...........U.8.EldZ4.
.AL9s6JkUz9.fjrwdvgqz0..........2EE2zzzzz1..pbZAJp4wzsFaFCjXBTzj.YeuPa4WNzP.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6U.0UX4F.ymq.EIZ5.Bnt/s1l9POPi..pP
mZ9Mt6Tuc0UvhjByXznoQ9C.nBrQ.LRHPOPi.wH2/Uj0Q/CsU1...0.yNXKdcm4.POPisnUQ./...gdh
tWj0uxzzz1El003y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E../.ME/F3k.....I....c.....IjlKS4x4PYJ2ShALShZYFH/.......................MU/46..
0.........UaNaNaNaNez0........wjBnAnAnAnIz9.....................................
...2.VF92FpyVY.E........E.24hE2Jv5G0./..........................................
.....................2.....3....E....6pPjp4FjxaQnZYFH/..........................
....C....6..1AU......YNaNaNaNaujBnAnAnAnUzXaNaNaNaNxz..........E................
...............k........E.gaNaNaNaNmz................................YRTOLDomvfC
OaNaNaNaty1...................zj/....E/...E0....H/5O13qNZZYFH/..................
............Cs....U.06..................cz1........wz.........wj................
.....g53iSIsuFsD........kz1........6./.......E1E................................
..........................................U.....I....k....kNZ3aQ7NoI............
......................U1C....6....................UD./.......szDnAnAnAnAny9.....
...............E9nAnAnAnQz1........2./.......s3EOaNaNaNa7zXaNaNaNaNmzcNaNaNaNayD
OaNaNaNaty1..........................................A.....3....9....YJOiZJMiRKG
4B3..............................sU1....0.U/4M.......oAnAnAnAnzD........kz1.....
..........................UaNaNaNaNiz.........zDOaNaNaNa7z1.....................
................................................................/....E/...U0....
LJKOmFqEp7KN7NoI............................Cs....U.4MU/................sz1.....
...../.......................................s2E........kz1.....................
............................................................................}
{Titel: sat070410}
Image size
1200x900px 341 KB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (2)
GrannyOgg's avatar
GrannyOgg|Hobbyist General Artist
Interesting shapes!
Reply  ·  
zrosemarie's avatar
zrosemarie|Student Traditional Artist
Thank you 
Reply  ·  
©2019 DeviantArt
All Rights reserved