zrosemarie's avatar
On Track
By zrosemarie   |   Watch
9 2 194 (1 Today)
Published: January 6, 2016
© 2016 - 2019 zrosemarie
Mandelbulb3Dv18{
g.....9/...V1...w....2U....5pFFHHVO/.9KQRNNx8p1EwdIF3dIyUw1ts6WB5z9yz0TQaVmHsGzD
........................................kz1........A.7C4................y.2...wD
...Uz6....UR..../M.0/.....Uv....W.....E3.....EF/uHYbYopD/.........US0dkpXm1....6
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...cDolFZd9iBmx1..........KzJxr2fLrdj6iKlOL07JuXIKPsGwLPOz2OVQE1cCbqDejngcNz1
JuXptOYBUuQOz8ogSZ2zpaqDU.....2iI.........UNaNmD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.5zhP......................................D....k1.
.....CnAnz1.......kz.wzzz17U..6.P....61...EB....U0...s/....F....6/...I1.....Sn52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..y5ze..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.EaoF..
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................kMZz1E7JyCy56JJ2b1..1Ak.orIgt1f.giF
tXDgJJ3lt..k.1A.mDq77B4.PccysT1QJFQC..Ak.1EQqJ3lt..k.1A.JgLJ2b1..1Ak.AsTJFQC..Ak
.1.kzpIKk0k4jfDy...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffpUX9e/rN.Q4.....................
E../.ME/F3E.....I....o....kNi3aQgZrA7NoI.A3...........................U1C....6U.
0.....U/...........0.1........zD................................OaNaNaNaty1.....
..............1E.....................fNaNaNaNavDOaNaNaNaty1........wz.........zD
........sz1...............kzzzzz.......PdBKN3VLG4B3.Y/kI........................
.sU1....0.......02E..........U0E..........2...............................2.....
...wz.........zD........S/oSIsuFVf5Vz.........yD........M.2.......UH./..........
...................wz.........../....E/....2....GxqPhFoPj7rQ7NoI................
..............U1....0.k.16......OaNaNaNaty1GUIUPYU4../.oVpT.P.zD..........2.....
................T.feXpNjzz9..........dNaNaNaNawD.............................U.E
XgRi.fUHYyXaNaNaNaNiz...................kzP.....I....w....kIZ3qQcJ4Pg/..........
......................U1C.U10.U/4M.............................E................
...................................oz........................................U0E
aNaNaNaNaznAnAnAnAnkzMaNaNaNaNxD........kz1..........2.....3....8....AIOo7LRnZYF
H/...............................sU1....0MU/4........MaNaNaNad.E..........2.....
...................................6./........zD................................
................................................................/....E/...E1....
G3aPYBIRWJqQ7NoI............................Cs....U..6U.06...2..OaNaNaNadz1.....
.....lTetFPYdFxjsYM2a9iYNzvmVKSpeQxqzcNaNaNaNayD..........QM5Ty1Gocxz........z3E
.......UZ/2....................EhRyE5fzJTz1................................/}
{Titel: 001-On Track}
Image size
1200x900px 606.68 KB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (2)
Jakeukalane's avatar
Jakeukalane|Hobbyist Digital Artist
Derived here: The Supreme Circuit. Thank you very much!
Reply  ·  
Jakeukalane's avatar
Jakeukalane|Hobbyist Digital Artist
Amazing :D
Reply  ·  
©2019 DeviantArt
All Rights reserved