Shop Forum More Submit  Join Login
On Tap by zrosemarie On Tap by zrosemarie
Mandelbulb3Dv18{
g.....9/...V1...w....2U...kJMxaJWVW5.DT8YdqtpV1E2n6wRJc9rwfOk2YctDK..bd.LiQGAl.k
........................................kz1........A.d5R................y.2...wD
...Uz6....kL..../M.0/......71...X0....E3.....EF/uHYbYopD/.........US0dkpXm1....c
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...cD3q0W0t77Rx1..........cm2lgEjTTcjY0RX4Dnd2unMxH2OzmHHzS89r7f4qYpDJz2tO3sw
rtPTJG7hOMHKzSu5FLqjwoojU.....2Nj.........UNaNmD12....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................v....k1.
.....Ksulz1.......kz.sDou/7O.A9......66...kD.........M4....9....l.....In..k4wbz0
HA1U.yoPxtTEGd3omoH7uNSrJ1..0E/.mN5S.6UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
YA72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/Upfjrwdvgqzs/Fbf24LNyD...........3l6Iz
y1hS..UntEsqczzD.ujLGRYA/z1.GqgUe0UD.LEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.UQk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/bp6nBic4Qb/......................
E....I.//3k.....I....w....UHZRLHZtqNZ7bA7NoI..........................U1C....6..
..U.4MU/..kAnAnAnA12./.........E........0.2.............................6.2.....
...wz........UyD............................../E................................
........sz1..........6.....3....E....6pPjp4FjxaQnZYFH/..........................
....C....6..1AU..............kyj........oznAnAnAnAntz..........E................
...............k........E.gaNaNaNaNmz................................YRTOLDomvfC
OaNaNaNaty1...................zj0....E/...U0....nB4Or3aQodLG4B3.................
............Cs....U.4MU/................EzXaNaNaNaNszoAnAnAnA9zD................
.............E/E........kz1.....................................................
..........................................E.....I....Y....kIkVqEVRKN7NoI........
......................U1C....6U.0.........UaNaNaNaNqz0........yDOaNaNaNaNz1.....
................vFVf53iS2y1........wz.........0E........o.2.....................
.....................................................2.....3....7....MqPgFKOiRKO
iNKS7NoI............................4MU/........................................
...............................................E..........2.....................
................................................................}
{Titel: mon070606}
:icondorianoart:
DorianoArt Featured By Owner Jul 7, 2015  Professional Artist
Great Depth ! Love it!
Reply
:iconzrosemarie:
zrosemarie Featured By Owner Jul 7, 2015  Student Traditional Artist
thank you - it was a slow render
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 7, 2015
Image Size
537 KB
Resolution
1200×900
Link
Thumb

Stats

Views
101
Favourites
3 (who?)
Comments
2
Downloads
3