Shop Forum More Submit  Join Login
Framed again... by zrosemarie Framed again... by zrosemarie
Mandelbulb3Dv18{
g.....9/...V1...w.....U...EZrBK.7jW..59J.8JTnr6EcFUnHZaEoyPj1mXTeftyzYLaZANcJRzj
................................vbgqUnEgH.2........Y.V7/...............kG/2...wD
...Uz6/....E.....Q.1/.....EF/...10...2E3.....U5MCK0yhSnD/QkFK7rD...k0dkpXm1....c
.F....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...cDVb7vS2000w95PvutHfsBzI2hPUodl9jjViXXu46R6v9dKa73Vnfwy.0ds5cKaSnDruI5WwXY
rwHbhlRyYLV.zEO2AR5sKEfDU.....YM0...t.........kD12....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kU/riDC....k1.
.....Ksulz1.......kzVzzzz17U.E5......w/...ER....m..06Q6..UEB....4/...g0.....wb52
iw1U.m7QAxDbklozFOBwzr5NF/c.0Qozzjyj3..U........6.6.......E..0........E28.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz8............V0.sXTL0..SQcDqMitzu/BQKxV62zD..........E.lc..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................wPKZ.kz.fozeemKD87.aRMaNGJJsruB.UDn
7VDmxxPKZ.kz.fozQsrjNJ0.z1gGz1bTzaJ7.wDk8xDlyxPKZ.kz.fozMwrjNJ0.z1gGznqTzaJ7.wDk
8xDkzxPKZ.kz.foz..kjNJWQeemKD87UIJ3yhSnhszrjNJWQqJLNk61Bic4Qb/..................
E../.Ek.l2......I.........kLdtaRXZ5Pdt4NmZqMVl4......................c..........
..........EQxckpX0Ltz2LD8QxckJyD........kz1........wz...........................
................................................................................
.....................Q.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........2.......6.EOaNaNaNa5.Yzzzzzzzzrz.........zD................
..........................................................2........wz...........
................................/....E/..../....T7LNXZ4QmxqMVlaKn64.Y/..........
..........U3K...................TIsuFVf5tzn0LD8QxckuzcNaNaNaN4yD........kzXaNaNa
NaNwz...........................................................................
..........................................E0....I....w....EE0x4SElKMoZaPpp4.oE4.
oE4...................k/.MU/4....ok.1Ak.0.EnAnAnAng/./........wDOaNaNaNadz1.....
...................................................................wz...........
........................................................}
{Titel: sat070405}
:iconpamonk:
PaMonk Featured By Owner Jul 4, 2015  Professional Artist
This is Very Beautiful with the background Awesome work.:D
Reply
:iconzrosemarie:
zrosemarie Featured By Owner Jul 4, 2015  Student Traditional Artist
Thank you the background is also be m - created in Vue
Reply
:iconpamonk:
PaMonk Featured By Owner Jul 4, 2015  Professional Artist
you're welcome.:D
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
July 4, 2015
Image Size
552 KB
Resolution
1200×900
Link
Thumb

Stats

Views
90
Favourites
3 (who?)
Comments
3
Downloads
1