Yami-tann's avatar

[Collaboration] Missing you

By Yami-tann
12 Favourites
0 Comments
103 Views
Lần đầu collab và collab with :iconfuyuurikann:

Cảm ơn mày đã giải thích tận tình cho tao và giờ thì tao đã hiểu rõ :v

C. :iconw1216ww:

Note: tui tên Liz :v
IMAGE DETAILS
Image size
800x884px 965.81 KB
Published:
© 2018 - 2020 Yami-tann
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In