Deviation Actions

xnhan00's avatar

In the garden

Published:
By
34 Comments
4K Views
Bạn đã không đề cập đến những điều của quá khứ
Bạn nói với tôi những kỷ niệm ngọt ngào
Tôi không hỏi tương lai
tôi sẽ thế nào với bạn, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua điều này. 

🌻

instagram
facebook 

Cảm ơn bạn và chúc một ngày tốt lành! 
Image details
Image size
2000x1112px 1.09 MB
© 2019 - 2021 xnhan00
Comments34
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
aspieprincess99's avatar

It looks so beautiful!

Czardom's avatar
Good work! Keep it up :)

If I am correct, this is a scene from CMBYN?

P.S: For your works that are for sale, you might want to put a watermark on them, and not upload the full resolution as well..
xnhan00's avatar
Hi Czardom,

Yes, it is inspired by "Call me by your name".
And I have received suggestions from you.

Thank you so much and have a nice day.
AnnaZLove's avatar
DoisPontoseMeio's avatar
I love this so much. :love: keep it up, your style is amazing!
xnhan00's avatar
Thank you ♥
barefootliam's avatar
I love so much the light here, the traditional/classical technique combined with a modern subject :heart:
xnhan00's avatar
Thank you ♥
Sofia-Sousa's avatar
I really like this one!
xnhan00's avatar
Thank you ♥
TranThiHuongGiang's avatar
Sao anh không tắt cho phép download free đi vậy, em đã tải về máy rồi nhé :)
xnhan00's avatar
Dowload cái này cũng giống save cái hình về thôi em. Kích thước nó vẫn vậy hà :D
TranThiHuongGiang's avatar
Oh, hem sao, em đã lưu hớt về máy thành folder "thầy Nhàn đẹp trai" đề phòng 1 ngày không còn internet trên đời :) thì vẫn có tranh để xem. Hihi
xnhan00's avatar
brennennn's avatar

Oh wow, this is stunning!! Well done!

xnhan00's avatar
Thank you ♥
mike-torma's avatar
Very strong composition!
xnhan00's avatar
Thank you ♥
lnsordo91's avatar
call me by your name?
xnhan00's avatar
Yep I draw inspiration from the film.
LinkinDnB's avatar
Great illustration! 
xnhan00's avatar
Thank you ♥
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In