Deviation Actions

xnhan00's avatar

Hot Tones

By
Back a long time,
I still :love: for windows XP!
( Update 27/ 11 )
Enjoy,

Thanks for coming by!
Image details
Image size
1600x991px 387.74 KB
Published:
© 2012 - 2021 xnhan00
Comments45
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
richeyyyyy's avatar
can i change my xp into look like thissss
daroe's avatar
Oh very nice, that metro look on XP :D
JeremyExpr's avatar
always hot tones, I love hot tones =))
lightsbee's avatar
Chia sẻ được không bạn
xnhan00's avatar
Chia sẻ gì Lightsbee ?
lightsbee's avatar
Tớ muốn làm 1 cái desktop như bạn, hướng dẫn tớ với
Jarzs's avatar
Đang dual boot win7 win8. Win7 phá icon lộn xộn hết. Muốn giữ cái win8 cho nó đàng hoàng để học hành làm việc mà bác làm vầy tự nhiên muốn vọc vạch quá
anhgreen123's avatar
e vốn k thích win 8, nhưng sau khi xem shot này của a e lại bắt đầu có thiện cảm rồi :D
xnhan00's avatar
Vì đây là Windows XP em :)
pk1st's avatar
Vâng, XP vẫn là vua!
shubhankarbhowmick's avatar
my my... truly beautiful....
xnhan00's avatar
federico96's avatar
Been featured here:

[link]

;p :peace:
xnhan00's avatar
Thank you so much! :)
shiraz07's avatar
I'm impressed!Very good.
xnhan00's avatar
callmee's avatar
omnimo on xp? NICE! Who needs windows 8 :P
xnhan00's avatar
It skin for XWidget on windows XP! :)
andrewk's avatar
The new interface looks like it was designed by an art student!
xnhan00's avatar
Yes,
I'm currently a student of Fine Art.
Thank my friend so much! :)
Forrestdf's avatar
Love it. But 3bgs of ram and only a 37 gb hard drive? why not a bigger hdd?
xnhan00's avatar
I think windows xp " gently " should not need a bigger hdd.

Thank my friend! :)
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In