xnhan00 on DeviantArthttps://www.deviantart.com/xnhan00/art/Ao-Dai-Viet-Nam-90699926xnhan00

Deviation Actions

Daily Deviation

Daily Deviation

January 9, 2009
The flow and movement in Ao Dai Viet Nam by ~xnhan00 are terrific. That, and the combination of warm earthy colors, make this piece truly stand out for me.
Featured by Jules1983
xnhan00's avatar

Ao Dai Viet Nam

By
Published:
65.7K Views

Description

":heart:" Ao Dai Viet Nam ":heart:"

Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi, một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay

:heart::heart::heart::heart::heart:

Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong
Hôm xưa em đến mắt như lòng
Nở bừng ánh sáng em đi đến
Gót ngọc dồn hương bước tỏa hồng
...

:blowkiss:
Wikipedia:
[link]

Wacom + Illustrator CS4

Update 20/11 .....:blowkiss:
Image size
750x1073px 339.33 KB
© 2008 - 2024 xnhan00
Comments180
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Shadow-Walker-22's avatar