Shop Forum More Submit  Join Login
:iconxioelgji1911:Xioelgji1911 posted a status
Cái form xấu banh xác Neko Emoji-14 (Cry) [V1] mới học tối qua nên thông cảm hen [EXO] Kris ''Legit'' Crying Emoticon [EXO] Kris ''Legit'' Crying Emoticon [EXO] Kris ''Legit'' Crying Emoticon  

Devious Comments

:iconjtylai:
jtylai Featured By Owner Jul 20, 2017
anh làm bằng phần mềm gì thế ạ .-.
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 20, 2017
Vegas Pro á
Reply
:iconjtylai:
jtylai Featured By Owner Jul 20, 2017
cảm ơn anh
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 20, 2017
Dancy dance 
Reply
Add a Comment: