Shop Forum More Submit  Join Login
#samuel .180327 by Xioelgji1911 #samuel .180327 by Xioelgji1911
Add a Comment:
 
:iconbosnberry:
BosnBerry Featured By Owner May 20, 2018  Student
Cho mình xin font "Chúng ta" được không ạ
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner May 21, 2018
Art này mình làm trước khi format máy nên không nhớ tên nữa cậu ơi
Reply
:iconbosnberry:
BosnBerry Featured By Owner May 21, 2018  Student
vâng
Reply
:iconbluewingfairy:
bluewingfairy Featured By Owner Apr 5, 2018
your very welcome😊.
Reply
:iconbluewingfairy:
bluewingfairy Featured By Owner Apr 2, 2018
good morning Xi, oh, good!.
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Apr 2, 2018
thanks guy
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
April 2
Image Size
455 KB
Resolution
851×315
Link
Thumb

Stats

Views
166
Favourites
21 (who?)
Comments
6
×