Shop Forum More Submit  Join Login
# jaehwan - e'dawn .180418 by Xioelgji1911 # jaehwan - e'dawn .180418 by Xioelgji1911
Add a Comment:
 
:iconbt2k3:
BT2k3 Featured By Owner Jun 4, 2018  Student Artist
art đầu xinh dzay
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jun 4, 2018
Oi ma oi được idol comment nè ba má ơi TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Reply
:iconbt2k3:
BT2k3 Featured By Owner Jun 4, 2018  Student Artist
uisssss ngại dzayyyy, cảm ưn bồ nhennn, art bồ creative lắm á
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jun 4, 2018
Nói thật bộ !!! Art người xịn lắm nha, clr cũng thía... Tui dùng download Clr của người 1 đống luôn nì ^.^
Reply
:iconbt2k3:
BT2k3 Featured By Owner Edited Jun 4, 2018  Student Artist
bồ làm tui dzui wa hahaha .:Bunny love love:. art bồ có nhiều tấm xưn xĩu lun đóa
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jun 4, 2018
.:puppy happy love:. .:puppy happy love:. .:puppy happy love:. Heart Love Heart Love Heart Love 
Reply
:icondetective-fishoe:
Detective-Fishoe Featured By Owner Apr 18, 2018
this is so beautiful!! nice work!
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Apr 18, 2018
I glad u liked it <333
Reply
:iconbluewingfairy:
bluewingfairy Featured By Owner Apr 17, 2018
❤️😊❤️😊❤️😊.
Reply
:iconupwishcolorssx:
Upwishcolorssx Featured By Owner Apr 17, 2018  Hobbyist Photographer
ahhhh i love it <3 <3
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Apr 17, 2018
thanks guy <33333333333333
Reply
:iconbluewingfairy:
bluewingfairy Featured By Owner Apr 17, 2018
good morning Xi, nice poses!!!!!.
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Apr 17, 2018
Heart Heart Heart 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
April 17
Image Size
1.1 MB
Resolution
851×630
Link
Thumb

Stats

Views
413
Favourites
74 (who?)
Comments
13
Downloads
12
×