Shop Forum More Submit  Join Login
Stargazer by Xerces Stargazer :iconxerces:Xerces 57 15 Eisbach River by Xerces Eisbach River :iconxerces:Xerces 47 18 Crystalline Beauty by Xerces Crystalline Beauty :iconxerces:Xerces 54 38 Requiem by Xerces
Mature content
Requiem :iconxerces:Xerces 86 53
Blood Brothers by Xerces Blood Brothers :iconxerces:Xerces 642 116 Reign by Xerces Reign :iconxerces:Xerces 184 75 Invaders Must Die by Xerces
Mature content
Invaders Must Die :iconxerces:Xerces 144 110
Laughing on the Inside by Xerces
Mature content
Laughing on the Inside :iconxerces:Xerces 129 152
Heaven's A Lie by Xerces Heaven's A Lie :iconxerces:Xerces 477 218 Rainbow Snow by Xerces Rainbow Snow :iconxerces:Xerces 138 139 Out of Control- III by Xerces
Mature content
Out of Control- III :iconxerces:Xerces 519 243
Close But No Cigar by Xerces
Mature content
Close But No Cigar :iconxerces:Xerces 159 226
Spike by Xerces Spike :iconxerces:Xerces 294 131 A Walk On Broken Glass by Xerces
Mature content
A Walk On Broken Glass :iconxerces:Xerces 140 255
Dreaming Of A Dark Christmas by Xerces Dreaming Of A Dark Christmas :iconxerces:Xerces 312 251 Perfect Day by Xerces Perfect Day :iconxerces:Xerces 250 120 Serene Dream by Xerces Serene Dream :iconxerces:Xerces 112 112 Die, Die, My Darling by Xerces
Mature content
Die, Die, My Darling :iconxerces:Xerces 248 228
Passion And Lust Diptych by Xerces Passion And Lust Diptych :iconxerces:Xerces 135 52 Burning Lust by Xerces Burning Lust :iconxerces:Xerces 353 99 Burning Passion by Xerces Burning Passion :iconxerces:Xerces 97 30 Trypanophobia by Xerces Trypanophobia :iconxerces:Xerces 453 303 Fine And Dandy B and W by Xerces Fine And Dandy B and W :iconxerces:Xerces 74 37 Fine And Dandy by Xerces Fine And Dandy :iconxerces:Xerces 70 95