Shop Forum More Submit  Join Login

Mature Content

This content is intended for mature audiences.


or, enter your birth date.*


Month

Day

Year*
Please enter a valid date format (mm-dd-yyyy)
Please confirm you have reviewed DeviantArt's Terms of Service below.
* We do not retain your date-of-birth information.
madalas kitang napapanaginipan at sa tuwing nangyayari
ay hinahaplos ko ng dahandahan ang makinis mong binti
at sa isang iglap ay magkukulang ang mga detalye
dahil makikita ko na lang tayo'y hubad sa ilalim ng kumot na puti.

tayo'y nag-uusap ng malakas ngunit ito'y pabulong.
humihininga sa papamagitan ng bibig at may ugong

sapagkat...

iniiwasang nating mahayag ang ating ginagawa sa nakaw na sandali
at sa bawat sandali rin, erpat mo ay nagmamasid sa tabi-tabi
sa aktong naghahati tayo kasiyahan, sana ay huwag mahuli
kundi ako'y magigising sa gulat ng walang ngiti.

ngunit...

sana naman ay natutuloy muli kung mga mata'y ipipikit
uumpisahan ko sa simula uli kahit akoy sabik na sabik
sana naman erpat moy tulog ng wala ng sabit
baka sya ang dahilan kung bakit puson ay sasakit.
never too old to masterbate.
No comments have been added yet.

Add a Comment: