Deviation Actions

WLynx's avatar

In the mutant's lair: Tactical Suit Demo

Published:
By
37 Comments
655 Views
The continuation of my previous drawing "In the mutant's lair": fav.me/d9e7149 .
Jenny is an artificial mutant dog (bullterrier) from post-apocalyptic world. She is a rebel and cool warrior. Sometimes she need to do a stalking of some artifacts and equipment in some abandoned places with chemical, biological and radiation hazard as dangerous wild mutated organisms. Also she may to do a some saboteur actions on bad guys facilities. This suit called "tactical" - because it has various possible applications.

So for such properties was designed (*by some mad lynx scientist-alchemist :)*) a suit which has a rather good armoring for such compact design, "flexible exoskeleton"+force recuperator - which increase an endurable weight, enhanced chemical and radiation protection, thermal and fire resistance, electrical resistance etc.. The hermetic and waterproof materials (and coverings), which used in this suit prevent of dust and sludge sticking to it. This suit can be equipped as normal open-cycle gas-mask as a scuba-tank and rebreather if their needed. Some elements of this suit can be integrated with suit's backpack - such as gas-mask filters, water/medicine/food storages, radiators of cooling system, as some traditional or "artifact" electric batteries, etc... Some gadgets and weapons can be attached to the suit's belt (as you can see).

Now Jenny is in special armored helmet which integrated with gas-mask. You can see, that a hose from Jenny's gas-mask is inserted to suit's compact backpack over her left shoulder. Her ears are covered by hermetic pockets (possibly with some electronics too), which are provide of rather good hearing but can be rotated and hided in helmet in some situations. Such material are used in suit's gloves, which among other things can to provide of catching without risk of injure by sharpen things - such as knives, arrows and some grenade shells. Also her gas-mask equipped by "speaking membrane" in front, against of her mouth. The exhalation valve is on front part of underside of the mask muzzle, but inhalation valve and tube inserted under left goggle and provides of goggles anti-steam up blowing.

Now Jenny is in some room of her (temporary) housing in some old, abandoned "soviet" scientific institute or factory, in which can be a "Respect board" ("Доска почёта") - with some photos and names of extremely good workers. But now this board used for some map/plan placing.
Jenny recently fully dressed in this tactical suit and after then says: "Now, Jenny can live happy up to 11 hours in dangerous chemicals or 1 hour under 2000 roentgens!))"
She holds a some key in her right hand - possibly from some secret room, which she plan to visit.

Jenny is a character of :iconbullterrierka:

art (c) me :iconwlynx: ~2015

UPD:

----
У лігві мутанта: демонстрація тактичного костюма

Продовження мого попереднього малюнку: "У лігві мутанта": fav.me/d9e7149 .
Дженні штучний мутант собаки (бультер'єр) у пост-апокаліптичному світі. Вона бунтівник і вправний воїн. Іноді їй потрібно сталкерувати - виконати пошук деяких артефактів і обладнання в занедбаних місцях з хімічною, біологічною та радіаційною небезпекою та небезпечними дикими мутованими організміами. Також вона може зробити деякі диверсійні дії на об'єктах "поганих хлопців". Цей костюм називається "тактичний", - тому, що він має різноманітні додатки для відповідних цілей.

Таким чином, з такою метою, одними трохи божевільним рисем-вченим (алхіміком :)) був розроблений костюм, який має досить хороше бронювання для такого компактного дизайну, "гнучкий екзоскелет" + рекуператор фізичної сили - які збільшують можливу переносиму вагу. Костюм забезпечує хімічний та радіаційний захист, має тепловий захист та вогнестійкість, достасній електричний опір і т.д. .. У ньому використані герметичні та гідроізоляційні матеріали і покриття, які здатні запобігти налипанню пилу та бруду до своєї поверхні. Цей костюм може бути обладнаний як звичайним протигазом відкритого циклу так і балонами зі стиснутим повітрям, як у аквалангу, або ребрізером якщо необхідно перебувати у області з малим вмістом кисню довгий час. Деякі елементи цього костюма можуть бути інтегровані з рюкзаком костюма - такі, як фільтри протигазу, контейнери з водою, медикаментами, харчуванням. Також у рюкзаку розміщена система радіаторів для відведення зайвого тепла з середини котюма, деякі традиційні або "артефактні" електричні батареї, і т.д ... Деякі гаджети та зброя може бути прикріплені до поясу костюма (як ви можете бачити).

Тепер Дженні в спеціальному броньованому шоломі, який інтегрований з протигазом. Ви можете бачити, що шланг від протигазу Дженні заведений через ліве плече до компактного рюкзака костюма. Її вуха захищені герметичними "кишенями", які забезпечують досить хороший слух (можливо, за допомогою деякої електроніки теж), але може бути розвернутими щоб сховатися в шоломі (в деяких ситуаціях). Такий самий матеріал використовується в рукавичках костюма, який серед іншого, здатен забезпечити лови загострених речей без ризику поранень рук - навіть таких як бойові ножі, стріли і деякі осколки гранат. Також її протигаз оснащений "переговорною" мембраною попереду, напроти роту користувача. Клапан видиху знаходиться на передній частині нижньої сторони морди маски, а клапан вдиху і трубки введена ​​під лівим склом захисних окулярів і забезпечує їх обдув повітрям з зовнішньою температурою для запобігання осідання вологи.

Тепер Дженні знаходиться в якійсь кімнаті її (тимчасового) житла в якійсь старій покинутій будівлі "радянського" науково-дослідного інституту або заводу, в якому може бути "Дошка пошани" - з деякими фотографіями та іменами надзвичайно хороших працівників. Але тепер ця дошка використовується для розміщення якоїсь карти / плану .
Дженні нещодавно повністю одягла свій тактичний в костюм, та каже наступне: "Тепер, Дженні може жити щасливо до 11 годин в небезпечних хімічних речовинах або 1 годину при 2000 рентген))!"
Вона має деякийключ в правій руці - можливо, від деякої секретної кімнати, яку вона планує відвідати.

Дженні - персонаж :iconbullterrierka:

Малюнок та їдея мої :iconwlynx: ~2015----
В логове мутанта: демонстрация тактического костюма

Продолжение моего предыдущего рисунка: "В логове мутанта": fav.me/d9e7149.
Дженни искусственный мутант собаки (бультерьер) в пост-апокалиптическом мире. Она мятежник и умелый воин. Иногда ей нужно сталкерствовать - выполнить поиск некоторых артефактов и оборудования в заброшенных местах с химической, биологической и радиационной опасностью и опасными дикими мутированными организме и. Также она может сделать некоторые диверсионные действия на объектах "плохих парней". Этот костюм называется "тактический", - потому, что он имеет различные возможные приложения для соответствующих целей

Таким образом, для таких целей, одними немного сумасшедшим рисем-ученым (алхимиком :)) был разработан костюм, который имеет достаточно хорошее бронирование для такого компактного дизайна, "гибкий экзоскелет" + рекуператор физической силы - которые увеличивают возможную переносимую вес. Костюм обеспечивает химический и радиационный защиту, имеет тепловую защиту и огнестойкость, достасний электрическое сопротивление и т.д. .. В нем использованы герметичные и гидроизоляционные материалы и покрытия, которые способны предотвратить налипание пыли и грязи к своей поверхности. Этот костюм может быть оборудован как обычным противогазом открытого цикла так и баллонами со сжатым воздухом, как в акваланге, или ребризером, если необходимо находиться в области с малым содержанием кислорода долгое время. Некоторые элементы этого костюма могут быть интегрированы с рюкзаком костюма - такие, как фильтры противогаза, контейнеры с водой, медикаментами, питанием. Также в рюкзаке размещена система радиаторов для отвода лишнего тепла с середины котюма, некоторые традиционные или "артефактные" электрические батареи, и т.д ... Некоторые гаджеты и оружие может быть прикреплены к поясу костюма (как вы можете видеть).

Теперь Дженни в специальном бронированном шлеме, который интегрирован с противогазом. Вы можете видеть, что шланг от противогаза Дженни заведен через левое плечо к компактному рюкзаку костюма. Ее уши покрыты герметичными "карманами", которые обеспечивают достаточно хороший слух (возможно, с помощью некоторой электроники тоже), но может быть развернутыми чтобы спрятаться в шлеме, в некоторых ситуациях. Такой же материал используется в перчатках костюма, который среди прочего, способен обеспечить захват заостренных вещей без риска ранений рук - даже от таких вещей как боевые ножи, стрелы и некоторые осколки гранат. Также ее противогаз оснащен "переговорной" мембраою впереди, напротив рта пользователя. Клапан выдоха находится на передней части нижней стороны морды маски, а клапан вдоха и трубки введена под левым стеклом защитных очков и обеспечивает ихобдув воздухом с внешней температурой для предотвращения оседания влаги.

Теперь Дженни находится в какой-то комнате ее (временного) жилья в какой-то старой покинуть здание "советского" научно-исследовательского института или завода, в котором может быть "Доска почета" - с некоторыми фотографиями и именами чрезвычайно хороших работников. Но теперь эта доска используется для размещения какой карты / плана.
Дженни недавно полностью одела свой тактический в костюм, и говорит следующее: "Теперь, Дженни может жить счастливо до 11 часов в опасных химических веществах или 1 часов при 2000 рентген))!"
Она имеет некий ключ в правой руке - возможно, от некоторой секретной комнаты, которую она планирует посетить.

Дженни - персонаж :iconbullterrierka:

Рисунок и идея мои :iconwlynx: ~ 2015
Image details
Image size
1994x2068px 689.87 KB
© 2015 - 2021 WLynx
Comments37
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
BullTerrierKa's avatar
Классно получилось))) Сей прикид чем-то костюмы из "Сталкера" напомнил. Дженни проводит экскурсии?)
Большое спасибо!!! ^__^
WLynx's avatar
Что-то у меня "экскурсионный" стиль чаще всего получается)) Я действительно хотел что-то "сталкерское" нарисовать. Экскурсии в Зону, наверное, так и надо проводить :)
"Тактический" костюм, это не только экскурсии но и проникновение в опасные места с большей уверенностью.
BullTerrierKa's avatar
Ну, это тоже хорошо же)
От аномалии, правда, вряд ли спасет)
WLynx's avatar
>> От аномалии, правда, вряд ли спасет)

Кажется, самые некомпенсируемые это "гравитационные" - всё остальное можно пройти без проблем) А что нельзя - то можно обнаружить и пометить. Главное обнаружить))
Кроме того - костюм модульный. Я не упомянул об контейнерах для артефактов и других дополнительных грузов. Возможны дополнительные защитные экраны - или броневые или противорадиационные. Если нужно будет нырять в вводу - можно добавить ласты или даже "активные ускорители" - электродвижки, закрепляемые по бокам ног с артефактными или обычными источниками энергии.
Есть костюм похожего вида, позволяющий подключаться к системам жизнеобеспечения и электроники самолётов и космических кораблей, позволяет выживать в космическом вакууме и выполнять роль противоперегрузочного, совершать высадки с парашютом хоть из стратосферы или ближнего космоса (100км) (правда в условиях не очень больших скоростей - торможение по баллистической траектории корабля может быть смертельным, да и теплозащита там на это не рассчитана). Но защитные свойства его всё-же более ограничены чем у чисто сухопутной версии.
BullTerrierKa's avatar
А Жарку? Там же хз какая температура. Обнаружить и обойти - это одно, а вот пройти через нее или выжить в случае ЧП - эт немного другое)
Еще с экзоскелетом совместить - и можно будет завалить Сидоровича артефактами)
Вот что теплозащита не рассчитана - это минус. Быстрее замерзнешь, чем приземлишься)
WLynx's avatar
>> Сидоровича артефактами)
>>Вот что теплозащита не рассчитана - это минус. Быстрее замерзнешь, чем приземлишься)
Я имел в виду термощит, как у "шаттлов" и других кораблей, тормозящих об атмосферу. А с какой-то ФАУ-2, "Спейс-Шип-2" на суборбитальном подъёме можно катапультироваться)
Замерзание исключено, если достаточный вакуум - только в воде, жидком азоте или в атмосфере) Тепло может отражаться вовнутрь слоем алюминиевой фольги. Есть активная система подогрева
Экзоскелет с "мышечной" системой там есть и может быть усилен)

В "Зове Припяти" в "жарку" и "котёл" лазил без проблем. Перед этим изловил один или несколько артефактов со свойствами охлаждения ("Огненная сфера", например).
BullTerrierKa's avatar
А... ну тогда зашибись)

В играх аномалии вообще не особо значимы, в них можно влететь без особых последствий, причем несколько раз. В электру, карусель, жарку - точно можно. Это в книгах они описываются как смертельные ловушки.
WLynx's avatar
У Стругацких смертельной могла оказаться совсем незаметная паутина, "мох" от которого загорался стальной трос, "ведьмин студень" который растворял кости. В "Забытом эксперименте" было ещё энергетические поля (не пропускающее радиосигнал), которые даже могло влиять на танк с термоядерным реактором и на экипаж в нём. А ещё в "Дикихе лебедях", кажется, у них была Туча, которая разрушала технику и вообще любые следы человеческой цивилизации и получались дети-знающие-всё, которые не боялись Тучи.
View all replies
Alik-Volga's avatar
Этот вариант, уже более точное отображение характера персонажа,указанного в ссылке.
WLynx's avatar
Спасибо) Кажется, у боксёров есть правило - "Попал - добавь!" ))
Alik-Volga's avatar
Ну, в рисунках это называется не совсем так."Дожал" или "Вытянул"-так в графике это называется.
Если в предыдущей работе- много твоего личного перенесено к характеру,и от того рисунок оказался в некотором выигрыше.
То в этом-уже почти полное совпадение заявленных черт от первоисточника.

Детали фона тоже хороши.Метка с перечёркнутыми линиями. это утюг?
И опять портрет на заднем фоне,хорошо,когда второстепенные детали необычны.
WLynx's avatar
>> Если в предыдущей работе- много твоего личного перенесено к характеру,и от того рисунок оказался в некотором выигрыше.
То в этом-уже почти полное совпадение заявленных черт от первоисточника.

Не могу согласиться на 100% ни с тем не с другим) Тему ремонта снаряжения с помощью шитья я с владелицей персонажа обсуждал и решил воплотить. Да, рисую я не очень, хотелось там воплотить её атлетичное сложение, насколько я это себе "с ходу" представляю)) На втором рисунке я сосредоточился на других формах и, в общем, вышло не совсем то, что я себе представлял изначально (в худшую сторону).

>> Детали фона тоже хороши.Метка с перечёркнутыми линиями. это утюг?
И опять портрет на заднем фоне,хорошо,когда второстепенные детали необычны.

Спасибо) Как и в том случае я черпал вдохновение из игр S.T.A.L.K.E.R. - где такие доски в секретных подземельях и вообще на базах сталкеров бывают) Но и в жизни что-то подобное видел.

Да, утюг )) Думал нарисовать перечёркнутую пирамидку, но решил, что утюг будет веселее)
Alik-Volga's avatar
Когда делают концепт новой марки машины,на эскизах много деталей которые, не всегда точны или детально прорисованы.
Но общее впечатление от любого скетча всегда   понятное. рисунок или нравиться или не нравиться.
Первый вариант вызывает симпатию,вторая работа-похвалу за то, что нарисовал точный образ.
Ещё разъяснение, ты думаешь . что так просто сделать рисунок персонажа другого автора. что бы посмотрев, 
можно было определить по рисунку те черты характера,которые были определены изначально той. кто её придумал.
Так вот, не всегда важна точность штрихов или суперская графика, важно то, что ты правильно передал настроения её персонажа.
Сорри, мне сложно объяснить словами мысли).
Все ошибаются, точки зрения у всех разные.У меня на аве рыжий зверь)),и он может ошибаться. как и другие. но не в отношении того,
что и как нарисовано.
WLynx's avatar
С такой интерпретацией тоже можно согласиться)) Я рад, что кому-то этот рисунок настолько понравился!

>>У меня на аве рыжий зверь))
Но на моём мониторе твой зверь скорее белый и пушистый) *Рыжеватое там что-то только в нижней правой части - под мордочкой.*
Alik-Volga's avatar
Сорри, что ответы не своевременные.
Да,рисунок очень хороший.Техника , все технические детали- вопрос времени и тренировок.
Технику можно улучшать, а вот правильно вжиться) в образ другого персонажа и правильно его отобразить-это никакие техники  не помогут, если нет художественного видения.
А оно у тебя имеется-это замечательно!

Это так, ава белая,но  настроение рисовальное-рыжее)).
Возможно,если когда-то  сменю аву, то это сразу будет очевидным.
WLynx's avatar
Ничего страшного! Тут комментариев ждут годами)
Я там немного расширил описание - добавил русский текст, если интересно))
View all replies
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In