Shop Forum More Submit  Join Login
CFC|Beerus vs. Enerjak by Vex2001 CFC|Beerus vs. Enerjak by Vex2001
Beerus vs. Enerjak (Dragon Ball Super vs. Sonic Archie Comics).

My CFC Idea Pic.

AnimationRewind + Rewind Rumble + Cartoon Fight Night:
www.youtube.com/user/Animation…
www.youtube.com/channel/UC5Lmz…
www.youtube.com/channel/UC-iX9…

Templates:
vex2001.deviantart.com/gallery…

Beerus by 
Shueisha/Toei Animation/Akira Toriyama/Minoru Okazaki/Daisuke Nishio/Junichi Ishikawa/Kenji Shimizu/Tokizo Tsuchiya/Takao Koyama/Shunsuke Kikuchi/Koji Kaneda/Yasuhiro Nowatari/Norihito Sumitomo/Kenji Yamamoto/Osamu Kasai/Aya Matsui/Akihito Tokunaga/Atsushi Maekawa/Toyotarou/Kimitoshi Chioka/Morio Hatano/Kohei Hatano/Ryota Nakamura/Osamu Nozaki/Tatsuya Nagamine/Naoko Sagawa/Atsushi Kido/Tomosuke Teramoto/Satoru Takami/Shunki Hashizume/Hiroyuki Sakurada/Norihito Sumitomo
Enerjak by 
Sonic Team/SEGA/Archie Comics/Patrick "Spaz" Spaziante/Tracy Yardley
Beerus Render by :iconpurplehato:
Enerjak Render by :iconvex2001:
CFC Template and Edited CFC Template by :iconanimationrewind: and :iconvex2001:
Add a Comment:
 
:iconbasura64:
Basura64 Featured By Owner Apr 18, 2018
Enerjak would win, but is a epic fight
Reply
:iconmadnessfoxywolf:
madnessfoxywolf Featured By Owner Mar 20, 2018   Traditional Artist
beerus is more badass than a reality wrapping villain
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Mar 20, 2018  Hobbyist General Artist
+ I don't know if Enerjak can reality warp but I know Archie Sonic can.
Reply
:iconmadnessfoxywolf:
madnessfoxywolf Featured By Owner Mar 20, 2018   Traditional Artist
yep
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Edited Mar 20, 2018  Hobbyist General Artist
What I know from researchers Enerjak would win in fight.
Reply
:iconmadnessfoxywolf:
madnessfoxywolf Featured By Owner Mar 20, 2018   Traditional Artist
probably
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
March 20
Image Size
3.1 MB
Resolution
1200×675
Link
Thumb

Stats

Views
175
Favourites
15 (who?)
Comments
6
Downloads
0
×