Deviation Actions

varpho's avatar

Sumer

By varpho
flaga sumeryjska, oparta na opisie zigguratu:
Sumerian flag, based on a description of a ziggurat:

"Ślady kolorów na cegłach pomogły archeologom do ustalenia dodatkowych szczegółów; dwa najniższe piętra były pomalowane na czarno, trzecie, najwyższe, na czerwono, a świątynia na wierzchołku błyszczała szafirową glazurą ścian i pozłotą kopuły.
Kolory spełniały nie tylko zadania dekoracyjne, lecz miały pewien sens symboliczny, związany z wyobrażeniami Sumerów o budowie wszechświata. Czarny kolor symbolizował krainę podziemi, czerwony ziemię, a kolor niebieski oznaczał niebo i słońce [!]."
[Zenon Kosidowski 1973 "Gdy słońce było bogiem" s. 55]

"Remains of colour on bricks helped archeologists to learn some additional details; two bottom levels have been painted black, the uppermost, third level - red, the temple on the top has been shining with sapphire walls and golden dome.
The colours were not only mere decoration, they had also some symbolical meaning, reflecting the Sumerian views on the structure of the universe. Black colour symbolized the chtonic underworld, red - earth, blue - sky and sun [!]."
[Zenon Kosidowski 1973 "Gdy słońce było bogiem" ['When Sun was a god'] p. 55]

wprawdzie nie wiem, na ile ten opis odzwierciedla rzeczywistość, ale taki zestaw barw jest dość niepowtarzalny.
i'm not sure how accurate this description is, but this combination of colours is quite original.

𒀭
symbol złożony z czterech kresek to sumeryjski wyraz "AN", oznaczający m.in. niebo.
the four strike symbol is a Sumerian word "AN", meaning, among others, sky.
Image details
Image size
800x800px 38.66 KB
Published:
© 2011 - 2021 varpho
Comments3
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Optimus01's avatar
too bad that people don´t know much about the summerians :(
i mean they are the first great civilization the humanity created !
RomaniaTricolor's avatar
This is a very good idea!
varpho's avatar