Deviation Actions

varpho's avatar

Polish Viking flag

By
Published:
3.9K Views

Description

there's a theory that the first Polish dynasty - Piasts - were Vikings. so i've made a fictional flag of Poland as a Scandinavian state.

istnieje teoria, wg której Piastowie byli wikingami, więc zaprojektowałem skandynawską flagę dla Polski.

the flag is based on a coin from the time of prince Bolesław Chrobry.
the romb with four dots is an old Slavic symbol for a "sown field" [знак засеянного поля]. the name of Poland also comes from the stem of "field".
Civitas Schinesghe is the first written down name of Poland.

flaga jest oparta na wzorze widniejącym na denarze Bolesława Chrobrego.
romb z czterema kropkami jest dawnym słowiańskim symbolem "zasianego pola" [знак засеянного поля]. nazwa "Polska" pochodzi od rdzenia oznaczającego "pole".
Civitas Schinesghe to pierwsza zapisana nazwa Polski.
Image details
Image size
733x800px 72.81 KB
© 2011 - 2023 varpho
Comments12
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
History-Explorer's avatar
Very impressive flag design