Shop Forum More Submit  Join Login
2016 mb3d #0020 by valera-rozuvan 2016 mb3d #0020 by valera-rozuvan
Done in MB3D v1.91

Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...V1...w....2....E2EJkoDM5zzqAdUXByA0zjp79whfDjgz9oR28oUJqyzoAdUXByA0zj
................................wX1.y1Ge6.2........Y.lsB...............UF/2...wD
...Uz6....E11.../M.0/.....U01...S.....E3.....gUzxAsjQllD/.......zded0dkpXm1.....
2/U0LD0D12../.............................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDxlRNXPup7x1V7LqDkAn5zank.gkq6Mnjj.Kj9gYWpw1pPdQl0hr2zqkVVpOtTcoDDkeC.Xm7
WwPptdEzomzGzuaXlmEcQSjjU.....IRo.............sD16....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................3....k1.
.....4iSoz1.....W.kH.UFxX.EJ.k9.W....62...kF....62...sE...ED....0....QW/..kaKNTW
...U.CRqFUY787TBbtMgr0l.f06.aAqzEgUv...wQOr9PEzD6s6QZJdbqzn..........6.2C.kFrAG0
.oV96aAIVz9.hte7Umvxz0.p.........EkFzbCxF...jGR3SUQxzuFOf5nlcsxj/.........E.2c..
zzzz............B/...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................MrgU/EbUigveeGHjR3.E86abHJJ14dH.IXA
jsBmxl6IL0EpF5hvQsrJOW8.qNtUi1bTxG2Q.kZNUtCly76hN0UhTXhvMwbKe72.lEHAinqTiKpV.2wg
.vCkzh8SG0U4KsVv..khRC2fee0iniNQIJ3bW76EwyrYg/6f................................
E6...M..F3U.....I....o....UEI31IdtKNcJ4NmxaP.sqNgJqQ.........................6U.
06U................../.........E........kz1.....................................
..kH./..................kz1........../.......w2E........E.2........2./..........
.....................2.....3....5....oIMbNpQMZZKhBrR............................
...............................E8Vh2BhT6tzXGM9FHv5Gyz...................kz1.....
...wz.........zDxWFEOtBHN.2.....................................................
.....................................wzzzzD......IaPbJaQ7NoI....................
................4MU/............PE4u2QfT0.2........wz.........zD........Uz1.....
.........IbdZBxj...k1wVMHz1oyIC4r02ZzM/JaBS7iJ.E00dZRQVPWz9.....................
................................................zzzzz1......XFLMcJ4NmxaPo.......
............................Ak.1Ak.1................./..................kz1.....
................................................................................
........Uz1........sz.........yD........Uz1..........2.....3..../....cIGIFZQdRKF
s3KPklKN.............................................w03Qxzu3xvD................
................................................................................
................................................................1....E/...E.....
BB5PoxKNHZLPm...................................................WZPqTSRl0.2.....
...wz.........zD........kz1.....................................................
............................................................................}
{Titel: 2016 mb3d #0020}
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 26, 2016
Image Size
1.2 MB
Resolution
1600×900
Link
Thumb

Stats

Views
70
Favourites
0
Comments
0
Downloads
2

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License.