Shop Forum More Submit  Join Login
2016 mb3d #0015 by valera-rozuvan 2016 mb3d #0015 by valera-rozuvan
Done in MB3D v1.91

Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...V1...s/...2U....JE/x/akZ..nbt7BiZ9Rzj8oJ0ecbmczny6K9oAdJvzmbt7BiZ9Rzj
................................KmfxAg6wG.2........Y./..................S/2...wD
...Uz6....E/1.../M.2/.....U2A...S.....E3.....YCO0YOzq7lD/.......zded0dkpXm1....U
2/kPGAcC12../2.zzzD3WThfz4zzzSUimgwjtzz5X5IXJz9...MkqPBhz0U0.....y1...sD...../..
.znPGAcCzKUbmL/C9xn3Otz5i9W8zsGE8YwuUvnDjdGkGmuVJw9NMlV7L9gHzMQTh8.DA0njL.EbT11X
.x9yu913hfj7zsPsSVArxeoDU.....YfI3............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................D.....D.
.....4iSoz1.....XzTZ.Ql3L.../...t....w0...k0....O1...20...U/....6/...kmu...4qFrM
...ZcV1KEWslci6WsU3Y6SAe90c.oAqzzzSi1.EC........6c9.......E.8/.......Ek.F/EJY00.
..t3Lwk71.A.D99hQGSwz0ETjZ3BK.zj0EUMzvgnFR..9j.ZEcgxzuVWYLHZas.E.keGfqxS/.272Imz
zzzz...UZhCjURkjO069jC/k1.2..0waKa6rz0./c..MFdA............9....................
.EU0.QzQO0..J2OLSnyyz0UB3skNKgzj..............8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6../M..F3E.....I....c....UEplaMjV5Ih61.jR5.....................................
.6.................../........zDnAnAnAnAXz1........sz0..........................
........................kz1..........2DOXXMhsHiD................................
.....................2.....3..../....oIMfZaPoE26kFXM.sqNl.......................
.....................6eFiN1EfJwD...................wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...E/....B3qNiJ4RoE2.....................
................0...............9M8HcB8ekz9........wz.........zDGvIKlEiTaz9.....
................................................................................
..........................................E.....I....2....UEZF5OqEHA.U5.........
..............................................UqJrVoz0........zD........kz1.....
...sz.........yD.........................5mDVixD..............Uf3S8cz0...gKFwKvj
........Uz1........sz.........yD........Uz1...............kzzzzz......kEjt4N7FrM
jJbPoBpRdFrMc/..................06U.06........................zDfvugFdey1.Y6Cn40
w4j2./.............UZCsGPzf1No5RxF/pz0..........................................
................................................................/....E/...E/....
/7oPsNJMmZrIX34PZ/..........................5.............................Y0HEZy
S9woz.gHqHE5ZiyD..........Eji7hU/.Tuz...........................................
............................................................................}
{Titel: 2016 mb3d #0015}
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
August 19, 2016
Image Size
1.3 MB
Resolution
1600×900
Link
Thumb

Stats

Views
62
Favourites
0
Comments
0
Downloads
0

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License.