Shop Forum More Submit  Join Login
2016 mb3d #0014 by valera-rozuvan 2016 mb3d #0014 by valera-rozuvan
Done in MB3D v1.91

Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...V1...s/...2U...kGy8FjCA94.HBmL7upVNwjA6JaeZXjXyXrOvq98uDvzmGy8FjCA9zj
........................................kz1........k./..................y.2...wD
...Uz6........../M.2/......LX...K.....E3.....wwUvCfRPLpD/.......aeed0dkpXm1....U
2/kPGAcC12../2E/..QCDB/ozuzzz.GUGRxj4...j0x14zX...atUt2oz.U0.....y1...sD...../..
.znPGAcCN8QuAPvBPyno4SlZ2nkMz...........QwgWNWdNWxfqt0hU9dYazkijDL/27lrjpR2cuoAi
1xPN1le70q0TzEE3EjC.YdtDU.....I5d5............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................5.....D.
.....4iSoz1.....9.kz.Ql3L.Et.M/.t....61....4....O1...20...k/....2/...o3w..k2kFjM
...U.W1KEWslci6WsU3Y6SAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........Ek.E2EJY00.
.MG7TDBiXz9.LiCtj2Wtz0U9f.Ua9VqD0EEAzvgnF3..gi.ZEcgxzuFFYLHZas.E.MgGfqxS/.Y.2k/.
zzzzB.kaZhCjURkjx779jC/k1.2.3/waKa6rz0./c..MFdA............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6../I../3E.....I....6....EEZVL9DB4Rj/.PV/UQ....................................
..........UDCH8WuJNxz.........zD........kz1........sz.........yD................
................................................................................
.....................2.....3..../....oIMfZaPoE26kFXM.sqNl.......................
...................................................wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...E.....0J4RcN1Bl.......................
.....................................................Ajwfb.GLEyDCSZfxLEaQz9.....
................................................................................
................................................zzzzz1......ZtqNZ75BZV5.........
............................Ak.1Ak.1.......Lc7rA9wc../........zD........kz1.....
...sz.........yD.........................5mDVixD..............Uf3S8cz0...gKFwKvj
........Uz1........sz.........yD........Uz1..........2.....3....4....oIMiFKS1xKR
nZaPm.................................................BVOTu9yjzD..........22YLS1
wKu..dt7hp6/mnzjNkZgXxnZmzX1No5RxF/pz0..........................................
................................................................}
{Titel: 2016 mb3d #0014}
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
August 15, 2016
Image Size
1.4 MB
Resolution
1600×900
Link
Thumb

Stats

Views
66
Favourites
0
Comments
0
Downloads
2

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License.