trangtran2403's avatar

Talking Request 2

1 Favourite
7 Comments
116 Views
#1 for Yenn: xiaoyenn.deviantart.com/
Link HQ sta.sh/01jju24fpxw3
# 2 for Hanii : sakamakivampire.deviantart.com…
Link HQ sta.sh/0hzprrfba4n
Texture yunniejacksonyi,luuthithanhuyen,...
Bạn nào muốn lấy PSD thì cmt bên dưới và Watch cho mình nha
IMAGE DETAILS
Image size
1100x800px 535.99 KB
Published:
© 2016 - 2020 trangtran2403
Comments7
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
trangtran2403's avatar
art nào bạn
XiaoYenn's avatar
:3 Mơn ạ. Cái khung bé đó hăm nên viền đâu a
trangtran2403's avatar
bạn có lấy PSD ko
XiaoYenn's avatar
Méo thấy a ~~
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In