suceobaby's avatar
PSD coloring64
By suceobaby   |   Watch
137 105 2K (1 Today)
Published: June 13, 2015
© 2015 - 2019 suceobaby
-Coloring này có tông tối và màu xanh lá cây sẫm
-Khuyến cáo sử dụng với stock có màu tươi sáng, ít tôi, phù hợp vs 1 số stock live, đặc biệt đẹp với ulzzang nhé
-Lên màu đẹp và hài hòa với mọi thể loại design nhé
Link áp dụng 100%: imgur.com/kHr2VJo

FAV+CMT = DOWNLOAD PSD
Image size
504x612px 4.34 MB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (103)
Yukino-chuchoe's avatar
Yukino-chuchoe|Student Traditional Artist
Thank
Reply  ·  
EslerisRK's avatar
EslerisRK|Student Artist
. Thanks 
Reply  ·  
duongduonggtran's avatar
duongduonggtran|Hobbyist Interface Designer
done
Reply  ·  
karryexol's avatar
karryexol|Student Artisan Crafter
done
Reply  ·  
Kobawashi's avatar
Kobawashi|Student Artisan Crafter
XIn
Reply  ·  
Kobawashi's avatar
Kobawashi|Student Artisan Crafter
Done
Reply  ·  
nagicucheo's avatar
nagicucheo|Student Interface Designer
xin
Reply  ·  
Milkywaybaby2003's avatar
Milkywaybaby2003|Student Artisan Crafter
xin
Reply  ·  
Naheeha's avatar
Naheeha|Student Interface Designer
.Xin
Reply  ·  
dauchi024's avatar
dauchi024|Student Traditional Artist
Xin
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved