62
98
0
See More by suceobaby
Recommended for you
Popular in the last 24 hoursSee all
PSD coloring#68
1.6K Views|1 Today
© 2015 - 2019 suceobaby
Coloring có màu tươi sáng, trong xanh
Nó là màu đỏ nhè nhẹ, xanh lá cây lấp xánh, vàng ánh kim cương đó
Sử dụng rất đẹp, đẹp và phù hợp với mọi stock và mọi thể loại DESIGN
Áp dụng: imgur.com/a/RHgYh
► FAV + CMT = LINKDOWN◄
----------------------------------------------------
►Sử dụng nhớ credit
►Đừng làm giống art tớ quá nhé
►Không share cho bất kì ai
►Không chỉnh sửa và nhận là của bạn
----------------------------------------------------
CREDIT: @OAMCHISHOP (STOCK)
---------------------------------------------------
►IG: HNGLAI7

Image size
290x354px 1016.38 KB
See More by suceobaby
Recommended for you
Popular in the last 24 hoursSee all
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments
EslerisRK's avatar
EslerisRK|Student Artist
. Thanks 
Reply  ·  
ShirumiLovely's avatar
ShirumiLovely|Student Interface Designer
_Done
Reply  ·  
DnishesTH-San's avatar
DnishesTH-San| Artisan Crafter
. done 
Reply  ·  
Tsudere-Hina's avatar
Tsudere-Hina|Student Traditional Artist
- Done
Reply  ·  
beatrice04112000's avatar
DONE
Reply  ·  
YeuDesign's avatar
YeuDesign|Student Artist
. Done .
Reply  ·  
Milkywaybaby2003's avatar
Milkywaybaby2003|Student Artisan Crafter
xin
Reply  ·  
Sein113's avatar
Thanks  
Reply  ·  
ReinMimori's avatarComment featured by owner
xin
Reply  ·  
superagentpanda's avatarComment featured by owner
cam on ban^^
Reply  ·  
BanhGaoCuckoo's avatarComment featured by owner
xin
Reply  ·  
jessicaismylife's avatar
jessicaismylife|Student Interface Designer
Comment featured by owner
xin
Reply  ·  
leacher123's avatarComment featured by owner
xin
Reply  ·  
JiHuyn's avatarComment featured by owner
xin
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
© 2019 DeviantArt
All Rights reserved