Recommended for you
suceobaby's avatar
PSD Coloring 55
By suceobaby   |   Watch
62 48 1K (1 Today)
Published: May 25, 2015
© 2015 - 2019 suceobaby
PSD coloring có đây. Giới  thiệu về PSD này tẹo 
-Màu này tươi tắn, ổn lắm, áp dụng vào scrapbook, quotes, graphic, hay các stock khác đều phù hợp cả.
-Màu này phù hợp với các stock có tông xanh dương, vàng nhạt, xanh chuối nhạt nhé :"v
-Link áp dụng i.imgur.com/D9kJkyq.png sử dụng PSD trên 100% đấy nhé
  • Fav+cmt = Download PSD
Image size
250x200px 774.14 KB
Recommended for you
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (48)
Yukino-chuchoe's avatar
Yukino-chuchoe|Student Traditional Artist
Thank 
Reply  ·  
EslerisRK's avatar
EslerisRK|Student Artist
. Thanks 
Reply  ·  
huyendieu1905's avatar
Cảm ơn! ^^
Reply  ·  
DnishesTH-San's avatar
DnishesTH-San| Artisan Crafter
. done 
Reply  ·  
dauchi024's avatar
dauchi024|Student Traditional Artist
Xin
Reply  ·  
Minayel's avatar
Fav+cmt = Download PSD
Reply  ·  
mimi08yy's avatar
mimi08yy|Student Interface Designer
- Xin
Reply  ·  
nguyetsone2's avatar
xin ạ
Reply  ·  
Suu2k4's avatar
Suu2k4|Student Interface Designer
- Xin
Reply  ·  
LanRies-Chan's avatar
LanRies-Chan|Student Interface Designer
- Xin
Reply  ·  
sunhamdeso256's avatar
sunhamdeso256|Student Interface Designer
xin
Reply  ·  
suceobaby's avatar
suceobaby|Student Interface Designer
credit me~
Reply  ·  
Kiara-FireworkDTsuru's avatar
  • Fav+cmt = Download PSD
Reply  ·  
View 1 reply
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved