suceobaby's avatar
PSD#33
By suceobaby   |   Watch
41 24 871 (1 Today)
Published: March 8, 2015
© 2015 - 2019 suceobaby
TA-ĐA !!!! *Tung sịp*Boing! Boing! 

PSD#33 ra đời, như đã nói từ giờ tớ sẽ cải thiện phần blend nên sẽ liên tục tung PSD Free OMG MOAR POEMS! 
Các bạn nhận xét cho tớ nhé

                                                                                                                                                                                                                 
Ai dùng thì: FAV+CMT = DOWNLOAD

Image size
250x175px 2.32 MB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (24)
EslerisRK's avatar
EslerisRK|Student Artist
. Thanks
Reply  ·  
duongduonggtran's avatar
duongduonggtran|Hobbyist Interface Designer
done
Reply  ·  
Alexa2k2's avatar
Alexa2k2|Student Traditional Artist
done~
Reply  ·  
katoriKAWAII-chan's avatar
katoriKAWAII-chan|Student Interface Designer
. Xin
Reply  ·  
allforbyeonbangtan's avatar
 FAV+CMT = DOWNLOAD
Reply  ·  
Kitsune998's avatar
Kitsune998|Student Artist
xin nhé 
Reply  ·  
Lykhangss's avatar
FAV+CMT = DOWNLOAD
Reply  ·  
suceobaby's avatar
suceobaby|Student Interface Designer
Credit me~
Reply  ·  
Oscarpham's avatar
Oscarpham|Hobbyist Digital Artist
xin
Reply  ·  
suceobaby's avatar
suceobaby|Student Interface Designer
credit me~
Reply  ·  
SuperLazyKat's avatar
SuperLazyKat|Student Interface Designer
Mơn chủ thớt nhèo lặm ;;A;;
Mào đẹp daman ;;A;;
Reply  ·  
suceobaby's avatar
suceobaby|Student Interface Designer
nothing
Reply  ·  
matchamatcha981's avatar
matchamatcha981|Student General Artist
Thanks :) (Smile) 
Reply  ·  
suceobaby's avatar
suceobaby|Student Interface Designer
Nothing
Reply  ·  
Michu58's avatar
Michu58|Student Interface Designer
Xin
Reply  ·  
suceobaby's avatar
suceobaby|Student Interface Designer
okie!
Reply  ·  
sunsuperman's avatar
sunsuperman|Student Interface Designer
. mày siêng làm clr thế TTvTT , chả bù tao :<
Reply  ·  
suceobaby's avatar
suceobaby|Student Interface Designer
t yêu phần clr nên phải làm nhiều cho cao tay :"3 
Reply  ·  
NuDean's avatar
- xin
Reply  ·  
suceobaby's avatar
suceobaby|Student Interface Designer
okie!
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved