Shop Forum More Submit  Join Login
PSD#33 by suceobaby PSD#33 by suceobaby
TA-ĐA !!!! *Tung sịp*Boing! Boing! 

PSD#33 ra đời, như đã nói từ giờ tớ sẽ cải thiện phần blend nên sẽ liên tục tung PSD Free OMG MOAR POEMS! 
Các bạn nhận xét cho tớ nhé

                                                                                                                                                                                                                 
Ai dùng thì: FAV+CMT = DOWNLOAD

Add a Comment:
 
:iconeslerisrk:
EslerisRK Featured By Owner Mar 25, 2017  Student Artist
. Thanks
Reply
:iconduongduonggtran:
duongduonggtran Featured By Owner Feb 28, 2017  Hobbyist Interface Designer
done
Reply
:iconnhatanhsuke:
Nhatanhsuke Featured By Owner Nov 2, 2016
done
Reply
:iconkhanhlinhcucheoo:
KhanhLinhCucheoo Featured By Owner Jun 14, 2016  Student
Done
Reply
:iconalexa2k2:
Alexa2k2 Featured By Owner Feb 28, 2016  Student Traditional Artist
done~
Reply
:iconkatorikawaii-chan:
katoriKAWAII-chan Featured By Owner Jan 24, 2016  Student Interface Designer
. Xin
Reply
:iconallforbyeonbangtan:
allforbyeonbangtan Featured By Owner Nov 15, 2015
 FAV+CMT = DOWNLOAD
Reply
:iconninavento:
NinaVento Featured By Owner Oct 17, 2015
- Xin.
Reply
:iconkitsune998:
Kitsune998 Featured By Owner Oct 12, 2015  Student Artist
xin nhé 
Reply
:iconlykhangss:
Lykhangss Featured By Owner Jul 16, 2015
FAV+CMT = DOWNLOAD
Reply
:iconmytienvuitinh:
mytienvuitinh Featured By Owner Jun 26, 2015
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 27, 2015  Student Interface Designer
Credit me~
Reply
:iconoscarpham:
Oscarpham Featured By Owner Jun 8, 2015  Hobbyist Digital Artist
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 12, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconsuperlazykat:
SuperLazyKat Featured By Owner May 29, 2015  Student Interface Designer
Mơn chủ thớt nhèo lặm ;;A;;
Mào đẹp daman ;;A;;
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 29, 2015  Student Interface Designer
nothing
Reply
:iconmatchamatcha981:
matchamatcha981 Featured By Owner Mar 17, 2015  Student General Artist
Thanks :) (Smile) 
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 17, 2015  Student Interface Designer
Nothing
Reply
:iconmichu58:
Michu58 Featured By Owner Mar 7, 2015  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 8, 2015  Student Interface Designer
okie!
Reply
:iconsunsuperman:
sunsuperman Featured By Owner Mar 7, 2015  Student Interface Designer
. mày siêng làm clr thế TTvTT , chả bù tao :<
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 8, 2015  Student Interface Designer
t yêu phần clr nên phải làm nhiều cho cao tay :"3 
Reply
:iconnudean:
NuDean Featured By Owner Mar 7, 2015  Student
- xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 8, 2015  Student Interface Designer
okie!
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
March 7, 2015
Image Size
2.3 MB
Resolution
250×175
Link
Thumb

Stats

Views
829
Favourites
41 (who?)
Comments
24
Downloads
250