Shop Forum More Submit  Join Login
PSD#27 by suceobaby PSD#27 by suceobaby
TA-ĐA !!!! *Tung sịp*Boing! Boing! 

PSD#26 ra đời, như đã nói từ giờ tớ sẽ cải thiện phần blend nên sẽ liên tục tung PSD Free OMG MOAR POEMS! 
Các bạn nhận xét cho tớ nhé

BE: Trươc blend cụa nó :vv
Bên trong PSD có 3 stock đó nhen :"> FREE đó :33Love 

CREDIT:

STOCK by BÁC GỒ :vv 

                                                                                                                                                                                                                 
Ai dùng thì: FAV+CMT = DOWNLOAD
Add a Comment:
 
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner Jul 26, 2018
tks
Reply
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner Jul 13, 2017  Student Traditional Artist
Thank 
Reply
:iconeslerisrk:
EslerisRK Featured By Owner Mar 25, 2017  Student Artist
. Thanks 
Reply
:iconryalcin973:
ryalcin973 Featured By Owner Mar 16, 2017
beautiful
Reply
:iconbunssn:
bunssn Featured By Owner Oct 19, 2016
Xin
Reply
:iconminh-dt:
Minh-DT Featured By Owner Jul 19, 2016  Student
. Thanks
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Jul 19, 2016  Student Artisan Crafter
Done
Reply
:iconkhanhlinhcucheoo:
KhanhLinhCucheoo Featured By Owner Jun 14, 2016  Student
Done
Reply
:iconluchanbaekhh07:
LuChanBaekHH07 Featured By Owner May 22, 2016
Lovely thank you!!! <3
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner Apr 29, 2016  Student Artisan Crafter
xin
Reply
:icontomatocutie2k4:
tomatocutie2k4 Featured By Owner Nov 4, 2015
 FAV+CMT = DOWNLOAD
Reply
:iconpthanhkutes:
Pthanhkutes Featured By Owner Nov 1, 2015
done
Reply
:iconlykhangss:
Lykhangss Featured By Owner Jul 16, 2015
 FAV+CMT = DOWNLOAD
Reply
:iconhoshikanari:
HoshikaNari Featured By Owner Jun 30, 2015
FAV+CMT = DOWNLOAD
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 30, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconmytienvuitinh:
mytienvuitinh Featured By Owner Jun 26, 2015
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 27, 2015  Student Interface Designer
Credit me~
Reply
:icontrang-barses:
Trang-Barses Featured By Owner Jun 15, 2015
Đã thực hiện, làm ơn send link cho tớ :love: 
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 15, 2015  Student Interface Designer
downfree
Reply
:iconmatchamatcha981:
matchamatcha981 Featured By Owner Mar 17, 2015  Student General Artist
Xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 21, 2015  Student Interface Designer
okie
credit me if u use
Reply
:iconmichu58:
Michu58 Featured By Owner Mar 6, 2015  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 7, 2015  Student Interface Designer
okie chệ :"v
credit hộ e là được :333
Reply
:iconallancucheoooo:
Allancucheoooo Featured By Owner Mar 4, 2015
FAV+CMT = DOWNLOAD
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 7, 2015  Student Interface Designer
done :D
Reply
:iconnudean:
NuDean Featured By Owner Mar 4, 2015  Student
- xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 7, 2015  Student Interface Designer
dùng thì credit hộ tớ :33
Reply
:iconnudean:
NuDean Featured By Owner Mar 7, 2015  Student
- ừ bạn
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 7, 2015  Student Interface Designer
^3^
Reply
:iconsunsuperman:
sunsuperman Featured By Owner Mar 4, 2015  Student Interface Designer
. Aa xin :3
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 7, 2015  Student Interface Designer
ừ lấy đi
dùng thì credit t :33
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
March 4, 2015
Image Size
3.2 MB
Resolution
300×500
Link
Thumb

Stats

Views
852
Favourites
40 (who?)
Comments
31
Downloads
274