Shop Forum More Submit  Join Login
PSD#25 by suceobaby PSD#25 by suceobaby
TA-ĐA !!!! *Tung sịp*Boing! Boing! 

PSD#25 ra đời, như đã nói từ giờ tớ sẽ cải thiện phần blend nên sẽ liên tục tung PSD Free OMG MOAR POEMS! 
Các bạn nhận xét cho tớ nhé
                                                                                                                                                                                                                 
Ai dùng thì: FAV+CMT = DOWNLOAD
Add a Comment:
 
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner Jul 26, 2018
tks
Reply
:iconbaotran1234:
baotran1234 Featured By Owner Edited Jan 28, 2018
xin
Reply
:iconyikhau:
yikhau Featured By Owner Sep 20, 2017
Thanks.
Reply
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner Jul 13, 2017  Student Traditional Artist
Thank 
Reply
:iconeslerisrk:
EslerisRK Featured By Owner Mar 25, 2017  Student Artist
. Thanks
Reply
:iconryalcin973:
ryalcin973 Featured By Owner Mar 16, 2017
beautiful
Reply
:iconcookie-days:
cookie-days Featured By Owner Feb 22, 2017
wow! :heart:
Reply
:iconkiriya-aoi-chan:
Kiriya-Aoi-Chan Featured By Owner Dec 31, 2016  Student
thanks
Reply
:iconnhatanhsuke:
Nhatanhsuke Featured By Owner Nov 2, 2016
done
Reply
:iconmeoteoxeo:
meoteoxeo Featured By Owner Oct 20, 2016  Student
Done
Reply
:iconbunssn:
bunssn Featured By Owner Oct 19, 2016
Xin
Reply
:iconmaitrang59:
MaiTrang59 Featured By Owner Oct 2, 2016  Student Traditional Artist
Done
Reply
:iconvohoangkimngan2611:
vohoangkimngan2611 Featured By Owner Sep 17, 2016
Thanks~
Reply
:iconkaddy-k:
Kaddy-K Featured By Owner Aug 19, 2016  Student Artist
- Xin
Reply
:iconminnfan:
minnfan Featured By Owner Aug 18, 2016
Done
Reply
:iconjkxopmoe07:
jkxopmoe07 Featured By Owner Aug 8, 2016
Thanks
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Jul 19, 2016  Student Artisan Crafter
Done
Reply
:iconkhanhlinhcucheoo:
KhanhLinhCucheoo Featured By Owner Jun 14, 2016  Student
Done
Reply
:iconthaonguyen-hyun2002:
thaonguyen-hyun2002 Featured By Owner May 21, 2016
xin
Reply
:iconeunyoobslie:
eunyoobslie Featured By Owner May 16, 2016
tks
Reply
:iconpifoxy2oo2:
Pifoxy2OO2 Featured By Owner Mar 5, 2016
done
Reply
:iconalexa2k2:
Alexa2k2 Featured By Owner Feb 28, 2016  Student Traditional Artist
xin
Reply
:iconmariebepauline:
MarieBePauline Featured By Owner Feb 26, 2016
xin !
Reply
:iconhakute134:
hakute134 Featured By Owner Feb 6, 2016
xin
Reply
:iconmimi08yy:
mimi08yy Featured By Owner Nov 24, 2015  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconlykhangss:
Lykhangss Featured By Owner Nov 16, 2015
FAV + CMT = DOWNLOAD
Reply
:iconpthanhkutes:
Pthanhkutes Featured By Owner Nov 1, 2015
done
Reply
:iconkitsune998:
Kitsune998 Featured By Owner Oct 12, 2015  Student Artist
xin
Reply
:iconjor2k2:
Jor2k2 Featured By Owner Oct 9, 2015
xin
Reply
:iconyubi99:
Yubi99 Featured By Owner Sep 19, 2015
xin
Reply
:iconshynyounq:
ShynYounq Featured By Owner Sep 10, 2015  Student
xin nhé
Reply
:iconmoondau:
MoonDau Featured By Owner Aug 20, 2015  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconsurydesigner:
surydesigner Featured By Owner Aug 8, 2015  Student Interface Designer
- xin
Reply
:iconjihuyn:
JiHuyn Featured By Owner Aug 6, 2015
xin
Reply
:iconleacher123:
leacher123 Featured By Owner Jul 21, 2015
xin
Reply
:iconlykhangss:
Lykhangss Featured By Owner Jul 16, 2015
xin
Reply
:icontrang-barses:
Trang-Barses Featured By Owner Jun 15, 2015
Đã thực hiện, làm ơn send link cho tớ :love: 
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 15, 2015  Student Interface Designer
downfree
Reply
:iconcumeuuaena:
cumeuuaena Featured By Owner Jun 13, 2015  Student Interface Designer
thks
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 13, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconoscarpham:
Oscarpham Featured By Owner Jun 8, 2015  Hobbyist Digital Artist
xin nhé
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 12, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconmooniekatty:
mooniekatty Featured By Owner May 31, 2015
xin 
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 31, 2015  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconbanhgaocuckoo:
BanhGaoCuckoo Featured By Owner May 25, 2015
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 25, 2015  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconaka-cumeo:
Aka-cumeo Featured By Owner May 22, 2015
Hơi cháy nhưng tớ thích vô đối 🙆
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 22, 2015  Student Interface Designer
tks  ạ :v
Reply
:iconryxoxol:
Ryxoxol Featured By Owner May 4, 2015
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 5, 2015  Student Interface Designer
ok
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 28, 2015
Image Size
2.3 MB
Resolution
500×300
Link
Thumb

Stats

Views
3,094 (1 today)
Favourites
124 (who?)
Comments
56
Downloads
1,340