Deviation Actions

splendidriver's avatar

King of the Sea

Published:
1.6K Views

Description

Vietnam has its own Aquaman - Long Vuong (The Dragon King) - he basically rules the Eastern Sea, King of all sea creatures and controls everything under water. This character was actually inspired a lot from a similar character in Chinese mythology after a thousand years that they colonized us in the past.

And for those who love merchandises, this drawing is available as a T-shirt on my zazzle store here www.zazzle.com/king_of_the_sea… . Thanks :D.
Image details
Image size
3000x4187px 4.12 MB
© 2014 - 2023 splendidriver
Comments15
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
HailMyself's avatar
Việt Nam mình thật ra có thần biển riêng. Chẳng qua tay này lười quá chả chịu làm gì từ khi sinh ra nên chỉ nằm gỏn gọn trong nửa trang mà thôi ^^.

Nhưng quyền năng cũng thuộc hàng thứ dữ. Mỗi hơi thở đều làm biển động mà đó chỉ là khi nó ngủ, tưởng tượng lúc nó tỉnh thì chắc cỡ Cthulhu ^^.

Hy vọng nó ngủ luôn dưới biển đông.

www.bachkhoatrithuc.vn/encyclo…