Deviation Actions

splendidriver's avatar

King of the Sea

Published:
15 Comments
1K Views
Vietnam has its own Aquaman - Long Vuong (The Dragon King) - he basically rules the Eastern Sea, King of all sea creatures and controls everything under water. This character was actually inspired a lot from a similar character in Chinese mythology after a thousand years that they colonized us in the past.

And for those who love merchandises, this drawing is available as a T-shirt on my zazzle store here www.zazzle.com/king_of_the_sea… . Thanks :D.
Image details
Image size
3000x4187px 4.12 MB
© 2014 - 2021 splendidriver
Comments15
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
HailMyself's avatar
Việt Nam mình thật ra có thần biển riêng. Chẳng qua tay này lười quá chả chịu làm gì từ khi sinh ra nên chỉ nằm gỏn gọn trong nửa trang mà thôi ^^.

Nhưng quyền năng cũng thuộc hàng thứ dữ. Mỗi hơi thở đều làm biển động mà đó chỉ là khi nó ngủ, tưởng tượng lúc nó tỉnh thì chắc cỡ Cthulhu ^^.

Hy vọng nó ngủ luôn dưới biển đông.

www.bachkhoatrithuc.vn/encyclo…
splendidriver's avatar
à thần này mình cũng có biết, cơ mà không có nhiều dữ liệu nên cũng quên béng :D
Lordofthememes's avatar
AnhhNguyen's avatar
Đẹp quá anh ơi
splendidriver's avatar
kshiraj's avatar
Rblue's avatar
Interesting character.
hooksnfangs's avatar
Nice to know there's another Aquaman lol
He's got one awesome dragon mask along with shell KNEE PADS! 
splendidriver's avatar
Oh, that's not a mask though, he's literally a dragon. He's a dragon man.
hooksnfangs's avatar
I mistakenly thought he was a man with the title of that..
Makes him even more badass! 
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In