Shop Forum More Submit  Join Login
About Varied / Hobbyist Sophie de Saint Vaast17/Female/France Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 209 Deviations 1,021 Comments 4,731 Pageviews
×

Newest Deviations

Sunny (Gift) by sobloom Sunny (Gift) :iconsobloom:sobloom 4 0 Bloom Human version by sobloom Bloom Human version :iconsobloom:sobloom 1 0 Suou - Fanart by sobloom Suou - Fanart :iconsobloom:sobloom 0 0 Darker Than Black (Fanart) by sobloom Darker Than Black (Fanart) :iconsobloom:sobloom 1 2 Happy Halloween by sobloom Happy Halloween :iconsobloom:sobloom 3 0 Untitled by sobloom Untitled :iconsobloom:sobloom 2 0 Sheiress Lineless by sobloom Sheiress Lineless :iconsobloom:sobloom 1 0 Lia Watercolor by sobloom Lia Watercolor :iconsobloom:sobloom 1 0 Aquarelle by sobloom Aquarelle :iconsobloom:sobloom 1 0 Baldrick (Colorguide) by sobloom Baldrick (Colorguide) :iconsobloom:sobloom 0 0 Random Fighter Girl by sobloom Random Fighter Girl :iconsobloom:sobloom 0 0 Flower by sobloom Flower :iconsobloom:sobloom 2 0 Bloom(Chibi version) by sobloom Bloom(Chibi version) :iconsobloom:sobloom 0 0 Baldrick (OC) by sobloom Baldrick (OC) :iconsobloom:sobloom 1 0 Random Girl by sobloom Random Girl :iconsobloom:sobloom 2 0 Moonlight Scarlet (Colorguide Update) by sobloom Moonlight Scarlet (Colorguide Update) :iconsobloom:sobloom 3 0

Favourites

[Contest] Enchanted Stone NPC - Kebanzu by Moenkin [Contest] Enchanted Stone NPC - Kebanzu :iconmoenkin:Moenkin 36 2 Daily Paint 2188. Lambscape by Cryptid-Creations Daily Paint 2188. Lambscape :iconcryptid-creations:Cryptid-Creations 1,153 39 A shelter among the clouds by Ellysiumn A shelter among the clouds :iconellysiumn:Ellysiumn 129 6 art raffle by obsidelle art raffle :iconobsidelle:obsidelle 25 1 Belial Test by Taiga-Blackfield Belial Test :icontaiga-blackfield:Taiga-Blackfield 11 0 Agriell Test by Taiga-Blackfield Agriell Test :icontaiga-blackfield:Taiga-Blackfield 8 0 Shine like rainbow in the sky by PonetteDeFeu Shine like rainbow in the sky :iconponettedefeu:PonetteDeFeu 30 2 Plain Doll by AriClaus Plain Doll :iconariclaus:AriClaus 3 0 Daily Paint 2187. Erminers by Cryptid-Creations Daily Paint 2187. Erminers :iconcryptid-creations:Cryptid-Creations 2,422 50 Snails by APetruk Snails :iconapetruk:APetruk 199 8 Sunset by APetruk Sunset :iconapetruk:APetruk 109 2 Bunny Butts by Neytirix Bunny Butts :iconneytirix:Neytirix 1,279 45 Why Would We Spare You? (DELTARUNE Fanart) by Neytirix Why Would We Spare You? (DELTARUNE Fanart) :iconneytirix:Neytirix 1,787 80 Daily Paint 2184. Daffodile by Cryptid-Creations Daily Paint 2184. Daffodile :iconcryptid-creations:Cryptid-Creations 4,071 97 Daily Paint 2185. Fairy Tail by Cryptid-Creations Daily Paint 2185. Fairy Tail :iconcryptid-creations:Cryptid-Creations 3,802 157 Daily Paint 2186. Teacock by Cryptid-Creations Daily Paint 2186. Teacock :iconcryptid-creations:Cryptid-Creations 2,942 57


Collab with SunnyMoutonNoir 
Stolen from :iconokimichan:

❚⌈♚⌋→ Aвσυт Yσυя A∂мιи
──────────────
❥⚬R͟e͟a͟l͟ N͟a͟m͟e͟: Sophie
❥⚬A͟g͟e͟: 16
❥⚬G͟e͟n͟d͟e͟r͟: Girl
❥⚬R͟a͟c͟e͟: Human
❥⚬N͟a͟t͟i͟o͟n͟a͟l͟i͟t͟y͟: French
❥⚬R͟e͟l͟i͟g͟i͟o͟n͟: I don't really have one x)
❥⚬S͟t͟a͟t͟u͟s͟: Single
❥⚬B͟i͟r͟t͟h͟d͟a͟y͟: 9th june 2001
❥⚬Z͟o͟d͟i͟a͟c͟: gemini
❥⚬H͟a͟i͟r͟ C͟o͟l͟o͟r͟: blond/red/light brown ... okay, I don't really know XD
❥⚬E͟y͟e͟ C͟o͟l͟o͟r: Blue/grey/green/yellow sometimes (RAINBOOOOW)
❥⚬H͟a͟v͟e͟ T͟a͟t͟t͟o͟o͟s͟?: nope
❥⚬P͟i͟e͟r͟c͟i͟n͟g͟s͟? earrings
❥⚬W͟e͟a͟r͟ G͟l͟a͟s͟s͟e͟s͟?: nope
❥⚬C͟o͟n͟t͟a͟c͟t͟s͟?: nope


❚⌈♛⌋→ Yσυя G+ A¢¢συит

❥⚬P͟e͟r͟s͟o͟n͟a͟l͟ o͟r͟ F͟a͟n͟d͟o͟m͟?: /
❥⚬H͟o͟w͟ m͟a͟n͟y͟ a͟l͟t͟s͟?: /
❥⚬W͟h͟e͟n͟ d͟i͟d͟ y͟o͟u͟ j͟o͟i͟n͟ G͟+?: /
❥⚬A͟e͟s͟t͟h͟e͟t͟i͟c͟ o͟r͟ T͟r͟a͟s͟h͟?: /
❥⚬S͟h͟i͟t͟p͟o͟s͟t͟s͟ o͟r͟ L͟e͟g͟i͟t͟ p͟o͟s͟t͟s͟?: /
❥⚬M͟a͟t͟c͟h͟i͟n͟g͟ w͟i͟t͟h͟ a͟n͟y͟o͟n͟e͟?: /
❥⚬N͟e͟w͟b͟i͟e͟ o͟r͟ E͟x͟p͟e͟r͟t͟?: /
❥⚬O͟r͟g͟a͟n͟i͟z͟e͟d͟ o͟r͟ M͟e͟s͟s͟y͟?: /


❚⌈♜⌋→ Dσ Yσυ. . .
───────────

❥⚬W͟r͟i͟t͟e͟?: nope 
❥⚬R͟o͟l͟e͟p͟l͟a͟y͟?: yep :3
❥⚬S͟i͟n͟g͟?: yep
❥⚬D͟r͟a͟w͟?: yep
❥⚬E͟d͟i͟t͟?: /
❥⚬E͟x͟e͟r͟c͟i͟s͟e͟?: /
❥⚬P͟l͟a͟y͟ S͟p͟o͟r͟t͟s͟?: yep (especially badminton ;3 )
❥⚬Dance?: nope .-.
❥⚬R͟e͟a͟d͟?: yep
❥⚬W͟o͟r͟k͟?: /
❥⚬B͟l͟o͟g͟?: nope
❥⚬D͟r͟i͟n͟k͟?: rarely
❥⚬C͟o͟o͟k͟?: rarely
❥⚬B͟a͟k͟e͟?: /
❥⚬P͟l͟a͟y͟ a͟n͟ I͟n͟s͟t͟r͟u͟m͟e͟n͟t͟?: yep ! I love my guitar <3❚⌈♝⌋→ Fανσяιтє . . .
────────────

❥⚬C͟o͟l͟o͟r͟?: blue, red, green, orange ... too many XD
❥⚬A͟n͟i͟m͟a͟l͟?: too many
❥⚬B͟o͟o͟k͟?: same
❥⚬M͟o͟v͟i͟e͟?:same
❥⚬A͟n͟i͟m͟e͟?: Steins;Gate
❥⚬T͟V͟ S͟h͟o͟w͟?: none
❥⚬C͟h͟a͟r͟a͟c͟t͟e͟r͟? too many x)
❥⚬A͟r͟t͟i͟s͟t͟?: /
❥⚬S͟o͟n͟g͟?: yesterday, today, tomorrow, a month ago ? XD (I have too many, I couldn't choose T-T )
❥⚬S͟i͟n͟g͟e͟r͟?: /
❥⚬B͟a͟n͟d͟?: same as song
❥⚬M͟a͟n͟g͟a͟?: too many ^^
❥⚬A͟c͟t͟o͟r͟?: /
❥⚬S͟u͟b͟j͟e͟c͟t͟ : Physics :3
❥⚬S͟c͟e͟n͟t͟?: /
❥⚬F͟o͟o͟d͟?: /
❥⚬D͟r͟i͟n͟k͟?: /
❥⚬Q͟u͟o͟t͟e͟?:"Si il n'y a pas de chiens au paradis, quand je mourrai je voudrai aller où ils sont" (on dit merci Civilization VI XD)
SunnyMoutonNoir

❚⌈♞⌋→ DA Fαмιℓу
❥⚬B͟e͟s͟t͟ G͟i͟r͟l͟ F͟r͟i͟e͟n͟d͟(s͟):SunnyMoutonNoirKannatta-chanOkimichan
❥⚬B͟e͟s͟t͟ G͟u͟y͟ F͟r͟i͟e͟n͟d͟(s͟): xxdeadsky17Tilo972ArpenteReves
❥⚬F͟i͟r͟s͟t͟ F͟o͟l͟l͟o͟w͟e͟r͟: SunnyMoutonNoir
❥⚬T͟h͟r͟e͟e͟ P͟e͟o͟p͟l͟e͟ Y͟o͟u͟ L͟o͟o͟k͟ U͟p͟ T͟o͟: what if no ? XD
❥⚬B͟e͟s͟t͟ R͟P͟ P͟a͟r͟t͟n͟e͟r͟: they're not on DA 

❚⌈♟⌋→ Rσмαи¢є~
───────────

❥⚬S͟e͟x͟u͟a͟l͟i͟t͟y͟? idk .-.
❥⚬S͟i͟n͟g͟l͟e͟?: yes
❥⚬C͟r͟u͟s͟h͟i͟n͟g͟?: nope
❥⚬I͟n͟ L͟o͟v͟e͟?: nope
❥⚬B͟f͟/ G͟f͟: nope
❥⚬E͟v͟e͟r͟ G͟e͟t͟ M͟a͟r͟r͟i͟e͟d͟?: nope
❥⚬H͟a͟v͟e͟ K͟i͟d͟s͟? nope o.o
❥⚬D͟i͟v͟o͟r͟ce? nope
❥⚬I͟r͟l͟ o͟r͟ O͟n͟l͟i͟n͟e͟?: /

❚⌈♔⌋→ Tнιѕ Oя Tнαт
────────────

❥⚬T͟e͟a͟ o͟r͟ C͟o͟f͟f͟e͟e͟?: Coffee :3
❥⚬W͟i͟i͟ o͟r͟ X͟b͟o͟x͟?: Wii
❥⚬H͟a͟r͟r͟y͟ P͟o͟t͟t͟e͟r͟ o͟r͟ P͟e͟r͟c͟y͟ J͟a͟c͟k͟s͟o͟n͟?: none XD
❥⚬F͟l͟o͟w͟e͟r͟s͟ o͟r͟ C͟h͟o͟c͟o͟l͟a͟t͟e͟s͟?: Chocolate
❥⚬M͟o͟n͟e͟y͟ o͟r͟ P͟r͟e͟s͟e͟n͟t͟s͟?: non ? x)
❥⚬G͟a͟m͟e͟ B͟o͟y͟ o͟r͟ D͟S͟?: DS
❥⚬D͟e͟s͟k͟t͟o͟p͟ o͟r͟ L͟a͟p͟t͟o͟p͟?: Laptop
❥⚬P͟o͟p͟ o͟r͟ M͟e͟t͟a͟l͟?: Metal !!! :3
❥⚬C͟o͟u͟n͟t͟r͟y͟ o͟r͟ J͟a͟z͟z͟?: Country ^^
❥⚬A͟l͟t͟e͟r͟n͟a͟t͟i͟v͟e͟ o͟r͟ R͟&B͟?: Alternative 
❥⚬E͟a͟r͟b͟u͟d͟s͟ o͟r͟ H͟e͟a͟d͟p͟h͟o͟n͟e͟s͟?: earbuds
❥⚬T͟r͟u͟m͟p͟ o͟r͟ H͟i͟l͟l͟a͟r͟y͟?: I don't care :shifty: 
❥⚬D͟o͟g͟ o͟r͟ C͟a͟t͟?: none =P
❥⚬S͟o͟d͟a͟ o͟r͟ J͟u͟i͟c͟e͟?: Soda
❥⚬H͟o͟t͟ T͟o͟p͟i͟c͟ o͟r͟ A͟e͟r͟o͟p͟o͟s͟t͟a͟l͟e͟?: none
❥⚬P͟u͟b͟l͟i͟c͟ o͟r͟ P͟r͟i͟v͟a͟t͟e͟ S͟c͟h͟o͟o͟l͟?: public
❥⚬B͟a͟c͟o͟n͟ o͟r͟ S͟a͟u͟s͟a͟g͟e͟?: none x) 
❥⚬W͟a͟f͟f͟l͟e͟s͟ o͟r͟ P͟a͟n͟c͟a͟k͟e͟s͟?: both :3
❥⚬M͟u͟f͟f͟i͟n͟ o͟r͟ S͟c͟o͟n͟e͟?: both :3
❥⚬S͟l͟e͟e͟p͟ o͟r͟ N͟e͟x͟t͟ E͟p͟i͟s͟o͟d͟e͟?: next episode :D╱╳╲╱╳╲╱╳╲╱╳╲╱╳╲
⎾ⓇⒶⓉⒺ ⓉⒽⒾⓈ ⓆⓊⒾⓏ⏌
╲╳╱╲╳╱╲╳╱╲╳╱╲╳╱
  1- What I can draw : Furry (anthro), Ponies, Humans (and everything which has a human form), Chibis, Animals, Dragons, Steampunk. 
  What I can't draw : Pokemons, NSFW.
  
  2- You have to give me a colorguide. 

  3- Please tell me if you want me to draw your Oc on paper or on digital (with graphics tablet) 

    - If it's a digital request, tell me if you want a lineless drawing or with the lines
  
  4- If you don't reply me until one week your request / art trade / collab will be canceled.

  5- Please don't spam me, I have a life too and sometimes I don't have enough time to draw and I do the requests/collabs/art trades in the order I have them (first=slot1, second=slot2 ...).

  6- Don't ask me about a Request/Collab/Art Trade if there is no slots left, I will say no anyways ^^"

  7- If you read the rules, write "One X" (this is the password) when you'll ask for a request / art trade / collab. 

Yes i like Three Days Grace, if you've understood the reference :D (Big Grin) XD

Slots :
 

Requests (open) :

1-
2-
3-
4-
5-

Art Trades (open) : 

1-
2-
3-

Collabs (open) :

1-
2-
3-

deviantID

sobloom's Profile Picture
sobloom
Sophie de Saint Vaast
Artist | Hobbyist | Varied
France
sobloom, 16 years old (09/06/2001), come from france
i like music, drawing, animals, reading, mangas
i use paint tool sai and my graphics tablet for my drawings
i hope you will enjoy my work :D

French language level NATIVE by TheFlagandAnthemGuy British English language level INTERMEDIATE by TheFlagandAnthemGuy Spanish language level INTERMEDIATE by TheFlagandAnthemGuy Russian language level BEGINNER by TheFlagandAnthemGuy Japanese language level RANDOM WORDS by TheFlagandAnthemGuy

:iconrequestsopen: :icontradesopen: :iconcollabsopen: :iconnocommissions: :iconnopointcommissions: :icongiftsfriendsonly: :iconnokiribans:

I may forgot to update the request, collabs, art trades... statues here so if you're not sure, check the rules XD
Rules for Request/Collabs/Art Trades :
sobloom.deviantart.com/journal…

My Youtube channel : www.youtube.com/channel/UCKDXF…
Interests

Activity


Sunny (Gift)
Little gift for SunnyMoutonNoir's birthday :3

Sunny belongs to Sunny Mouton Noir
Loading...
Bloom Human version
Bloom belongs to me
Human version for a RPG with friends
Loading...
Suou - Fanart
Character : Suou from Darker Than Black (yup, again ^^)
Loading...
Darker Than Black (Fanart)
Characters : Hei and Yin (from Darker Than Black)

Speedpaint : youtu.be/t4JJJOmTJx4

This anime is really great, if you don't know it, then watch it :D
Loading...

Comments


Add a Comment:
 
:iconponettedefeu:
PonetteDeFeu Featured By Owner 18 hours ago  Hobbyist General Artist
merci pour le fave ! :)

Shine like rainbow in the sky by PonetteDeFeu
Reply
:iconsobloom:
sobloom Featured By Owner 18 hours ago  Hobbyist General Artist
De rien ^^
Reply
:iconveta-fox:
Veta-Fox Featured By Owner Apr 21, 2018  Hobbyist Photographer
Thank you for the llama <3
Reply
:iconsobloom:
sobloom Featured By Owner Apr 21, 2018  Hobbyist General Artist
No problem ;) 
Reply
:icondrchrisman:
DrChrisman Featured By Owner Feb 6, 2018  Hobbyist Traditional Artist
Thanks for the Fav:D
Reply
:iconsobloom:
sobloom Featured By Owner Feb 7, 2018  Hobbyist General Artist
No problem :)
Reply
:iconplaguemage:
PlagueMage Featured By Owner Jan 7, 2018  Student Digital Artist
♥♥♥ Thanks for faving me ♥♥♥
Reply
:iconsobloom:
sobloom Featured By Owner Jan 10, 2018  Hobbyist General Artist
You're welcome ^^
Reply
:iconthorinstrawberry:
Thorinstrawberry Featured By Owner Jan 1, 2018  Hobbyist Traditional Artist
merci pour le favoris c'est bien gentil :aww:
Reply
:iconsobloom:
sobloom Featured By Owner Jan 1, 2018  Hobbyist General Artist
De rien ;)
Reply
:icondrchrisman:
DrChrisman Featured By Owner Dec 21, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Thanks for the Fav:D
Reply
:iconsobloom:
sobloom Featured By Owner Dec 22, 2017  Hobbyist General Artist
No problem ;)
Reply
:iconareksnyan:
AreksNyan Featured By Owner Nov 24, 2017  Hobbyist Digital Artist
Reply
:iconsobloom:
sobloom Featured By Owner Nov 24, 2017  Hobbyist General Artist
You're welcome ;)
Reply
Flagged as Spam
Add a Comment: