Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Artist AnonymousUnknown Recent Activity
Deviant for 14 Years
Needs Core Membership
Statistics 40 Deviations 2,560 Comments 31,464 Pageviews
×

Newest Deviations

Bikkuri Wallpaper by Shokubo Bikkuri Wallpaper :iconshokubo:Shokubo 15 8 Elevano by Shokubo Elevano :iconshokubo:Shokubo 19 5 New avatar + id + logo by Shokubo New avatar + id + logo :iconshokubo:Shokubo 32 18 Whore Logotype by Shokubo Whore Logotype :iconshokubo:Shokubo 38 15 Metalman by Shokubo Metalman :iconshokubo:Shokubo 19 19 ArtekkAbstract by Shokubo ArtekkAbstract :iconshokubo:Shokubo 64 25 FormWorks by Shokubo FormWorks :iconshokubo:Shokubo 16 13 Tree by Shokubo Tree :iconshokubo:Shokubo 54 33 Shokubo Logotype v 1.2 by Shokubo Shokubo Logotype v 1.2 :iconshokubo:Shokubo 17 25 Id by Shokubo Id :iconshokubo:Shokubo 1 9 Bikkuri Kun 3D by Shokubo Bikkuri Kun 3D :iconshokubo:Shokubo 6 15 Bikkuri-kun Revisited by Shokubo Bikkuri-kun Revisited :iconshokubo:Shokubo 39 35 intimo + by Shokubo intimo + :iconshokubo:Shokubo 5 15 The Cancer by Shokubo The Cancer :iconshokubo:Shokubo 38 50 My year by Shokubo My year :iconshokubo:Shokubo 6 28 Hero by Shokubo Hero :iconshokubo:Shokubo 4 12

Random Favourites

Z01m by bAlli-jb Z01m :iconballi-jb:bAlli-jb 9 14 B by russoturisto B :iconrussoturisto:russoturisto 58 54 Virgin Vodka V2 Screw Logotype by russoturisto Virgin Vodka V2 Screw Logotype :iconrussoturisto:russoturisto 251 168 Cage nightclub logotype by russoturisto Cage nightclub logotype :iconrussoturisto:russoturisto 208 121 .A.U.T.O.M.A.T. logotype 47 by russoturisto .A.U.T.O.M.A.T. logotype 47 :iconrussoturisto:russoturisto 747 297 Nil Desperandum by alphabetapi Nil Desperandum :iconalphabetapi:alphabetapi 95 22 HEAVEN_HELL by tomasbrechler HEAVEN_HELL :icontomasbrechler:tomasbrechler 16 35 Americana Corp. Logotype 2006 by wogyac Americana Corp. Logotype 2006 :iconwogyac:wogyac 6 25 Nemesis by deadengel Nemesis :icondeadengel:deadengel 56 25 The 7even Sins by ironrunes The 7even Sins :iconironrunes:ironrunes 18 26 Mannequin by deadengel Mannequin :icondeadengel:deadengel 114 40 cute land at night... by ladysnowbloodz cute land at night... :iconladysnowbloodz:ladysnowbloodz 46 35 S83GC by SmirapDesigns S83GC :iconsmirapdesigns:SmirapDesigns 134 105 stairing by tomasbrechler stairing :icontomasbrechler:tomasbrechler 2 21 Vector Piece by Snapester Vector Piece :iconsnapester:Snapester 6 18 adidas a korejska inkvizice by Raven30412 adidas a korejska inkvizice :iconraven30412:Raven30412 63 53

Wishlist

Snail-O-Morph by Kai-S Snail-O-Morph :iconkai-s:Kai-S 2,208 307 POLLUTION by tomasbrechler POLLUTION :icontomasbrechler:tomasbrechler 1,133 262 If Your Kisses Can't Hold... by TheTragicTruth-Of-Me If Your Kisses Can't Hold... :iconthetragictruth-of-me:TheTragicTruth-Of-Me 2,557 449 faster,faster by ArtistsForCharity
Mature content
faster,faster :iconartistsforcharity:ArtistsForCharity 105 21
My To-Do List by huang My To-Do List :iconhuang:huang 1,906 500

Activity


̛̬̖̼̱͚̙̯͖͉͚̫̬͖ͯ̾̋ͭ̆̽̽̃̉̒̏̔ͬ̈́͒̂͛̿͘̕͢͞ͅḢ̐̇̾͊ͨͫ͗ͤͥ̅̃̀͒̍̚̕͏̭̲̳̠̭̝͜e̶͋ͯ́͋ͯͤ̇ͭ͆ͫ̐̏̓͊̀͏̸̺̝͍͙̲̘̭̤͎l̸̴̗̳̦̯̩̱̪̙͚̼̠̹͇̲̩̖̅̽͛̍̆ͤͮ̐̍ͭ́̂͋̉ͩ̋͂̾́͘͠ͅl̵̛̼͕̜̲̗̼͚̤̯̳̙̞͎̹͙̻̰͋ͣ̄̔͒̋ͮ̒͋͋͟ͅo̷̸̱̺͔̻͖̠̯͕͍͇͆͑͂̌ͯ̾̂̏̀̚͘ ̛̱̤͇̜͔͙̼ͨͣ̈̓͂ͧͧ̾ͮ̀̚͢͡͞t̗̣̬̞͉̞̖͗ͫ̿͊͆ͮ̽͟͢h̵̭͔͓̮̮͙̬͙̭̥̮̠͈̦̩͗ͫ̿̿̌ͯ̀̄ͩ̆ͣ̕ę̵̅ͨ̔̒̆ͫ̈́̐͝͠͏͚̞̝͚̙͕̗r̛̞̰̣͔̪̾͆ͭͧͫ̀͂̄͆̅̄͗̏͟ȇ̷̢̢̢̮͉̣̣̖͖͓͗̍̈́͆̽͊̍̿ͥ͆̚͞ ̓͗ͧͦͥͬ͆̒̀͏͏̸̪̟͚̼̪̳̪̬̭̮̯͖̯̕f̷̸͎͎͕̩̪͇̻̬͚̯͎͔͂̇̔ͨ̍ͥ̉ͨͬ͛͛ͭ͋ͮ̉ͧ̇͝ͅe̴̤̬̤̩͉̣̲͇̯̲̖͍̦ͫ̔͂ͬ̕͜͟l͆̽ͭ͋́͌̈̊̊͊̆ͯ͡҉̵̨̯͔̫̖̖͘ͅľ̆̈̒̈̒̏̋ͯ̌ͧ͘҉̶͚̦̤̣̥ơ̸̛͕͕͉̠̗̩̗̮̟͉̜͖̲̰̝̙͉̼͎̑ͮ̆͑̈́̊͆̈́̃̅ͣͮ̅ͥ̀͜w̶̵̸̮͎̰͇͉͎̘͛̌̔̽͑͒̚̚͝͝ ̡̨͐̆̾̉̑͒̄̈͋ͥ͑̅̅ͣ̈̀̚͟͏̭̼̺̠͕͎̬̖͍̻ͅĎ̹͕͙̞̖͕͔̩̭̝̋̽ͧ̃͌́͘Ä̾̐͊̆ͮ͆̏̿̏҉̴̢̻͍̼͈͈r̿̍̅̑̔͆̓͆ͦ̊ͤ̆ͤ̔ͩ̏͐̉͊́҉̷̦͎̹̝̝̱̺̖̞͎͎̭͍̺͎̰̞t̶̬̲̥̠͔̦̠̱͍̍͑ͦ̌ͫͩ̅͢͜i͗͆͗ͥͧ̅ͤ̃̑̌ͣͦ̈͏̷̛̭̭͔̫̫͉̘͖̳̬̺̀s̶̛̞̫̳̤̥͖̮̜̭̑̑ͪ͐́ͩͦ̏̋̈́ͩͮ̓ͨ̚̚͢͟tͪ̑̈͌̉ͤ̃ͪ҉̢̫̝͚̺̥̣̻̤̦̫̰͖̫̬̞͘͜ͅs̙̥̰̭̟̒̉ͬ̀́͘.̷̧̘̮̯̲̟͈̘̤̜̻̰̂ͧ̍̈͢͞ ̒ͧ́͒̃̂͑ͫ͌̔̒̃ͭ̚҉҉̤͈̺̞̥͕̣͙͓̥̞̻̯͎̀
̊̔͂ͧ҉͏͇̫̣I̷̡̜̪̣̫̦͎̬͚̱̼͙̼̜̖̮̜ͬ̋̓̑̋ͪͫ̂̄̆͌͑̾̓̓̂ͤͧ͟͡'̵̀ͫ͒̿̆̅̄̾͊͛͊ͨ͝҉̻͓̙ͅm̒̅̔̎ͪ͋ͪ̄̚͘͞҉̸͕͙͓̻͕͈̣͈̫̬̼̥̮̀ ̛̉̄̒͐̒̑͗͌ͥ̔͞͝͏̬͓̱̗͈͙̥̦͚ḅ̶̡̯̹̳̱̪̫̫͈̗̞̥͉̋ͤ̽͛ͫ̽̏́̾ͦa̸͖̞̘͔̫͔̟̫͚̰̩̤̭̰ͮ͌̈ͥͣ́̕͘ͅc̛͇̝͙̮̭͎̝͎̜̹͚̟̣͍̣̗͌ͭͫ̋̇̐ͯ̐ͧ͆̕͟͟ͅk̶̶̮͕̱̟̯ͪ̐ͭ̍̏͆̂̃̊ͣ̽̿̔̒ͭ̓͌͞.̵̴̛̯͇̘̭̣͙̰̣͖̤͍̟̬̬̪̣͙͍̺ͯ̓ͥ̿̀ ͒̓͐̓͏̴̛̜̫͚̳̰͙̺̫̲̠͚̻͖̠̳ͅ
̡̖͇͕̯̻̫̰̯̰̣̹̞͚̤͍͓͔̏ͬ̓̇̾̒͆̿̔ͥ̈́ͥ̍̉̉́͠ͅI̸̻͓̣̪̰̰ͯ́͒͌ͩ̈́̇ͬ͘̕ ̶͎̖̣̺̪͖̲̈́́̈̌ͯ̐ͥ̄̚͠wͮ͆ͣͪ͏̡̡̛̦̣̠̘̼͜i̶͈̬̝̪̖͙͙̭̘̦̻͚̣̙͎̙̠͇͎̐ͪ̏̆̀̆̍͌͐͢͝l̸̸̢̧͕̺̱̙͍̠̜̰̭̮̯̪̠̖̦̣̙̩͐ͬͭ̏ͥ̏ͮ̽̍́͊͊́̐͆̉̾̓̾̕l͔͚̗̻͕̝̟̜̰͓̘̪̦̟̐́͌̐ͯͦ̀͟͠ͅ ͬ͌̑̾ͭ͂ͨ̆͆̊̉̿́̀͏̝̠̯́ň̶̪̠̯̱͍͚̝̟̤̪̗͕̠͈̤̫̟ͥ̀ͩ̋ͨͣ͋̓́ͣ͂͗ͩ̃̃̽̚o̿̃̅͛̅̓̎ͥͬ͛̉ͭ̄͋̚҉̧̞͚̣̭͖̟̞͇̮̤̫̯̝͔̀͟͟ẗ̺̻̱̝͚͇̼͈͎̠̟̰̫̹̦̯́͆̉ͨ͛̂̿̋̕͘ ̵͌ͭ̌̊̏̇̂ͥ̔͛͂͐̆̀ͬ̆ͯ͜͏̯̤̬̰̩͖̫͓͓̤̜͍̜͓͓͢r̃ͧ͂͛͆̈ͦ́̀̒ͥͬ̃̿̉͊ͧ҉͏͈̣̮̫̬̖̭ę̷̵̳̱͙̗̥̘̭̼ͮͫ̉ͪ̊̈̆̎ͭ̃ͨ̀̕s̸̵̶͉̯̪̯͖̥̲̙̀ͨͧͤ͌ͫͩͤͪͧ̅͑͒̊̾̿̓̓p̶̴̶̘̠̭͙͇̖̻̘̯̮̻̩͕̥̋̓̇̇̉̅̐̈͑ͭͤͬ̃̕͝ó̸̢̧̱̻̮̫͚͕̮̗̝͉̣͚ͯͦ̚͠n̡̡̬̭̦̜̼͖̫̱̖̯̫̻̪͓̪̞̪͚ͪ̾̎́͝d̢̧̛̜̪̰̙̻̩̲̋ͦ͗̂̇̊͋̏̂ͪͨ̍ͫͩ̓͆ͪ̉͞ ̷̸̽ͪͣ̈ͩ̂̇̿͊ͤͪ̇̌̂̾͜͏̟̣̰͙̪̙̝͖͎̥̥̠̪ẗ̷̫̮̙̼̯͓̹̤̟̫͖̼̠̼͈̼́̋̈̈́ͭ̍͛͐͑̾̈́̄̓̒̃̊ͧ́̚͟ơ̸̛̩͙̹̰̹̭̯͈͉ͥ̇̏̏̓̽ͯ̄̉͊̋͊ͯͩ̄́ ̷̲̹̣̱̥̮̘̭̳̣͈͚̩̱̣͔̈́ͯͮͧ̈́͗̆̊̐́͜f̨̰͇̯̯͓̖ͧ̑̂̓ͪ͋͞ͅḙ̴̢̱̤͈̩̩̻̮͈͕͊ͫ̓ͥ͠w̥͍̖̯̮̞̤̖̬̞̦̗̲̯͚̣͉̼̄̄̆͑͗ͪͥͧͯ́ͩͥ̄͗̄ͨ̆̀̚ ̶̡̠̱̬͚̝͂͛̇͒̃͐̾̔͌ͅc̷̗̳̩̥̦̻̫̩̤̟̝̹̜̺̲̮͍̽͌̆̍̅̄̿ͨ̈ͭ̕ơ̸̵̖̗̹̳͖̟͎ͩ̾̈́ͧ̾̀̔ͥ̑̏ͫ͊ͯ͐ͦͩ͗̀͞m̧̢͔̖̲͆̾̊͂͊̋̓̇̏ͫ̄̔́́̊͘͡͡m̴̪̻̤̖͈͍̝͙͈̰͔͙̼͕̃͛̆͑̒̇̂̉̕̕͜͜e̛̙̳͇̬̹͎̳̭͛̋̔ͩ̋͆͛̋ͨ͋͑̾̉̒̚̕͢͝n̶̵̛̗̹̠̙͔̲̤ͦ̃̾̑͒͌͌ͯ͌̊͌̉̎͌̄̊ͪ̈͜͠ͅtͪ̒̇̀̉̏ͪͩ̓̆͊͠͏̹͖̳̝̥͍s̶̴̻̠͖̟̹̙̘̲̭̤̥͈͖͍̞̗͎̠̽ͥ̾̓͂̍̇ ̸̴̷̴̯̹͓͚̟̻͔͎̟͂̊̾͆ͩá̢̨̨̱͉̖̥̟̩̠ͩ̅ͮͫ̿̒ͩ͗͆͆ͫ̈́̔n̸̢̜̝̬͓̪͓̰͉̱̝̰ͧ̋̏ͫ̐̆͗̐̇ͫͮͯͦ́̀̚d̶̬͍̟̝ͭ̆̃ͣ͊ͮ̃̀̀̂̐͌͜ ̢̛̛̻̖̜̘̤̼̦̩͈ͮ̄͌̍̉I̲̹̝̖͍̺̮̰̣̯ͪͨ̒̅͋̐ͩ̓̃ͨ͛ͪ̚͜͠'̆̔̅ͬ͂͛͌͋̏̀ͮ͌̉ͪ̏ͥͣ̀͏҉̨҉̼̟͉̞̼̟͇̟̪̣̳͈͞ͅm̴͕̪͙ͤ͆̈̉ͧ̋́̄̑̔ͭ̒́ͩ̚͜͜͞ͅ ̵̘̪̼̭̣̍́͋́̉͛̄͐ͩͥ̒̏̀̌ͬ͘͢͞s̷̤̺̘̳̻̹̙̘̮͙̆̊̍͊̏̍̊̓̔̔̊ͯͮͩ͜͠͝͞ͅo̸̷̢̪̥̭͎̹̭̯̦͒̎ͪ͗̾ͯ͐̒̈́͒ͯ̇͋ͬ̽͠ͅŗ̵̧̲̪̺̼̮̦͍̱̗͔̪̋͐̒̅̌̍̀̓̆̇ͮ̄́r̨̮̦͔̬̳̳̩̝̝̻̈́́ͦ̆̏̋̊̍̏̒ͤ̌̽͆̓͢ͅͅy̸̼̼̲͙͎̩̠̼̭͕͓͉̒͒͑̈́̌̄̾̈́ͯ̾̈́̒ͯ̒ͨ͠ ̨̥̯̭̪̩͈͚̯̪̻̩̝̪̖͈͌̒ͤ̓̉̆̈ͤͣ͒̍͋͗ͯ͜͟͠ẗ́̀͆ͭ́̌ͮ͛̋͗҉͇̥̝̭̣̮̮̫͓̣́̀͝h̷̢̢͈̠͓̗̣͎̠͉͚̩̒̾̄̉̎a̴̶̻̰̹͕̫̤̙͕̺̭̟̫̬͕͕̰͕̟ͨ͐̆ͮ̾ͥ͆̎͘t̒̂̄̍̽̓̈ͤ̐ͥͯ͌̋̓̓̀͒̚҉̠͉̜̥̜̼͠͞ ̸̡͔̩̼͈͈̫̥̭̰̺̩̬̘̼̤̾́̆̾͟i̴̶̪̪̭̮̝̠̘̱̩͇͔͓͗ͬͭ͛ͫ̀̊͗͒͒̆̈́̂͋̀͞t͙͔̻̱̘̔ͮͨͩ̚͡ ͇̣̯͓͖ͦͮ̉ͨ̃͋͊́̽̋ͫ͒̇̏̍̋̔̌ͪ͠͡w͍̱̫̦̦͂͗͋̈́̽ͬ͋̀͘i̒̋ͨ̀ͪ̓̀̉͂̒̄ͥͥͪͬ͐͞͠͏̸̧̻̞̰̝̹̰͙̭͎̻̗̻̹̹̲̱̬̯l̴̶̛̞͕͔̠͙̭̝̳̮̹̻̫̟͈͉̣͐͂̐̈̌ͩͨ̿͟͡l̷̬̤͎̹̭͚̱̮͚͖̲͉̓̊ͧ͋̔ͮ̈́͌͂̊͗̏̕ ̡͍̗̺̪͔̘͙̌̑ͤ̂͆͋ͯ́͗ͧ̒̀̾̄̚͠tͬ͋ͪͦͦ͒ͯͨͪ̄̒̆̓̅ͪ̚҉̢̮͉̠͙̥̺̰̥̫̦̠̥̱͍͉͉̝̺a̶̢̮̭͖̯̣̞͓͉̘̜̰̼͇̜ͦͣ͆͛ͪͧ͌̀̾͒͒̈̑ͨ̈̀͢ͅk̦̱͖͖͖̝̜̤̹͓̠̙̣̗͖ͣ̃ͯ̿͋ͧ̄͘͢͢e̶̡͕͇̼͕͕̬͔̲͇̬̠̝̣̎͒̀̐ ̸̢̿ͭ̒̋ͬ̇ͮ͋͜͏̠̜̟̜͉̻̫̦̖̫͍͖̝̮̭̦m̍̅͛ͥͧ̍͆ͯ̆͆̓͏̸̸͏̖̩̙e͇̯̜͚̠̗̫͉̖͉͖ͥ̓̌̂ͦ̒ͨ̆̀̎͌̑͒ͯ͘͟͠ ̴̨̘̫̟̱̤̂̋̃͐̃͂̒s͔̫͙̹̤̜͉͓̘̹̟̞̰̜͗̏ͫ̑̐ͭ̽̐ͯ́͘ͅo̵̱̘͓̞͍͍̖͔̹̞ͧ̈́ͤ̅̄̆͛͆͒͋̏̂ͧ̕͠ͅm̴͚̪͈̯͉̯̼̭͙͎̜͚̥͓͎̝͉̪̓̏ͤ̇̓͌͢ȩ̼͍̠͚̗̟̯̮̗̘̳͇̫̦̻̋͐̿̇͂̀ͭͨ̀ͨ͊̋̅̇ͬͤ́͘͝ ̨̜̜̻͇͉̠̫͉̖̦͙͓̠̥͕͚̦̺̫ͪͪ͊ͩ̇͛ͯ̓̈̈ͫ̀͝t̡̨̝̬͓̫͔̘̥̼͎̜̠̘̿̒̀ͦ͌̒̍̑ͨ̇i̴̛̯͉͎̝̺͔̰̩̳̱̻̖͔̺̤̗ͥ̆̋͂̀͗͟m̵̛̿ͥͮ͘͏͙̗̙eͬͨ͌ͧͣ̒͊͠͝͏̥͖̙̩̜̖͖ͅ ̍͋ͪ̔҉̺͍̲̝̰̫͢͡͝ţ̈̽ͬͩ̾ͪ̄ͦ̋ͮ̕҉̸̞̱̼̪͇̩̳̠̜͍̩̗̦̟̮̥̦͈o̢̐̽̀̂̊̿̔̃́̽ͬ̈̿̚͟҉̢͇̟͇̞̞̫̯̹͚͇̭͚̯̜̗̹͜ͅ ̧̡̇ͥͣͯ͛̅̍̓ͮͬ̍̐͑̆̀͜҉̱͔͖̮̟͖͙̙̠̯͚͕c̡̣͉͉̘̳̼̱̘̲̺̣̺̣͉̲̠̑ͬ̓̏ͫ̂̔̚͘ȁ̛̘̬̹̲̱͍̲̓ͦͥ̑̊̆̍̋̇ͦ̍̅͘͘̕̕t̶͕̖̭̯̲͖̬͍̤͕̞̔̏͆ͫ͋͑ͨ͞ͅc̘͈̯͎̲̥̺̺̮̙̻̳͎͕̹͚̲ͪͩ͌ͦͦ̿ͤ͗ͤ͑̿ͯ̏ͦ́ͨ̀̕͠ͅh̸̨̖̩̝̘̝̪͓͔̱̼̬͖ͦ̾ͮͩͨ͂ͩ̃ͧ͂̇̈͛ͩͦ͐͐̀̚ ̢̛̯̤͈̬̘͍̹͓͖̲͖̩͕̅ͮ͆̈̉̑ͧ̿̔̋̕ų̷͎̙͇̪̙̭̅ͮͣ̔́̂͛̋̿̊͘͞p̨̛͉̹̫̘̞͇͉̖̱̣̹̮̮͔̾̎̋̃ͥ̆ͥ̚͞ͅ ̖͚̣͎̮͖̟̈́ͯ̂̋̓̌͆ͥ̑̽ͯ̚̕͘ǒ̅͆̋ͦ̾ͫ͗̄ͣ̅͌̾̋͌ͦ͏̨̼̺̜̪n͙̞͚͎͔ͫ́͑̓͑ͮͨ̐̔ͣ͌͊͋́ͧ̑͡ ̟͚̤͈̮̞̫̖̼̘̺͔̜̜̞̟̩ͩ̋ͦͯ̀́̚̚y̧̛͔͔̫̩͋͆̂̀̋̊ͫ͟͞o̸̶͓̭̪̰͔ͮͫ̿ͯͫ͑͢ŭ̴ͣ͐́̋ͣͮͤ͏̸̰͔͙͚̩̥̼͡͝r̸̨͈͚̩̲̲̟̮͚͓̰͋ͤ͛̿͑̓̂͂ͭ́̿̐̎̄̽̔̏͘͡͝ ̴̪͇̘̫͇̲̥͕̮͇͇͓̅͊̈́ͯ̅́͋̊͘ẃͨ̀̄́ͥͥ̉̎ͪͬ̈̏̔̂͗̋ͮ͡͝͏͙̯̼͓̰̳̣̟̙͎͚̩͙̰͡oͪͥͦͬ̑́ͦ͏͏̴̜̩̖͎r̡̲͉̳͓̤͉͓̙͉͓͍ͫͨͣ̿ͫ̂͐ͣ̒̅̿̋ͪ̿̈́͌̇̕͜͡k̷̞͍̲̮͚̜͇̾͗ͯͬͫ͆̈́͡ͅs̵̢͙̺̙̞̗͕̼͇͑̓̈́̃̄ͯ̚.̵̟̘̞̻̹̗͉̹̺͔̻̝̙̼̝͕̑̆̏̈́ͬ͐̕͠ ̨̫̙̭̩̞̻͔̪̳͖͉̘̟͉͎ͩ̇̍ͯͨ̆͢B̤̘͎̩͉̦̦͇̳̘̙̗͚ͫ̋͛̇͘͟u̷̧̬̝̻͍̫͉͓͉̅ͦ̇́͌ͪͣ͢͜t̛̀͂͐ͫ͒͊ͧͣ̑ͨ́ͣ̌͛́̋ͦ҉̡̫̟̦̻̼̪͙͇̠̫̫͖̙͜͝ ̢͉͚̱͖̬̩̬̹̩̼͚̼̟̣̉̈ͪ̃ͪͪ͌̑̎͡ͅI̶͍̰͓̮͎̘͇͙̅ͬ͊̽ͧ͘ ̴͎̟̗̭̪ͭ͑ͫ̔ͥ̏̑̾̇̾̃̚̕ẅ̶̸͈̦͎̙̲́͗̍̽̄ͫ͂̎̂̈́ͯ͌̿̀ͤ̀̚͜͠ì̷̧̠̻̤̰̰̠̗̮̦̗̻̟̲͉̖̗͕̞͑͛̽͛ͦͬ̓̇͘͢͠ͅl̴̡͛ͪ̒͋͒ͣ͗͋͂͆̃͆͋̿̉͌҉̞̻̜͉͍̭̺̭̬̝̬̭͈̥̱͈̙̳l̴̢͖͚̻̟͈̝̘̼̮̦̤̣̬̜̳̦̖̻̋̋̑ͭͤ͋̈̎̎̅ͤͮ͋ͣ͊͌̑.̴̢̛̺̬̦̭͕̱̖̟͓͕̳̳̱̮̺̘̝̺͎̉ͯ̾̓͆̀ ͆͛ͦͭ́ͣ̅̔̈́̾̏͆̈́ͤ͆̃̉҉̛͡͏̷̤͉̹͎̮̣͕͓͕̻̦͎̼͎ͅM̴̄̎̓ͪ̏ͬ͏̠̩͙͖͈̠̺̭̮̝̜̣̖̰̬͇͜͜͢a̵̛̙͔̤͍̙͙̫̰̝͍̻̳̻̦̬̔͒̉ͪͭͮ̇̒ͭ̑̒ͬ͑̓ͪͯ̽ͫ͡ȳ̷̵̞̺̣̮̣̞͎͈̦̻̝̰̫͎͚ͪͥͤ͊̂̈ͧͪ̚̚͢͡b͍̟̗̙̹̪̥͐̽ͥ̎ͪ́ͧ̑ͬ͐ͤ̾̑̐̏͐̒ͮ́͠ę̘͍͇̹̯̲̗̤̟̳̯ͣ͑̈̅ͮ̚̕͘̕
  • Listening to: Tetsu Inoue
  • Reading: n/a
  • Watching: n/a
  • Playing: WoW EU-Aerie Peak
  • Eating: n/a
  • Drinking: Water

deviantID

Shokubo
Anonymous
Artist

Comments


Add a Comment:
 
:icontomasbrechler:
tomasbrechler Featured By Owner Mar 26, 2014
hele kluci, kdo chce videt mrtvolu? ))
Reply
:iconthehizokudotcom:
TheHizokudotcom Featured By Owner Sep 14, 2010
A Creative Universe T-shirt Design Contest
We are looking for New Logo designs for Hizoku and ACU
Limit of 4 colors. Be Creative, We will be choosing winners monthly which will receive 10% of the profits of their winning designs.
Direction can be anything you want we are looking for the most creative interpretations.
Link to Contest page Below
[link]
Reply
:iconluckylinx:
luckylinx Featured By Owner May 21, 2010
další Čech co umí =)
Reply
:iconteyoliia:
teyoliia Featured By Owner Mar 3, 2010  Hobbyist Digital Artist
woah, great stuff! <3
need to keep an eye on you :D
Reply
:iconshadyau:
shadyau Featured By Owner Nov 4, 2009
nice gallery
Reply
:iconuey-s:
UEY-S Featured By Owner Sep 26, 2009  Professional General Artist
nice gallery man, gonna watch ya mate
Reply
:iconraven30412:
Raven30412 Featured By Owner Sep 19, 2009
diky honzo :)
Reply
:iconschakalwal:
schakalwal Featured By Owner Jun 28, 2009  Professional Digital Artist
thanks matey
Reply
:iconfallen-from-stars:
Fallen-from-stars Featured By Owner Mar 11, 2009
Tak konečně plním, co jsem říkala, že po zkouškáhc udělám a prohlídla si tvoji galerii;) Super! Vypadá to všechno profi... Moc se mi líbí chapadlatý potvůrky :)
Reply
:iconfernandasabaudo:
fernandasabaudo Featured By Owner Feb 26, 2009  Student General Artist
nice gallery =]
Reply
Add a Comment: