Shop Forum More Submit  Join Login
[PSDcoloring] 9.2015 - PSD#27 by shinbyun2k2 [PSDcoloring] 9.2015 - PSD#27 by shinbyun2k2
Về với nghề mần psd ToT art tệ quá mà ToT 
GIỚI THIỆU MÀU

- Màu này hơi đậm, thích hợp với scrap và các dạng mix stock thiên nhiên
- Theo tone hồng vàng, quăng vào mọi người sẽ thấy màu hồng hơi đậm và vàng sáng dễ nhìn, nếu thích giảm độ hồng hãy hạ opa các layer selective color nhá :3.
- Link áp dụng, ở đây tớ có thêm 1 group màu làm sáng lên, nhưng còn lại là áp dụng 100% từ cái này: i.imgur.com/G8h5HkZ.png
Sử dụng nhớ credit :iconshinbyun2k2: đàng hoàng nha, watch và fav mình nếu bạn down nó 
Stock: bongjashop.com 

Add a Comment:
 
:iconmaitrang59:
MaiTrang59 Featured By Owner Nov 26, 2017  Student Traditional Artist
done
Reply
:iconkitashirakawajunko:
KitashirakawaJunko Featured By Owner Sep 15, 2017  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconnhoncucheoo:
Nhoncucheoo Featured By Owner Aug 3, 2017
tks
Reply
:iconminecucheo:
Minecucheo Featured By Owner Jul 14, 2017
xin
Reply
:iconnhoncucheoo:
Nhoncucheoo Featured By Owner Jun 24, 2017
 xin ạ
Reply
:iconngaybuon:
ngaybuon Featured By Owner Jan 25, 2017
xin
Reply
:iconsienanina:
SIENAnina Featured By Owner Jan 19, 2017  Hobbyist General Artist
Thanks Heart 
Reply
:iconhanatran123:
HanaTran123 Featured By Owner Jan 7, 2017
xin
Reply
:iconhilarichan:
Hilarichan Featured By Owner Jan 4, 2017  Student Interface Designer
XZin
Reply
:iconyurikodeviantart:
YurikoDeviantart Featured By Owner Nov 21, 2016
Xin
Reply
:iconbyunry:
byunry Featured By Owner Nov 16, 2016
thanks I am a dummy! 
Reply
:iconthuyduong2612:
thuyduong2612 Featured By Owner Nov 12, 2016
xin
Reply
:iconhanatokabeno2810:
Hanatokabeno2810 Featured By Owner Oct 16, 2016
Thank you!
Reply
:iconilbeherehrjn:
ilbehereHrjn Featured By Owner Oct 7, 2016
thanks
Reply
:iconthuhuong057:
ThuHuong057 Featured By Owner Oct 1, 2016  Student Digital Artist
xin
Reply
:iconlauracuteg:
lauracuteg Featured By Owner Sep 18, 2016
Done
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Sep 10, 2016  Student
Done
Reply
:iconsansan203:
Sansan203 Featured By Owner Sep 10, 2016  Student Traditional Artist
- xin 
Reply
:iconjinx-cucheoo:
Jinx-Cucheoo Featured By Owner Aug 16, 2016
xin
Reply
:iconnguyennhu11:
nguyennhu11 Featured By Owner Aug 13, 2016
xin
Reply
:iconquynhhhuongg:
quynhhhuongg Featured By Owner Aug 11, 2016  Student Interface Designer
DONE
Reply
:iconjkxopmoe07:
jkxopmoe07 Featured By Owner Aug 7, 2016
Xin
Reply
:iconshinlovena:
ShinLoveNa Featured By Owner Aug 5, 2016
Thanks
Reply
:iconmilolovebts:
milolovebts Featured By Owner Jul 30, 2016
- Done
Reply
:iconruucucheoo1204:
Ruucucheoo1204 Featured By Owner Jul 23, 2016
done
Reply
:iconmi2k4g:
Mi2k4g Featured By Owner Jul 23, 2016
Xin
Reply
:icons4nara:
S4Nara Featured By Owner Jul 22, 2016  Student Artist
- Done
Reply
:iconmedobnc:
medobnc Featured By Owner Jul 20, 2016
Xin
Reply
:iconhanniiafilbert197:
hanniiafilbert197 Featured By Owner Jul 9, 2016  Student
- done .
Reply
:iconthaonhidangyeu12:
thaonhidangyeu12 Featured By Owner Jul 6, 2016
xin
Reply
:iconjudilsgoer:
JudilsGoer Featured By Owner Jul 4, 2016
Xin
Reply
:iconditthuiom654:
ditthuiom654 Featured By Owner Jun 28, 2016
- thanks
Reply
:iconlulicrazy246:
lulicrazy246 Featured By Owner Jun 22, 2016
done
Reply
:iconakiiuhino:
akiiuhino Featured By Owner Jun 10, 2016  Student Artist
Xin
Reply
:iconmaryhwang1810:
Maryhwang1810 Featured By Owner Jun 6, 2016
Xin
Reply
:icontovien2007:
ToVien2007 Featured By Owner Jun 2, 2016
- Done.
Reply
:iconeslerisrk:
EslerisRK Featured By Owner Jun 1, 2016  Student Artist
- Done.
Reply
:iconjoonah2k1:
JoonAh2k1 Featured By Owner Jun 1, 2016
#- xin 
Reply
:iconluhangel06:
luhangel06 Featured By Owner Apr 25, 2016
Thanks.
Reply
:icontakahashimina:
takahashimina Featured By Owner Apr 22, 2016
xin
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner Apr 20, 2016  Student Artisan Crafter
xin
Reply
:iconhyoudoucchi:
HyoudouCchi Featured By Owner Apr 5, 2016
Xin
Reply
:iconkanniichan:
Kanniichan Featured By Owner Mar 5, 2016
xin
Reply
:iconkanniichan:
Kanniichan Featured By Owner Mar 5, 2016
xin
Reply
:iconnaelbi:
Naelbi Featured By Owner Mar 4, 2016  Student Artist
Thanks!
Reply
:iconsslac-tome:
SSLac-Tome Featured By Owner Feb 29, 2016
xin
Reply
:iconluri-kawaii:
Luri-Kawaii Featured By Owner Feb 28, 2016
xin
Reply
:iconlizjung-2k3:
LizJung-2k3 Featured By Owner Feb 27, 2016
- xin
Reply
:icondauchi024:
dauchi024 Featured By Owner Feb 25, 2016  Student Traditional Artist
- xin
Reply
:iconnaheeha:
Naheeha Featured By Owner Feb 22, 2016  Student Interface Designer
.Xin
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
April 11, 2015
Image Size
8.0 MB
Resolution
250×208
Link
Thumb

Stats

Views
5,283
Favourites
427 (who?)
Comments
210
Downloads
2,018