SeoLiliHyun's avatar
130721 - Gift for Min
By SeoLiliHyun   |   Watch
269 321 10K (1 Today)
Published: July 21, 2013
© 2013 - 2019 SeoLiliHyun
Only for :iconhwangmin:

HD.png: 
1st 2nd  3rd  4th
HD.gif: 
 


+Fav=Like :blowkiss:
+Comment=Love :hooray:


Thanks for supporting!Hug 
Image size
500x645px 647.15 KB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (296)
tgvitor07's avatar
tgvitor07|Hobbyist Interface Designer
love♥
Reply  ·  
JungMin69's avatar
làm thế nào để tag nick vào như thế kia được ạ
Reply  ·  
SeoLiliHyun's avatar
SeoLiliHyun|Student Interface Designer
:icontên: nhé :)
Reply  ·  
JungMin69's avatar
tks ạ ^^
Reply  ·  
SeoLiliHyun's avatar
SeoLiliHyun|Student Interface Designer
^^
Reply  ·  
kwonnami14's avatar
:icon"a":  (trong đó "a" là tên ng đó . ví dụ :iconjungmin69:  )
Reply  ·  
seomikirubbyhyun's avatar
s' hay tìm font và pattern để làm style chữ ở âu z ạ .chỉ e với . tks nhìu ạ
Reply  ·  
SeoLiliHyun's avatar
SeoLiliHyun|Student Interface Designer
Style chữ ss toàn dùng những thông số bình thường trong photoshop thôi :) Còn pattern ss down trên DA hoặc lấy trong pack scrapbook, e có thể vào fav của ss để tìm
Reply  ·  
SeoLiliHyun's avatar
SeoLiliHyun|Student Interface Designer
:heart:
Reply  ·  
smilergorl's avatar
Perfect! Link pls?
Reply  ·  
SeoLiliHyun's avatar
SeoLiliHyun|Student Interface Designer
Thank you :D
What's link? If you want to link for this art, I shared below it ^^
Reply  ·  
fuuko2001's avatar
xin res đi bạn
Reply  ·  
Chansokiu's avatar
<font><font>xin res</font></font>
Reply  ·  
SeoLiliHyun's avatar
SeoLiliHyun|Student Interface Designer
Mình không share res chính được, bạn tìm trong fav của mình nhé ^^
Reply  ·  
Chansokiu's avatar
à thôi.cám ơn nhưng tớ đã ko cần nữa ^^
Reply  ·  
SeoLiliHyun's avatar
SeoLiliHyun|Student Interface Designer
I know =)) dù gì cũng lâu lắm rồi =))
Reply  ·  
SeoLiliHyun's avatar
SeoLiliHyun|Student Interface Designer
Thanks!:hug:
Reply  ·  
ParkJelly279's avatar
ParkJelly279|Hobbyist General Artist
Fav!~
Reply  ·  
SeoLiliHyun's avatar
SeoLiliHyun|Student Interface Designer
Thanks!:hug:
Reply  ·  
Pie-Art's avatar
Pie-Art| Digital Artist
Xin píc 1

Reply  ·  
View 1 reply
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved