Support my work and get exclusive perks.
View Subscriptions

Deviation Actions

Ruhisu's avatar

Good Morning Brave'y

By
Published:
10.5K Views

Description

Kiedy skończyła się wojna i życie codzienne wróciło do normy, nadszedł nareszcie czas na wzajemne czerpanie szczęścia z darów, jakimi obdarzyła ich wojna. Nikt nie przewidział, że miłość, przyjaźń i serdeczność wyrosną do tak pięknej postaci w trakcie trwania tego najkwawszego z konfliktów. Jednak kiedy juz mogli odłożyć broń, czekała na nich nagroda. Nie ordery, nie gratyfikacje lub łupy.
Mogli nacieszyć się sobą.

notka: celem tej pracy było ukazanie pewnej subtelnej erotyki, charakterytycznej dla Rainbow Dash. Nie jest to clop, co bardzo prosilibyśmy docenić. Erotyka =/= pornografia.
= / =


When the war ended and everyday life is back to normal, it's finally time to reap mutual happiness of the gifts which they gave a war. No one foresaw that love, friendship and affection grow into such a beautiful form during the bloodiest of conflicts. However, once you can put the gun, waiting for their reward. No orders, no bonuses or loot.
They could enjoy themselves.

note: The aim of this work was to present a subtle eroticism, charakterytycznej for Rainbow Dash. This is not a clop, we would ask what really appreciate it. Erotica is not porn.

INSPIRED BY THE "MLP sexy base" drugzrbad.deviantart.com/art/M… by :icondrugzrbad:
Image size
2013x1536px 5.88 MB
© 2013 - 2023 Ruhisu
Comments56
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
aidmoore's avatar

❤️🧡💛💚💙💜💖