Deviation Actions

PhB56's avatar

Alien candy factory

Published:
By
0 Comments
51 Views
Made with Mandelbub 3D and modified using Krita.

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....I.....4NnlWJ9.2.fxeCPgsLo0EMHCcMdL4X.YKdosZcDjuzavw//mH1Aoj
........................................kz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....U0.....MU//.....kU/...V/....E3.....omEQgisq6rD/..........m1dkpXmH....U
z.....kD12../2.W60TIyELezWw7cFSsD6zDgeYPp2pBkz9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDMmI3Aeo3Ik1..........omEQgisq6rjxYy3uyqJYw131/xj9EXQzAz5YnRwjNwCIA2ozi.B
mxHDdTVijR37zizJnK58IE/DU.....IY..............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................I....k1.
.....83iyz1.......kz.chqO1.U..6.P....61...EC....i....kB....F....8/...I1...EdhF52
...U.O3Xhihf9BnqA0MCPDn9J.6.4QozoyDd............6.........E..0........o.8.k7e/5.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................gAII.Ufiuefa7W.dA7..1Ak.zBFAsrS.wtb
TydJLtaPi/.k.1AkghrmEF/.SudbSS1TzD3..wzzzzTXxhAII.UbSudbUurzH/..zzzzzTtT9133.sdb
SutfzhAII.UbSudb..kmEFVP39W.dAN84K21yhrKlQZPitaPn.1ApsWOkR4.....................
E....6E.F2E/....I....Q....EE0x4SBx4Nl.EMiBbNTNIOnVKNtJaA..............k/........
.................Uyzz........UrDnAnAnAnozz1........Rz........UrD..........EnAnAn
AngQz0..........................................................................
.....................6/....3....0....cIGIxJGF7IRg7qLh/HA........................
..E./2...............EnAnAnA1Ywj..........2.....................................
................................................................................
................................}
{Titel: Essai-209}

Image details
Image size
4096x3072px 4.71 MB
© 2021 PhB56
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In