Deviation Actions

Noxeri's avatar

Arcanox - open species - INFO.

Published:
By
99 Comments
6K Views

Badge Awards

INSTAGRAM || FACEBOOK || FUR AFFINITY || SOCIETY6 - PRINTSOPEN SPECIES

You can make your own Arcanox. Money and pionts adopts are also allowed.

If you have any questions feel free to ask. I'll answer as soon as possible. :3In advance I would like to apologize for mistakes. (:

***
ENGLISH


GENERAL INFO
-Arcanoxes belong to the Gryphon family. They are winged creatures with a bird's head and a body similar to the body of a wolf.
-The smallest among adults are twice as large as the growth of an adult human.
-Their diet is varied. They feed on both meat and plants.
-They are hatching from eggs, are paired for whole life and can live for a very long time.
-These creatures are proud and full of majesty. It is very difficult to tame them, but if someone succeeds, he will gain a faithful companion for whole life.

APPEARIENCE
BODY: In contrast to Gryphons, Arcanoxes have a wolf-like body. An important part is their ridge, which is more and more sloping.
HEAD: Similar to hawks or eagles.
PAWS: The same like a wolf has. Only claws are longer and much more sharp.
WINGS: Big, strong and feathered. Arcanoxes can overcone a great distances thanks to them.
FEATHERS: Every Arcanox has them. Most offen occur around the head and tail.
HORNS: Always three: two grow out of the head and one of the tail.
DEX-ROUHN: An orb of energy responsible for the unique skills of each Arcanox. Placed at the horns growing out of the head and tail. They are the same color as the eyes.

TYPES OF ARCANOXES
REBORN
Formerly Mithic Arcanox. Lost in the Spectral Realm lost its power and dwarfed. He was found and brought to the Material Realm by the Legendary Arcanox. Although it has no previous power, it is still a strong and majestic creature.

MYTHIC
He is the most popular among his species. It has three Dex-Rouhns (two at his head and one on the tail). Each time he is near to die, Dex-Rouhns release their magical power, allowing him to enter the Spectral Realm. Within a few seconds, the Mythic Arcanox loses its material form and after that time, in the form of a spectrum, find itself in the Spectral World. There, he can regenerate himself and, with the aid of special portals that he can find and activate, full of strength return to the Material World. However, he must hurry. Too long stay in this place will cause that he will permeate the distorted power of this world and lose its unique skills. Then he will not be able to return to the world of the living independently.

LEGENDARY
Much rarer than Mythic Arcanox. It has five Dex-Rouhns (three at his head and two on the tail) and two pairs of wings. He can move to the Spectral Realm at any moment, not only in the face of death. The distorted power of that world has no effect on him. He can stay there as long as it is necessary. In addition, it has the ability to bring to the Material Realm other Arcanoxes, which in the ghost world have lost their power and were not able to return independently.

SPECTRAL REALM
Distorted version of the Material Realm, filled with negative energy. A place inhabited by stray souls and creatures that feed on them - devourers.
The devourer becomes every creature who has come to this place and stay here too long. These creatures were completely absorbed by the distorted power of the Spectral Realm, becoming its inseparable part.***
POLSKI


INFORMACJE OGÓLNE
- Arcanoxy należą do rodziny Gryfów. Są to skrzydlate stworzenia o ptasiej głowie i ciele podobnym do ciała wilka.
- Najmniejsze wśród dorosłych osobników osiągają wzrost dwukrotnie większy od wzrostu dorosłego człowieka.
- Ich dieta jest bardzo zróżnicowana. Żywią się zarówno mięsem jak i roślinami.
-Wykluwają się z jaj, wiążą się w pary na całe życie i mogą żyć przez bardzo długi czas.
-Stworzenia te są dumne i pełne majestatu. Bardzo trudno je oswoić, ale jeśli komuś się to uda to zyska wiernego towarzysza na całe życie.

WYGLĄD
CIAŁO: W przeciwieństwie do Gryfów, Arcanoxy mają ciało podobne do wilków. Ważną częścią jest ich grzbiet, który co raz bardziej chyli się ku dołowi.
GŁOWA: Podobna do orlej lub jastrzębiej.
ŁAPY: Wszystkie cztery jak u wilka. Posiadają bardzo długie i ostre pazury.
OGON: Bardzo długi, z długim włosiem.
SKRZYDŁA: Duże, silne i pierzaste. Dzięki nim Arcanoxy są w stanie pokonywać ogromne odległości.
PIÓRA: Posiada je każdy Arcanox. Umieszczone najczęściej w okolicach głowy i ogona.
ROGI: Zawsze trzy: dwa wyrastają z głowy i jeden z ogona.
DEX-ROUHN: Kula energii odpowiedzialna za niezwykłe umiejętności każdego Arcanoxa. Umieszczona przy rogach wyrastających z głowy i ogona. Są tego samego koloru co oczy.

TYPY ARCANOXÓW
ODRODZONY
Dawniej Arcanox Mityczny. Zagubiony w Świecie Spektralnym utracił swoją moc i skarlał. Został odnaleziony i sprowadzony do Świata Materialnego przez Legendarnego Arcanoxa. Mimo, iż nie posiada dawnej mocy, wciąż jest potężnym i pełnym majestatu stworzeniem.

MITYCZNY
Jest najpopularniejszy wśród swojego gatunku. Posiada trzy Dex-Rouhn: dwa przy głowie i jeden na ogonie. Za każdym razem, gdy jest bliski śmierci, Dex-Rouhn uwalniają swoją magiczną moc umożliwiając mu przejście do Świata Spektralnego. W przeciągu kilku sekund Mityczny Arcanox traci swoją materialną formę by po tym czasie, w formie widma, znaleźć się w Świecie Spektralnym. Tam może się zregenerować i za pomocą specjalnych portali, które potrafi odnaleźć i aktywować, w pełni sił powrócić do Świata Materialnego. Musi się jednak spieszyć. Zbyt długie przebywanie w tym widmowym świecie sprawi, że przesiąknie jego spaczoną mocą i straci swoje wyjątkowe umiejętności. Wówczas nie będzie w stanie samodzielnie powrócić do świata żywych.

LEGENDARNY
Dużo rzadszy od Arcanoxa Mitycznego. Posiada  pięć Dex-Rouhn (trzy przy głowie i dwa na ogonie) oraz dwie pary skrzydeł. Potrafi przenieść się do świata Spektralnego w każdym momencie, nie tylko w obliczu śmierci. Spaczona moc tamtego świata nie ma na niego żadnego wpływu. Może tam przebywać tak długo jak jest to konieczne. Dodatkowo ma możliwość sprowadzania do świata Materialnego inne Arcanoxy, które w widmowym świecie utraciły swoją moc i nie były w stanie powrócić samodzielnie.

ŚWIAT SPEKTRALNY
Spaczona wersja Świata Materialnego, przepełniona negatywną energią. Miejsce zamieszkane przez zbłąkane dusze oraz istoty, które się nimi żywią - pożeracze.
Pożeraczem staje się każda istota, która trafiła do tego świata i zbyt długo w nim przebywała. Została całkowicie pochłonięta przez spaczoną moc Świata Spektralnego stając się jego nierozerwalną częścią.TO BE CONTINUED... (:
Image details
Image size
3168x1200px 290.24 KB
© 2015 - 2021 Noxeri
Comments99
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
FoXyINKZ's avatar

Is there a possible base for the species ?

Noxeri's avatar

Yes, I've got one. Here it is:

Mythic Arcanox - free to use base.
FoXyINKZ's avatar

thank you so much ♡♡

ShinySouls's avatar

Do you have points to spare? Also, we can make any tier?

Noxeri's avatar

Yes, you can make any of them.

And I don't understand question about points. Can you tell something more? :D

ShinySouls's avatar

Ahh like....can you give me some points? Like in-game currency?

Noxeri's avatar

Ah, ok. No, no. No points :D

Kemithikur's avatar
Is this species still open? If so I'd love to make one when I get the time ^^
Noxeri's avatar

Yes, it's open. :3

BoxTheRabbit's avatar
Must the horns hold the dex-rouhn or can they essentially float by the head and tail in fixed areas?
Noxeri's avatar
Don't have to hold by horns. Here is a small example how it can looks:
  Wings-less Arcanoxes - adoptables. by Noxeri
BoxTheRabbit's avatar
Would this be okay or do I need to adjust anything? If you have any questions about the design just ask please
Sketch: sta.sh/011w50t2l6t9
Noxeri's avatar
It's OK. I'm waiting for finished drawing. :love:
BoxTheRabbit's avatar
Also are there any color restrictions or feather type restrictions?
BoxTheRabbit's avatar
When making one, are you only allowed to make a reborn or mythic. Or are we allowed to make legendary?
Noxeri's avatar
You're allowed to make any type of Arcanox - also Legendary.
There are no restrictions of feathers type.
Most colors are also allowed. They can be black as crow or colorful like a parrot. Just don't make them look like a neon lamp.
Also markings have to look natural. No stars, hearts and other strange things. :D
Queen-of-Ice101's avatar
Are these still open? I think I'd like to see about making one soon if so^^
Noxeri's avatar
Of course they are! (:
Driftfall's avatar
Hey, you wouldn't mind if I made one, would you? They're pretty friggin' cool :3
Noxeri's avatar
Feel free to create one! Or more. :D
Driftfall's avatar
Sweet! Will do :3
Quick question on info: Are Reborns able to turn into Mythics later on and are Mythics able to turn into Legendarys on extremely rare occasions?
Noxeri's avatar
Hmm. I didn't think about this before. For this moment: no. Maybe I'll change this in future. :D
Driftfall's avatar
Alright! Thank you for answering my question :3
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In