Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Jolie Williams - Himea - TFemale/Vietnam Group :iconsharestockrespng: ShareStockResPng
 
Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Core Membership
Statistics 79 Deviations 918 Comments 5,824 Pageviews
×

Newest Deviations

[28082016] Quotes by NinaVento [28082016] Quotes :iconninavento:NinaVento 8 0 [12082016] Gift for RiiArcher by NinaVento [12082016] Gift for RiiArcher :iconninavento:NinaVento 4 0 [11082016] Quotes by NinaVento [11082016] Quotes :iconninavento:NinaVento 5 3 [09082016] Quotes - Vung Tau by NinaVento [09082016] Quotes - Vung Tau :iconninavento:NinaVento 4 0 [09082016] Quotes - Gif for Yen Vy by NinaVento [09082016] Quotes - Gif for Yen Vy :iconninavento:NinaVento 4 2 [08082016] #13 PSD by NinaVento [08082016] #13 PSD :iconninavento:NinaVento 1 0 [08082016] Action by NinaVento [08082016] Action :iconninavento:NinaVento 3 6 [07082016] Ki niem 1 nam quen nhau by NinaVento [07082016] Ki niem 1 nam quen nhau :iconninavento:NinaVento 4 2 [07082016] Quotes by NinaVento [07082016] Quotes :iconninavento:NinaVento 1 2 [02082016] Quotes by NinaVento [02082016] Quotes :iconninavento:NinaVento 2 4 [02082016] Typography by NinaVento [02082016] Typography :iconninavento:NinaVento 0 0 [01082016] Quotes by NinaVento [01082016] Quotes :iconninavento:NinaVento 1 5 [01082016] Typography by NinaVento [01082016] Typography :iconninavento:NinaVento 0 0 [31072016] #12 PSD NinaVento by NinaVento [31072016] #12 PSD NinaVento :iconninavento:NinaVento 2 0 [09072016] Gif for Gin by NinaVento [09072016] Gif for Gin :iconninavento:NinaVento 2 3 [10072016] Typography by NinaVento [10072016] Typography :iconninavento:NinaVento 1 0

Watchers

Activity


. Thật ra sinh nhật là hôm 17/06 cơ =]] Lúc đang up Journal thì đột nhiên bị lỗi 'v' Hôm nay thì mò lại được nên share =]] Cũng làm để chúc mừng 60+ Watching =]] 
. Nếu thích thì cứ chúc sinh nhật :v Nhận hết =]] 
. Credit người tạo ra nó nếu sử dụng

ADD TO FAROURITES + WATCHING + COMMENT = USE
ADD TO FAROURITES + WATCHING + COMMENT = USE
ADD TO FAROURITES + WATCHING + COMMENT = USE

Và không vòng vo như con muỗi :v 

- - - - - - - - - - 

MS1
[RENDER-PACK#013] Ulzzang Kid by babykidjenny
MS2
JooYi Render by samibb
MS3
Pack Render #63 Irene (Red Velvet) by HanaKim2001
MS4
Share pack render #64 Yoona by KeroLee2k
MS5 
Pack Png Seulgi #34 by alwaysmile19
MS6

MS7
[31052016] #17 Pack render Aikatsu by NinaVento
MS8
[28052016] #15 Pack render Aikatsu by NinaVento
MS9
[09052016] #6 Pack Render Aikatsu - NinaVento by NinaVento
MS10
Pack Render 12: Koizumi  Hanayo by linjidarling
MS11
[29062016] #9 PSD NinaVento by NinaVento
MS12
PSD48 by seul3105
MS13
PSD#4 by msg2k3
MS14
PSD #29 by RavenOrlov
MS15
PSD #13 Style Green and Yellow by IUiu143
MS16
www.clicknfunny.com/

MS17
www.kokomang.co.kr/

MS18
www.pighip.co.kr/

MS19
www.hunimini.co.kr/

MS20
garconne.co.kr/

MS21
studio-g.tistory.com/

MS22
ksh850817.tistory.com/

MS23
forsuzy94.tistory.com/

MS24
iustudio.tistory.com/

MS25
fotki.yandex.ru/users/k-tiande…

MS26
imgur.com/a/YOFd3

MS27
imgur.com/a/mDIcI

MS28
imgur.com/a/UaWVs

MS29
imgur.com/a/mqJSj

MS30
imgur.com/a/kNbXZ


-The end-

THANKS FOR WATCHING!
--------

Comments


Add a Comment:
 
Hidden by Commenter
Hidden by Owner
Hidden by Commenter
Hidden by Owner
(1 Reply)
:iconkoikd-ksn:
Koikd-KSN Featured By Owner Mar 15, 2017
- WB nha ! Mình là Deviant mới, có gì mong bạn giúp đỡ nha !
Reply
:iconninavento:
NinaVento Featured By Owner Edited Apr 15, 2017
Done , okay , nếu cậu cần cứ nói (=  cảm ơn vì đã watch . 
Reply
:iconsy-sarine:
SY-Sarine Featured By Owner Feb 4, 2017
Watch back ! Mần luôn nha
Reply
:iconninavento:
NinaVento Featured By Owner Feb 4, 2017
Done . Xin lỗi bạn mình không   muốn làm quen từa lưa , hay quên lắm .  Cảm ơn vì đã watch  
Reply
:iconsy-sarine:
SY-Sarine Featured By Owner Feb 4, 2017
Okie
Reply
:iconnamikaze-fuyumi:
Namikaze-fuyumi Featured By Owner Aug 13, 2016  Student Artist
Watch back please
Reply
Add a Comment: