Deviation Actions

MunRikki's avatar

036.Eternal Obsession for Mun

By MunRikki
42 Favourites
11 Comments
1K Views
Mình lỗi thời đã bị lụt nghề T.T dù xao thì hãy nhận coi như quà sn muộn nhóe Mun <333333333333333 Mi iêu Mun nhiều nhấtttttttttttttttt quả đất :"3 Trong đôi mắt My Mun là tất cả :)^^!

Inspiration :iconsuperlovepo::iconwish1506: :):):)
Wallpaper texture :iconvanessax17:
A gift for :icon21062412:
Image details
Image size
1440x990px 920.36 KB
Published:
© 2011 - 2021 MunRikki
Comments11
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
RoOo94's avatar
i love sujuuuuuuuuu ♥
haihachinadolls's avatar
cheerrox's avatar
Mun4D's avatar
lâu quá mới thấy ss Mi tung hàng a~
MunRikki's avatar
lâu quá mới des wall lụt nghề a~
SuperLovePo's avatar
ui có tên mình kìa :love:, mình là nguồn cảm hứng xao "chấm nước mắt"
MunRikki's avatar
bạn des wall đẹp chết đi được í..
21062412's avatar
đẹp mà Mi xD mình rấttttttt thích ý xD
àh. 24.12 mới sinh nhật mình mà *cười duyên*
MunRikki's avatar
à,đáng lẽ ra là phải tặng mun sn thằng Riêu Ốc mới phải =)xDDDDD
thíc k thíc k k thíc Mi cũng ám cho đến khi Mun thíc thì mới thôi =))
21062412's avatar
áhhh. sn thằng Riêu Ốc mà mình lại được nhận quà *múa*
quá sướng. quá thích luôn ý. hức hức. mi k ám thì mun thích lắm dồi ý. xD
21062412's avatar
đùa chứ ối người vào t.r của Mi thấy cái wall này là thích ngay ((=
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In