Deviation Actions

MosterNighT-MMD's avatar

TDA Bangs Dl! #1 // By-MosterNight-MMD

Published:
100 Comments
54K Views
Rules:
1.-Taking parts/textures - Yes.
2.-Edit - yes 
3.-No R-18 ̶/̶i̶f̶ ̶y̶o̶u̶ ̶c̶a̶n̶ ̶y̶u̶r̶i̶ ̶y̶a̶o̶i̶,̶ ̶e̶t̶c̶.̶ ̶j̶u̶s̶t̶ ̶d̶o̶ ̶n̶o̶t̶ ̶p̶a̶s̶s̶ ̶t̶h̶e̶ ̶h̶e̶n̶t̶a̶i̶/̶ (◑_◑)
4.-Do not claim as yours
5.-Credit Me 
6.-distribute only in finished model
Have fun! ^^                 ¡do not forget to comment dl! :3

Reglas:
1.-Toma de partes / texturas - Sí.                     
2.-Editar - sí
3.-No R-18 ̶/̶s̶i̶ ̶p̶u̶e̶d̶e̶s̶ ̶y̶u̶r̶i̶ ̶y̶a̶o̶i̶,̶ ̶e̶t̶c̶.̶ ̶s̶i̶m̶p̶l̶e̶m̶e̶n̶t̶e̶ ̶n̶o̶ ̶p̶a̶s̶e̶s̶ ̶e̶l̶ ̶h̶e̶n̶t̶a̶i̶/̶ (◑_◑)
4.-No reclames como tuyo 
5.-Dame Crédito
6.-distribuir solo en modelo terminado
¡
Que te diviertas! ^^        ¡no olvides comentar dl! :3
© 2019 - 2021 MosterNighT-MMD
Comments100
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In