BIG Valar temple update!!!
|3 min read
MorellAgrysis's avatar
By MorellAgrysis   |   
0 0 4K (1 Today)
Published: August 16, 2017
Tak jsem udělala další velký update chrámu Valar a tentokrát opravdu uspokojivě velký.

13 vzdání úcty - pro každého z valar bylo napsáno 13 vzdání úcty, rituální text.
Osobní symbol - pro každého z Valar byl vytvořen ve spolupráci s nimi osobní symbol
Symboly párů Valar - pro každý sezdaný pár i pro Ulma a Niennu, kde má jiný, ale zrovna tak důležitý význam

Sekce stahování je konečně v provozu! A plná souborů. Pro oba jazyky je v této sekci tengwar font nezbytný pro pdfka, grimoáry pro každého z Valar a jeden kompletní a rituální symboly. Ale připravte si nervy, všehcny pdfka jsou v tengwaru, takže se hezky učte tengwar, v laticne tyto soubory vytvářet NEBUDU.

Byl zaveden SSL certifikát, spíše kvůli Googlu, prakticky v chrámu Valar nemá využití, ale zvedá důveryhodnost webu pro vyhledávače. Takže nyní chrám valar pracuje na zašifrovaném připojení.
Valar Https by MorellAgrysis

Další překopávání systému souborů v chrámu, texty jsou přerovnané a dané do pořádku, bordel se na svatých msítech netrpí.

A poslední změna: KONČÍM. nemyslím si, že ještě udělám něco více. Proto hledám nyní lidi, kteří chrám převezmou a vtisknou své vlastní nadšení do další tvorby chrámu Valar. Chrám Valar potřebuje své strážce.


-------------------------------------------------

So I did another update of the temple and this time it is satysfying and big.

13 adorations - for each Vala 13 adorations text was created, ritual text
personal symbol - for each Vala personal symbol was created with aid of the Valar themselves
symbols for Valar couples - for each married couple a symbol was created and one for Ulmo and Nieena wth different, but importand meaning

Downloadable section is finaly working! And it is full of files. for both languages you can find there tengwar fonr needed for reading pfd files, grimoars for each Vala and one complete, and ritual symbols. But prepare your nerves, all pdf files are in tengwar exclusively, so get ready for learning tengwar, I WILL NOT create these files in standart text.

SSL certificate was added, rather because of google, practicaly it is useless in the Valar Temple, but it lifts trust of the search engines. So now Valar temple works on encrypted connection.
Valar Https by MorellAgrysis

There was another sorting of files in the temple, texts are now perfect sorted, mess should never appear on holy places.

And last change: I QUIT. I don't think that I can do anything more. Because of the now I seek people, who will take on the Valar temple and will use their own enthusiasm in creating the temple. Temple of the Valar need its guardians.
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In