matze2001's avatar

surrealistic houses -Mandelbulb3D with Parameter

By matze2001
50 Favourites
7 Comments
834 Views
maps 8901.png
drive.google.com/drive/folders…


Mandelbulb3Dv18{
g.....9/...g2...0....2....Eg2O5iOhkpz.IoB4sqIfyDeBYRLE1jTz9Diow15UEwzmeM01qVrRxD
................................BiAgFQaP302........A.BD.........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6....UI..../Q.0/....2......G.....Ej.....22ABFKt/LhD/Q.qpb1E..US0xckpn1.I/.6
./EnAnQD12../2......................BnAnAnAnmy9..........Y.3.....02...sD...../..
.z1...sDPzmzZgYm1uXHSlQo8cApyE8tvV6bBafjP6n0j86OJvHdgakWHGpayKgKNprrXjejm.vHwsIe
iuvPiDPRcw9iyWWxhf32/GhjU.....YP....D.....UaNaVD.6....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sDhFfIvw1...................................EACPBE0....6..
.....Ksulz1.......kz.QjvAb.U..6.g0...w0...kb....y1...I2...k3....a....EJB....SQz/
..Zj.0Ak.5Dk.1guzzzzFzzzz16.2IoztzBn..EbG7eFT5uD6Yy8MPhS4.2..........Il.N.UdbzD.
.MWcjCDG2.2.VtxIMYq..1k7q61MW2/k/6U0.YnFP/..yrjN/Tfzzs/UCW0tRhyD/.........E.0c..
zzzz..UB3skNKgzjDJsffaWe2.2..........IEAVszz9v3..wCxDe520zv2Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
36/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A..wzzz1.k.1AknvkzzzD..1Ak.1Y5zzzz..Ak
.1QAhwzzz1.k.1AkihnzzzD..1Ak.v/Gzzzz..Ak.1QcHxzzz1.k.1AkYwpzzzD..1Ak.TeOzzzz..Ak
.1wkrxzzz1.k.1Ak...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.M1AeJqRZlKNmZb9e/rN............
E6..2I../7E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3.4B3......................6E./2E./2U/
4MU.02E...................................kNaNaNaNqrzcNaNaNaNawDOaNaNaNa7z1.....
...sz........O3k..................cJ.1..................kz1...................zD
.....................2.....3....8....EbQVtqQaxaQhZYFH/UFH/......................
....4MU/06U..................UxDOaNaNaNaVzXaNaNaNaNoz0..........................
..............zD........kz1..........AnAnAnAngxD...................wz...........
........kz1...................../....E/...U1....6JKObV4RB34QAZKP7NoI............
..........U./2E./2E.4MU/06E./.........cM/12........wz.........yDNaNaNaNaDz9.....
...wz.........zDOaNaNaN4Iz9...................................................zD
...................wz.....................U/....I....c....EMh3aSdtqN7NoI.M4.....
.........................MU/4...................................OaNaNaNady9.....
..cJ./....................kSIsuFVf5Vz.........zD........kz1.......kD./..........
.....................................................6.....3....5....oINiRKNm3H9
7NoI.................................MU/4....................U.E........kz1.....
...wz.........yD........................................kz1........wz........w1E
................................................................}
{Titel: lim_rooms2~}
IMAGE DETAILS
Image size
1200x1200px 2.45 MB
Published:
Comments6
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
UltraTheHedgetoaster's avatar
...Okay, I don't wanna live in that neighborhood. Nice view, but the commute must be hell, and I somehow doubt the free floating buildings have plumbing. ^^;
marijeberting's avatar
Great fantasy world Dortus
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In