matze2001's avatar

spooky - Mandelbulb3D with Parameter/Map

By matze2001
69 Favourites
14 Comments
1K Views
heightmap 8912.png
drive.google.com/drive/folders…

Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...0....2....kp9P2GfQqtzaP41miaBDxD7rpoiwCt1.2ApAsn3lwqzmKEx6585vwj
................................arZQVZYHU.2........A.p7.........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6....U01.../M.0/.....Ep1...A.....Ej.....MX1D7vPT5mD/.EOoJ/EO.250xckpn1....m
z2EnAnQD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDhBJvl.B5Hw16fMOuUqs9z0JbiAXbUilD3rTM15QVVw1DZuXJLiA6zUDWQVasxcmD82Zlfhsd
hwP1OVAMbknjyOfQSf55pDmDU.....Yb/.............kD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD9/yKx.....................................EOoJ/E0....2..
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6......A0...EB....x/...I2....8....l.....3.....SE52
...U.0Ak.zDk.1wz....z1....6.0c..zzzz..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.2c..
zzzz.............0........E..........IEAVszz9v3..wCxDe520z98Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
36/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A..wzzz1.....kZvkzzzD......HQ5zzzz....
..wIgwzzz1.....kIdnzzzD......PkFzzzz......QKGxzzz1.....kErpzzzD......DGOzzzz....
..Qfp/.....k.1Ak...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.gKSTB4PjJ5Nic4Qb/..............
E6..2M./JJE.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3.4B3......................6E./2E./2U/
4MU.02E...................................UNaNaNaNqqzeNaNaNaNawDOaNaNaNa7z1.....
...sz........O3E........................................kz1...................zD
.....................2.....3....8....EbQVtqQaxaQhZYFH/UFH/......................
....4MU/06U..6U./2..........Uczj........1z1.......Ekz..................sE/2.....
.....................................MaNaNaNaNyD...................wz...........
........kz1...................../....E/...U1....6JKObV4RB34QAZKP7NoI............
..........U./2E./2E.4MU/06E./..........O/12........sz.........yDzzzzzzzz0z9.....
...wz.........zDaNaNaNaN4z9...................................................zD
...................wz...........................zzzzz1......m3aPnNqPmpKG4B3.....
.........................MU/46U.0.........EnAnAnAn.sz........Sxj.........z9.....
.............C1k........................................kzXNaNaNaNSyz...........
..........................................................kzzzzz......ENdR4OopIM
klIOhZYFH/......................02E./2E./MU/46U./2.........Ub3AE........Uz1.....
...szMaNaNaNalwj........kz1........wz........Uxj................................
...................wz...................kz1...................../....E/...k1....
8xqQ9tK99lKNdtKG4B3...............................U.06..........aNaNaNaNwzXaNaNa
NaNmzYNaNaNaNoyDaNaNaNaNiz1........wz.........zD........c.2........wz........./E
........kz1........sz...................kz1...................yD..........k/}
IMAGE DETAILS
Image size
1920x1440px 1.54 MB
Published:
Comments14
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
fractal3D's avatar
dark-beam's avatar
I was sure Patty loved it :D
Bernd-Haier's avatar
wow amazing work !
banner4's avatar
Very cool! :D (Big Grin) 
hypex2772's avatar
Great work. HeightMapLimIFS is great!
rbartlelewis's avatar
Undead-Academy's avatar
awesome , love this ;)
marijeberting's avatar
Very impressive Dortus
lulrik's avatar
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In