matze2001's avatar

sliced bulb - Mandelbulb3D with Parameter

By matze2001
55 Favourites
6 Comments
881 Views
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...U5...0....2....EKN6vSudxxzyPK22QHyT1EQUWGAL1yCzPTDJz4m4MqzyjyA3kgqhrj
................................/BbzZ82O6.2........A./..................y.2...wD
...Uz6.....57.../Q.0/....2.z2...A.....Ej......ZI9f8QVTnD/Q.........m0dkpXm1.e..U
./EnAnQD12../..........wz.................................E4z1....2...sD...../..
.z1...sDxaosnNivIxnuI3vmIljFz0.........UBAswWa97owX3HXIg1VZEz6okqTrHrJpDFXZfWrJe
2xvfHY9sD2hIz81AutFUhHoDU.....Y.2...J6........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................0....A..
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.R..6......20...EB.........o5...U3....T....Io8....SOb1
...U.0Ak.zDk.1wzzzzzzzzzz16..6nzzzzz..EVjiO8eGyj6QwRAgHzmz1..........2k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E3l6Iz
y1hS..UntEsqczzDDvjLGRYA/z1.GqgUe0UD.LEAVszz9v3..wCxDe520z98Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
36/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A...Ak.1.k.1Aknv.k.1A..1Ak.1Y5.1Ak..Ak
.1QAh.Ak.1.k.1Akih1k.1A..1Ak.v/G.1Ak..Ak.1QcH/Ak.1.k.1AkYw3k.1A..1Ak.TeO.1Ak..Ak
.1wkrxDU...k.1Ak...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.24PVVLSttWOkR4.................
E6../IE.0FE.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E............wz................................cNaNaNaNawDOaNaNaNa7z1.....
...sz...................................................kz1...................zD
.....................E.....3....8....2KPVdLOiRKG4B3.............................
....4MU/........................................................................
..............zD........kz1........wz........w1E................................
................................/....E/...U1....6JKObV4RB34Q7NoI................
..........U./2E./2E.4MU/06E./...........kz1...............................UaNaNa
NaNmzcNaNaNaNawD........Uz1...................................................zD
...................wz.....................E.....I....Y....UNjl4NdtqNdtaNtZYFH/..
.........................MU/4....6U./2..........................................
..........................UhLGXFfXeWz...........................................
.....................................................2.....3....B....6qPsZYFH/..
....................................Cs....E.06E./.............zD..........YOaNaN
aNaVz..........E........kz1...................................................zD
...................wz.........zD................................}
IMAGE DETAILS
Image size
1920x1920px 2.1 MB
Published:
Comments6
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Ahnzri's avatar
RensKnight's avatar
Hehe, a little bit of inspiration from BB-8 there? ;) Cute!
ellarien's avatar
marijeberting's avatar
Marvelous Dortus
tdcooke's avatar
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In