matze2001's avatar

jewellery - Mandelbulb3D with Parameter

By matze2001
17 Favourites
2 Comments
514 Views
Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...WH...w....2....k4t6dAbXPdzyYfB9WqI0uDibaQ5w1Xhvn2dEkGTC4Qzwycq923z2uj
................................5F/rtau9.02........Y.V..................y.2...wD
...Uz6........../Q.0/....2U2/...n0....Ej......jedhnnbieD/QU7SUxDzIXU1dkpXk1....6
/3....kD12..5..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDlfOOvwwdPv9..........sSfcIHC/usCZaKJmFTY3iPQ3LWOissoywKlZca9CChjaaKJmFTY
3ivP3LWOissoy4LlZca9CChjU.....Iu0...i/........cD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.....................................knlc/EI....2..
.....Ksulz1.......kz.wTjP/.U..6.P....I3...EB....S3...sA....F....6/...w2.....SFD/
...U.yoPxxTEGdJjXYnDPdfqY16.0c..mN5S..UkKZMxkayj6QwRAgHzmz1...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD/.........E.2c..
zzzz............t0...................EEAVszz9v3..wCxDe520z98Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
26/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846..1AkdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.UQk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E6../IkA2FE.....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.......................k/9.......
...................../........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................Y.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S............................
.Q...MU/4MU/4................Ezj........Uz1.....................................
................................................................................
................................/....E/....0....TFZQVtqQaxaQh/..................
................3IE/0MU/................kz1..........oAnAnAnA9zj........cz9.....
...................................wz...........................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M.................0./........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
.....................................................2.....3....B....A3QcJaQZZYF
H/...............................sU1.sE1BoU.02E......EaNaNaNaNtDaNaNaNatJ.2.....
...mzoAnAnAnAHtj...................wz.........zD........kz1........wz...........
........kz1........wz.........zj................................}
IMAGE DETAILS
Image size
5000x5000px 10.26 MB
Published:
Comments2
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
LeoS777's avatar
Super Anhänger Thumbs up Clap !!
marijeberting's avatar
Magnificent work, very delicate