matze2001's avatar

Teatime - Mandelbulb3D with Parameter and Maps

By matze2001
28 Favourites
6 Comments
501 Views
wood
drive.google.com/file/d/0B7zs_…

stone wall with "ledge"
drive.google.com/file/d/0B7zs_…


Mandelbulb3Dv18{
g....Uv0...i9...7....2....EOf3G1LqtwzY5xZGpqQ44EmaCv2oDbLzP.c8FJctRuzIAU0DlCQ/.E
................................hRvyDaC5K.2........A.RX.........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6........../Q.0/....2.q1...N.....Ej......5PeqPXS1mD/QkPM13E...m/xa21g1....U
z2EnAnYD12..2..........wz.................................U0......2...sD...../..
.z1...sD93IXMJAdxw1XTDR/Ll/AzUpqIUtSP8zC/60STxomBvftaZwaQYqqykssjWZ4S1oDhUHLFXy4
kwX00UPYuDODzGlMYbXSmwhDU.....Iq3...4G....UaNadD.E....sD..G.....................
.............oAnAt1...2E....zw1...................................kPM13E7....6..
.....Ksulz1.......kz.wzzzXEP.c.......c0...EB.........g4...UuzzzzS....QJB....SA5/
Sk3U.0Ak.zDk.1wzzzzzzzzzz161.62.mN5S..kJWGoyq.zD6IGWzH4Suz1.DPNILBCyz2k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz4........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.2c..
.1Ak...pMnDnNqyDku41pmERLzH..........IEAVszz9v3..wCxDe520z99Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
36/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A...Ak.1.k.1Aknv.k.1A..1Ak.1Y5.1Ak..Ak
.1QAh.Ak.1.k.1Akih1k.1A..1Ak.v/G.1Ak..Ak.1QgW/Ak.1.k.1AknJ4k.1A..1Ak.L0RYG7V.IG7
Z.QEr/Ak.1.k.1Ak...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnM1AeJqRZlKNmZb9e/rN............
E6...IU.1BE.....I....c.....RZ34QjF5.U.pPrJaQ..........................U1C.U10.U/
4M...........................szD........E.2.....................................
...oz.............................IE.1..........................................
.....................A.....3....8....EbQVtqQaxaQhZYFH/..7NoI....................
....4MU/06U..........cNaNaNaN4tjnAnAnAnAPyvAnAnAnAPoz...........................
..............................................zD........kz1.....................
................................/....E/...U0....VpKMuZaPbZYFH/EG4B3.............
..............U/4M.....................................................UQ.2.....
.............O3k........kzXNaNaNaNalz...................z.2.....................
..........................................E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3.....
.....................6E./2E./2U/4MU.02E..........s6c.pAnAnAnAHyD........UzH.....
..3/.1.......cyD........ezXyyd4joB7Oz0..........................................
........kz1...................zD.....................2.....3....C....UINdR4OopIM
kZYFH/..........................02E./2E./MU/46U./2.........UJ5AEaNaNaNaNkz1nAnAn
An9..7.......Cyj/.......cz1OaNaNaNauzg53iSIsuFsD.......UK/A.....................
...................wz...................kz1.....................}
IMAGE DETAILS
Image size
3000x3000px 11.35 MB
Published:
Comments6
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Ahab-kaba's avatar
Tea time at the end of the universe......
keenansun's avatar
Undead-Academy's avatar
OMG !! So awesome ;)
marijeberting's avatar
Outstanding Dortus 
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In