Shop Forum More Submit  Join Login
About Varied / Professional Matthew Jabez P. Nazario18/Male/Philippines Groups :icongospelpuffs: GospelPuffs
 
Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Core Membership
Statistics 303 Deviations 108,024 Comments 90,913 Pageviews
×

Critiques

Newest Deviations

Literature
Universal Declaration of Human Rights in Jejemon
Jejemon English
A77 hUm4n b31n6$ r b0rn fr33 4nD 3qU47 1n D16n1+y 4nD r16h+$. Th3y r 3nD0w3D w1+h r34$0n 4nD c0n$c13nc3 4nD $h0U7D 4c+ +0w4rD$ 0n3 nU'D4r 1n 4 $p1r1+ 0f br0D4rh00D.
Jejemon Tagalog
An6 74h4+ n6 +40'y 1$1n174n6 n m474y4 4+ p'n+4y-p'n+4y $4 k~r4n6474n 4+ m64 k~r4p'+4n. S174'y p1n6k~700bn n6 k~+w1r4n 4+ bUDh1 4+ D4p'+ m46p'7464y4n 4n6 1$4'+ 1$4 $4 D1w4 n6 p'6k~k~p'+1r4n.
Tagalog
Ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran.
English
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
:iconMatthewJabezNazarioA:MatthewJabezNazarioA
:iconmatthewjabeznazarioa:MatthewJabezNazarioA 1 0
Literature
The Lord's Prayer in Aghul
Aghul (Cyrillic)
2 Іисайи пуная гебурис: - ДуьгІе акье миштти: «Дад, Ве ттур гирами хьурай; Ве Паччагьвел адирай. 3 ТІалаб аркьая чин Вакес гьер ягьас гуни. 4 Гъил гьушен че гунагьарилас, ч
:iconMatthewJabezNazarioA:MatthewJabezNazarioA
:iconmatthewjabeznazarioa:MatthewJabezNazarioA 2 0
Literature
Universal Declaration of Human Rights in Afrikaans
Afrikaans
Alle menslike wesens word vry, met gelyke waardigheid en regte, gebore. Hulle het rede en gewete en behoort in die gees van broederskap teenoor mekaar op te tree.
English
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
:iconMatthewJabezNazarioA:MatthewJabezNazarioA
:iconmatthewjabeznazarioa:MatthewJabezNazarioA 2 0
Literature
Afar Sample Text
Afar
Addunya takkeemik dumal elle, Qangara deqsittam ten. A Qangara Yalla lih ten, a Qangara kee Yalla inkiimiiy inki Yalla. Ta Qangara dumal elle akah sugte'nnah Yalla lih tan. Yalli ta Qangarat kullim gineeh, ginnimteemik a Qangara maleh ginnimtem matan.
English
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not any thing made that was made. In him was life, and the life was the light of men.
:iconMatthewJabezNazarioA:MatthewJabezNazarioA
:iconmatthewjabeznazarioa:MatthewJabezNazarioA 2 0
Literature
Universal Declaration of Human Rights in Oromo
Oromo (Ge'ez)
ነሞ́ቲ ሁንዲኑ́ ቢርመዱ́ ተአኒ́ ሚርጋ ፊ ኡልፊናኒስ ወል-ቂጥጤ́ ተአኒ́ ፀለተን። ሰምሙ́ ፊ ቀልቢ́ ኢትቲ́ን ያደን ዋን ኡ́መማን ኬንነሜ́ፍ፣ ሀፉ́ረ ኦብቦሉምማቲ́ን ወሊ́-ወጅጂን ጂራቹ́ ቀቡ፨
Oromo (Arabic)
.نَمٛوتِ هُندِنُو بِرمَدُو تَانِي م
:iconMatthewJabezNazarioA:MatthewJabezNazarioA
:iconmatthewjabeznazarioa:MatthewJabezNazarioA 3 0
Literature
Universal Declaration of Human Rights in Adyghe
Adyghe Cyrillic
ЦIыф пстэури шъхьэфитэу, ялъытэныгъэрэ яфэшъуашэхэмрэкIэ зэфэдэу къалъфы. Акъылрэ зэхэшIыкI гъуазэрэ яIэшъы, зыр зым зэкъош зэхашІэ азфагу дэлъэу зэфыщытынхэ фа
:iconMatthewJabezNazarioA:MatthewJabezNazarioA
:iconmatthewjabeznazarioa:MatthewJabezNazarioA 2 0
Help! by MatthewJabezNazarioA
Mature content
Help! :iconmatthewjabeznazarioa:MatthewJabezNazarioA 2 19
Literature
The Lord's Prayer in Adaizan
Adaizan
Kewánïk de hekacán dan gænïk,
Nómre de Enálœk ma-se awistawíste
Ma-beníri réino de Enálœk
Boluntá de Enálœk ma-aséri dan kápœt así dan gænïk
Dá'e-a-hekacán nalínancœs okhápïn de hekacán tonalínacœs
I peldonári-a-hekacán múncos kosašáwe de hekacán
Así hekacán peldonári a nótæk múncos hayænu ke aséri ašáwe a hekacán
I jéska gyári-a-hekacán dan asinacavašáwe péro salbári-a-hekacán de Ašáwe
Pórke réino, podé, i glórya de enalœk
Pa totovetsnácœs, amén.
:iconMatthewJabezNazarioA:MatthewJabezNazarioA
:iconmatthewjabeznazarioa:MatthewJabezNazarioA 3 1
Literature
UDHR in Achuar-Shiwiar
Achuar-Shiwiar
Aints ainauti mash metek nuwanmaya akiinawaitji. Turasha angkan pengker pujusmi tusar akiinawaitji. Aintstikia mash ji nintijai paan nintimratnuitji, turasha pengker aa nu nekaatnuitji. Turasha pase aa nusha nekaatnuitji. Turasha ji pataachiri ainaujai pengker nintimtunisar pujaj ina nunisrik chikich ainauj aisha pengker nintimtunisar pujustinuitji.
English Translation
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
:iconMatthewJabezNazarioA:MatthewJabezNazarioA
:iconmatthewjabeznazarioa:MatthewJabezNazarioA 2 0
Literature
John 1:1-3 in Acholi
Acholi
I acakki piny Lok onoŋo tye, Lok tye bot Lubaŋa, Lok en Lubaŋa. Jami dcu en aye ceŋ otiyo, pe tye gin mo ma ceŋ giketo laboŋo en. I en con tye kwo, kwo meno con ceŋ pa dano.
English
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not any thing made that was made.
:iconMatthewJabezNazarioA:MatthewJabezNazarioA
:iconmatthewjabeznazarioa:MatthewJabezNazarioA 4 0
Literature
The Lord's Prayer in Achi
Qaqaw Dios, Lal k'o la chila' chikaj, ¡lik cheta'maxoq nim uq'ij ri b'i' la! Peta la, taqana la paqawi'; chu'ana k'u ri rajawal k'u'x la wara che ruwachulew, jela' pacha' ri ka'an chila' chikaj. Ya'a ko la waq'ij ri qawa, ri kajawax chiqe ronoje q'ij. Kuyu ko la qamak, jela' pacha' ri'oj kaqakuy kimak ri emakuninaq chiqij. I maya ko la luwar chiqe kojtzaq pa mak; e lik chojkolob'ej la chwach ritzel winaq. Ma paq'ab' Rilal k'o wi ronoje taqanik y chuq'ab'; i xew che Rilal taqal wi ri yakb'al q'ij na jinta utaqexik.
:iconMatthewJabezNazarioA:MatthewJabezNazarioA
:iconmatthewjabeznazarioa:MatthewJabezNazarioA 6 0
Literature
Universal Declaration of Human Rights in Acehnese
Acehnese (Latin Alphabet)
Bandum ureuëng lahé deungon meurdéhka, dan deungon martabat dan hak njang saban. Ngon akai geuseumiké, ngon haté geumeurasa, bandum geutanjoë lagèë sjèëdara. Hak dan keumuliaan.
English Translation
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
:iconMatthewJabezNazarioA:MatthewJabezNazarioA
:iconmatthewjabeznazarioa:MatthewJabezNazarioA 4 0
Literature
The Lord's Prayer in Achang
Maukhung mha nyeis, ngamoq dah Uwus eh, Nah nyings gyingshang nyeis bas jungh. Nah munghdan jweh los bas jungh; Maukhung mha nah ehnyet tap joq zis yah dvyhangteh, Nyeisjvng mas eq tap joq bas jungh. Ngamoq chah nyeis dah wom jeis khvnyhik ngamoq lyis dyei aq. Ngamoq lyis cu bang dah yobos lyis ngamoq khyuot dyei zis yah dvyhangteh, Ngamoq cu dah yobos lyis khyuot dyei aq. Ngamoq lyis shiwu yvmas vshwih loh; Ma gis cho mhayah ngamoq lyis khyuot kat aq: khasoeh ge lyis munghdan yomsoq yahge phunk nyoqnho ngelang gas vcaiq vto nah zis nghuot.
:iconMatthewJabezNazarioA:MatthewJabezNazarioA
:iconmatthewjabeznazarioa:MatthewJabezNazarioA 5 0
Literature
Achagua Biblical Texts
Achagua
23. Jesús lijínaniu quinínama Galilea shínaa cáinabi, léewida limácoo narrícu náa'a sinagogaca. Líiwadeda linácu liá'a sáicai chuánshica linácu liá'a Dios wánacaalactalaca, ya lichúni chóniwenai quinínama bálinacaalashi ya cáiwibee.
24.Natáania Jesús nácu quinínama náa'a yéenai Siria shínaa cáinabi íta'aa, naínda lirrú quinínama náa'a bálinenaicoo méenaami bálinacaalashi ya cáiwibee, ya náa'a wáalenai espíritu máashii, ya náa'a cúcunenaicoo, ya náa'a macáwanica. Yá'ee Jesús chúni nayá,
English
23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.
24. And his fame
:iconMatthewJabezNazarioA:MatthewJabezNazarioA
:iconmatthewjabeznazarioa:MatthewJabezNazarioA 1 0
Literature
National Anthem of Elyrion
Verse I
O, Elyrion! We always love thee!
May our battles always won,
Always and forev'rmore be!
As all strife and prejudice ends
With all thy glorious vict'ry on the horizon!
May our dragons be advaunc'd,
With bemoist'ning echoes!
E'en when the Square shines so brightly,
E'er marching forward so bravely,
Elyrion, I am so proud of you!
Verse II
Enhaunc'd is to loudly bemoan
The echoes of our lost elves
To clime ev'ry mountain!
Flow'ring through great faith!
'Gainst all odds to 'ganst our pride and joy!
Glaunc'd heav'nly is that with the deities of nature,
And for pure magic,
'Longst lov'd are these cute little animals!
We shall ne'er be perish'd 'midst our hopes and dreams and amid despair
As we are 'mongst the four corners of Polytopia!
Verse III
Ushering 'neath our pray'rs answer'd,
Ne'ertherless to o'ercome and o'erlay
'Gainst our fears and suff'ring
Thro' future generations of thine!
'Twas shall be, 'tis shall be and 'twil
:iconMatthewJabezNazarioA:MatthewJabezNazarioA
:iconmatthewjabeznazarioa:MatthewJabezNazarioA 2 4
Cheers to :devmebrouk:! by MatthewJabezNazarioA Cheers to :devmebrouk:! :iconmatthewjabeznazarioa:MatthewJabezNazarioA 1 8

Favourites

Lolly The Aeta Girl by MixopolisChannel Lolly The Aeta Girl :iconmixopolischannel:MixopolisChannel 1 4 Ghosts of Justice flag by Jamesdean1987 Ghosts of Justice flag :iconjamesdean1987:Jamesdean1987 2 0 Terry The Aboriginal Tasmanian Boy by MixopolisChannel Terry The Aboriginal Tasmanian Boy :iconmixopolischannel:MixopolisChannel 1 0 MOC: Teken-Nuva by zeroprime000 MOC: Teken-Nuva :iconzeroprime000:zeroprime000 2 2 Wanda Li's Feet by BowlOfIceCream Wanda Li's Feet :iconbowloficecream:BowlOfIceCream 5 0 An Eight Year Old Lily by MIXTOONS An Eight Year Old Lily :iconmixtoons:MIXTOONS 20 2 Ahiru Arima as a Hero Slugger by MixopolisChannel Ahiru Arima as a Hero Slugger :iconmixopolischannel:MixopolisChannel 4 0 Ligaya and Julie in the gym by MixopolisChannel Ligaya and Julie in the gym :iconmixopolischannel:MixopolisChannel 1 3 Alikhan and Anara Comic by MixopolisChannel Alikhan and Anara Comic :iconmixopolischannel:MixopolisChannel 2 4 Alikhan and Anara Zhaparov by MixopolisChannel Alikhan and Anara Zhaparov :iconmixopolischannel:MixopolisChannel 2 0 SpongeBob dressed as an admiral general by MixopolisChannel SpongeBob dressed as an admiral general :iconmixopolischannel:MixopolisChannel 1 2 Flag of Pangcah/Amis Province by ramones1986 Flag of Pangcah/Amis Province :iconramones1986:ramones1986 11 5 Quiselpoo by MixopolisChannel Quiselpoo :iconmixopolischannel:MixopolisChannel 2 15 TLH Sprites Cameron and His Buddies 1700s by SummonWater827 TLH Sprites Cameron and His Buddies 1700s :iconsummonwater827:SummonWater827 4 5 Never Forget and Always Remember September 11th by SummonWater827 Never Forget and Always Remember September 11th :iconsummonwater827:SummonWater827 2 4 Groa Schirmer by MixopolisChannel Groa Schirmer :iconmixopolischannel:MixopolisChannel 1 10

Donate

MatthewJabezNazarioA has started a donation pool!
113 / 350
Hey guys. I need a commission here. Can you give me points please?

You must be logged in to donate.
 • :iconboifahadlami:
  BoiFahadLami
  Donated Aug 17, 2018, 7:24:24 PM
  10
 • :iconmockingbirdontree:
  mockingbirdontree
  Donated May 21, 2018, 5:31:12 AM
  10
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Feb 4, 2018, 9:12:14 AM
  20
 • :iconblueivyviolet:
  BlueIvyViolet
  Donated Jan 20, 2018, 7:37:50 PM
  20
 • :iconmrtrollface2022:
  mrtrollface2022
  Donated Oct 28, 2017, 9:17:12 PM
  5
 • :iconhrdeviantart:
  hrdeviantart
  Donated Aug 13, 2016, 5:41:29 PM
  14
 • :iconacillus:
  Acillus
  Donated Aug 1, 2016, 12:10:05 PM
  2
 • :iconsephirothjosh48:
  SephirothJosh48
  Donated Jun 11, 2016, 10:05:02 AM
  10
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Nov 1, 2015, 7:27:16 PM
  5
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Oct 24, 2015, 4:11:13 PM
  16

Journal History

Groups

Activity


Jejemon English

A77 hUm4n b31n6$ r b0rn fr33 4nD 3qU47 1n D16n1+y 4nD r16h+$. Th3y r 3nD0w3D w1+h r34$0n 4nD c0n$c13nc3 4nD $h0U7D 4c+ +0w4rD$ 0n3 nU'D4r 1n 4 $p1r1+ 0f br0D4rh00D.

Jejemon Tagalog

An6 74h4+ n6 +40'y 1$1n174n6 n m474y4 4+ p'n+4y-p'n+4y $4 k~r4n6474n 4+ m64 k~r4p'+4n. S174'y p1n6k~700bn n6 k~+w1r4n 4+ bUDh1 4+ D4p'+ m46p'7464y4n 4n6 1$4'+ 1$4 $4 D1w4 n6 p'6k~k~p'+1r4n.

Tagalog

Ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran.

English

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Universal Declaration of Human Rights in Jejemon
Don't get offended with that folks, but I'm about to revive the Jejemon counterculture and hope for the best to someday be recognized by the UNESCO.

BTW, I'm using this too (173.254.110.65/jejeschool/inde…).
Loading...

Aghul (Cyrillic)

2 Іисайи пуная гебурис: - ДуьгІе акье миштти: «Дад, Ве ттур гирами хьурай; Ве Паччагьвел адирай. 3 ТІалаб аркьая чин Вакес гьер ягьас гуни. 4 Гъил гьушен че гунагьарилас, чинна гьил гьуршанду кІилди час Іайвелар аркьаттарилас. ХІа темехІера хьас амарта час».

Aghul (Latin)

2 ˡisaji punaja geburisi: - Du’gˡe ak’e mištti: "Dad, Ve ttur girami x’uraj; Ve Paččag’vel adiraj.3 Tˡalab ark’aja čin Vakes g’er jag’as guni. 4 G″il g’ušen če gunag’arilas, činna g’il g’uršandu kˡildi čas ˡajvelar ark’attarilas. Xˡa temexˡera x’as amarta čas."

English Translation

2 And he said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so in earth. 3 Give us day by day our daily bread. 4 And forgive us our sins; for we also forgive every one that is indebted to us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil.
The Lord's Prayer in Aghul
Warning! This document contains Christian themes that may not be suitable for non-Christians due to sensitive material. Reader discretion is advised.

Well, here we go again with a Northern Caucasian language, and it's called Aghul. In this doc, it translates The Lord's Prayer in Luke 11: 2-4 (198.62.75.1/www1/pater/JPN-agh…), but remember not to get offended at if you're not a Christian. This is for educational use only.
Loading...

Afrikaans

Alle menslike wesens word vry, met gelyke waardigheid en regte, gebore. Hulle het rede en gewete en behoort in die gees van broederskap teenoor mekaar op te tree.

English

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Universal Declaration of Human Rights in Afrikaans
Remember not to do any kind of apartheid shenanigans like that! I'm against apartheid, and I don't want this to ever happen again since it already ended two to three decades ago since the late Nelson Mandela took place for a racist-free South Africa.

Anyways folks, here's the Universal Declaration of Human Rights... in Afrikaans, a daughter language of the Dutch language (www.omniglot.com/writing/afrik…). Made in South Africa, huh?

And no apartheid talk! Because this one fights racism too.
Loading...

Afar

Addunya takkeemik dumal elle, Qangara deqsittam ten. A Qangara Yalla lih ten, a Qangara kee Yalla inkiimiiy inki Yalla. Ta Qangara dumal elle akah sugte'nnah Yalla lih tan. Yalli ta Qangarat kullim gineeh, ginnimteemik a Qangara maleh ginnimtem matan.

English

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not any thing made that was made. In him was life, and the life was the light of men.
Afar Sample Text
Warning! This sample text contains Islamic themes that may not be suitable for non-Muslims. Reader discretion is advised.

This language here shows the Afar sample text (www.omniglot.com/writing/afar.…), but please do be civil!
Loading...

Oromo (Ge'ez)

ነሞ́ቲ ሁንዲኑ́ ቢርመዱ́ ተአኒ́ ሚርጋ ፊ ኡልፊናኒስ ወል-ቂጥጤ́ ተአኒ́ ፀለተን። ሰምሙ́ ፊ ቀልቢ́ ኢትቲ́ን ያደን ዋን ኡ́መማን ኬንነሜ́ፍ፣ ሀፉ́ረ ኦብቦሉምማቲ́ን ወሊ́-ወጅጂን ጂራቹ́ ቀቡ፨

Oromo (Arabic)

.نَمٛوتِ هُندِنُو بِرمَدُو تَانِي مِرغَا فِ ُلفِنَانِس وَل-قِطّٚي تَانِي ضَلَتَن. سَمُّو فِ قَلبِي ِتِّين يَادَن وَان ُومَمَان كٚنَّمٚيف, هَفُورَ ٛببٛلُمَّاتِين وَلِي-وَججِن جِرَاڛُو قَبُ

Oromo (Latin)

Namooti hundinuu birmaduu ta'anii mirgaa fi ulfinaanis wal-qixxee ta'anii dhalatan. Sammuu fi qalbii ittiin yaadan waan uumamaan kennameef, hafuura obbolummaatiin walii-wajjin jiraachuu qabu.

English

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Universal Declaration of Human Rights in Oromo
In this document, this is the Universal Declaration of Human Rights written in Oromo, a language spoken out from Ethiopia (www.omniglot.com/writing/oromo…).
Loading...

Adyghe Cyrillic

ЦIыф пстэури шъхьэфитэу, ялъытэныгъэрэ яфэшъуашэхэмрэкIэ зэфэдэу къалъфы. Акъылрэ зэхэшIыкI гъуазэрэ яIэшъы, зыр зым зэкъош зэхашІэ азфагу дэлъэу зэфыщытынхэ фае.

Adyghe Latin

C̣əf pstăwri ŝḥăfităw, jāłətănəġără jāfăŝwašăxămrăč̣̍ă zăfădăw qałfə. Āqəlră zăxăṣ̂əč̣̍ ġwazără jāʾăŝə, zər zəm zăqoš zăxaṣ̂ă azfagw dăłăw zăfəš̍ətənxă faе.

English

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Universal Declaration of Human Rights in Adyghe
Straight out from the mountains of Circassia comes the Adyghe language, and in this document, this is the translated version of the Universal Declaration of Human Rights. Well, as spoken in Adyghe (www.ohchr.org/EN/UDHR/Document…).
Loading...
AntiWars4 has threatened me with a porn website. Do something to stop him!
Help!
A malicious user, AntiWars4, has sent me a link to a porn website called youporn.com!

I'm not going in with porn! That's why I need your help defeating that monster! Don't say I get involved with porn! I need your help defeating him! Help!

Also, I want you to blame AntiWars4 for this, not me!!!! Report him! He's sending me a malicious link to me!!!!!!!! Do something to stop him! This is an emergency!
Loading...

Adaizan

Kewánïk de hekacán dan gænïk,
Nómre de Enálœk ma-se awistawíste
Ma-beníri réino de Enálœk
Boluntá de Enálœk ma-aséri dan kápœt así dan gænïk
Dá'e-a-hekacán nalínancœs okhápïn de hekacán tonalínacœs
I peldonári-a-hekacán múncos kosašáwe de hekacán
Así hekacán peldonári a nótæk múncos hayænu ke aséri ašáwe a hekacán
I jéska gyári-a-hekacán dan asinacavašáwe péro salbári-a-hekacán de Ašáwe
Pórke réino, podé, i glórya de enalœk
Pa totovetsnácœs, amén.
The Lord's Prayer in Adaizan
Warning! This documents contains Christian themes that may be offensive to non-Christian DeviantART users. Viewer discretion is encouraged.

Well, there goes the now-extinct Native American language spoken in the US state of Louisiana, which is called Adaizan. In this page, it's The Lord's Prayer once again, translated in this language (www.omniglot.com/writing/adaiz…), as provided by Boyd Ocon.

If you're a Christian, then amen to you! And if you're a non-Christian, then remember not to get offended. This is for educational purposes only to those who aren't Christian while this one is used for prayer offerings to all Christians.
Loading...

Achuar-Shiwiar

Aints ainauti mash metek nuwanmaya akiinawaitji. Turasha angkan pengker pujusmi tusar akiinawaitji. Aintstikia mash ji nintijai paan nintimratnuitji, turasha pengker aa nu nekaatnuitji. Turasha pase aa nusha nekaatnuitji. Turasha ji pataachiri ainaujai pengker nintimtunisar pujaj ina nunisrik chikich ainauj aisha pengker nintimtunisar pujustinuitji.

English Translation

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
UDHR in Achuar-Shiwiar
This is the Universal Declaration of Human Rights in Achuar-Shiwiar (www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/La…), a Peruvian indigenous language.

Unfortunately, this title is too long, and is not fit for it to be entitled fully, so I have no choice but to abbreviate it?
Loading...
I'm losing my sanity. I'm driving myself nuts. I'm starting to weight under my guilt. I'm starting to become more and more insane. Now I'm having... mental illness. Now I'm starting to snap that I'm losing my friends, and now I'm losing my pride, reputation and sanity! I'm starting to drive myself into depression, anger and mental illness. Now what am I gonna do? Oh, confound these nightmarish curses! I knew it! I blew my life in here! Can anyone comfort me some more...? I'm tired of these horrible harassment! I hated this... I'm tired of this ruckus... I need something good about this.

Acholi

I acakki piny Lok onoŋo tye, Lok tye bot Lubaŋa, Lok en Lubaŋa. Jami dcu en aye ceŋ otiyo, pe tye gin mo ma ceŋ giketo laboŋo en. I en con tye kwo, kwo meno con ceŋ pa dano.

English

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not any thing made that was made.
John 1:1-3 in Acholi
Warning! This document contains Christian scriptures that may not be suitable for non-Christian DeviantART users unless it's for educational purposes only. Reader discretion is advised.

Well, this is John 1:1-3, a Biblical scripture that's written in an African language called Acholi (www.language-museum.com/encycl…), but please don't get offended with this if you're not a Christian.

Say amen if you're only a Christian.

Also, sorry for not uploading for the past 24 hours or more.
Loading...
Darn it. I'm getting backstabbed. I'm losing my friends. Please comfort me if I need time to redeem myself.
Qaqaw Dios, Lal k'o la chila' chikaj, ¡lik cheta'maxoq nim uq'ij ri b'i' la! Peta la, taqana la paqawi'; chu'ana k'u ri rajawal k'u'x la wara che ruwachulew, jela' pacha' ri ka'an chila' chikaj. Ya'a ko la waq'ij ri qawa, ri kajawax chiqe ronoje q'ij. Kuyu ko la qamak, jela' pacha' ri'oj kaqakuy kimak ri emakuninaq chiqij. I maya ko la luwar chiqe kojtzaq pa mak; e lik chojkolob'ej la chwach ritzel winaq. Ma paq'ab' Rilal k'o wi ronoje taqanik y chuq'ab'; i xew che Rilal taqal wi ri yakb'al q'ij na jinta utaqexik.
The Lord's Prayer in Achi
Warning! This document contains Christian content that may offend non-Christian DeviantART users. This is taken seriously only for religious purposes strictly for Christians only, and/or for entertainment/educational purposes for all users. Reader discretion is advised.

Well, this is another version of The Lord's Prayer in a Mayan dialect that's called Achi (www.omniglot.com/writing/achi.…).

And sorry for harassing anyone else. As if I was tryin' to do my best to redeem myself, I can also calm myself down with this.

And one more thing; sorry for not uploading a single document for a wee long time (just for a day), isn't it?
Loading...
Also, I'm so sorry for all of this. Maybe I can redeem myself some other time.
No more embarrassments! I'm tired of these painful things! After hurting Zewo, I'm getting more humiliated, and I need time for forgiveness, not the time to be hated! Because of this!
www.biblegateway.com/passage/?…
Oh, and remember, because this is a Christian scripture, then please don't get offended with that if you're not a Christian. Please respect that.
After harassing Gate (or Zewo), I'm getting more embarrassed than ever! Humiliating! I should've be more responsible by now. Now I'm getting even more tired of being bullied by anyone else! That's why, I don't want rude comments again! So please, cease your rude comments and stop bullying me! I'm getting bullied than ever before! So stop! Cease! And desist! I'm tired of this crap! I'm tired of this bullying crap over and over again! So please, calm down and cease-commenting. Please! Or else, I'd fear of the Great DeviantART War... or World War III. Will these fear me a lot? Then, if you don't want that to happen: stop. That's enough. And from this day forward, stop embarrassing me! I will never harass people again! So stop hating me, and listen to my heart! Can't you see I'm feeling upset? Well, now I'm starting to lose my sanity! Over and over again... now I'm traumatized!

Acehnese (Latin Alphabet)

Bandum ureuëng lahé deungon meurdéhka, dan deungon martabat dan hak njang saban. Ngon akai geuseumiké, ngon haté geumeurasa, bandum geutanjoë lagèë sjèëdara. Hak dan keumuliaan.

English Translation

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Universal Declaration of Human Rights in Acehnese
This is the Universal Declaration of Human Rights. Written in an Indonesian language that's called Acehnese (librivox.org/universal-declara…). Enjoy!
Loading...
Maukhung mha nyeis, ngamoq dah Uwus eh, Nah nyings gyingshang nyeis bas jungh. Nah munghdan jweh los bas jungh; Maukhung mha nah ehnyet tap joq zis yah dvyhangteh, Nyeisjvng mas eq tap joq bas jungh. Ngamoq chah nyeis dah wom jeis khvnyhik ngamoq lyis dyei aq. Ngamoq lyis cu bang dah yobos lyis ngamoq khyuot dyei zis yah dvyhangteh, Ngamoq cu dah yobos lyis khyuot dyei aq. Ngamoq lyis shiwu yvmas vshwih loh; Ma gis cho mhayah ngamoq lyis khyuot kat aq: khasoeh ge lyis munghdan yomsoq yahge phunk nyoqnho ngelang gas vcaiq vto nah zis nghuot.
The Lord's Prayer in Achang
Warning! This sample text contains Christian themes and are not intended to offend non-Christians! Viewer discretion is advised.

There's another sample text that hasn't yet to be translated, and that's the Lord's Prayer in that language, Achang (www.bible.com/en-GB/bible/373/…).

Also, if you're Christian, then this is the word of the Lord. Thanks be to God indeed. Oh, and if you're not a Christian, don't be offended, and be also warned about these texts that are different from your own religion. Be strongly advised that it's different from your religion that you're worshiping in, so please respect my opinion about this.
Loading...

Achagua

23. Jesús lijínaniu quinínama Galilea shínaa cáinabi, léewida limácoo narrícu náa'a sinagogaca. Líiwadeda linácu liá'a sáicai chuánshica linácu liá'a Dios wánacaalactalaca, ya lichúni chóniwenai quinínama bálinacaalashi ya cáiwibee.

24.Natáania Jesús nácu quinínama náa'a yéenai Siria shínaa cáinabi íta'aa, naínda lirrú quinínama náa'a bálinenaicoo méenaami bálinacaalashi ya cáiwibee, ya náa'a wáalenai espíritu máashii, ya náa'a cúcunenaicoo, ya náa'a macáwanica. Yá'ee Jesús chúni nayá,

English

23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

24. And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy; and he healed them.
Achagua Biblical Texts
Warning! This sample contains Christian texts, and they're strictly for Christians only. If you read this while you're not a Christian, please respect my opinion and don't get offended. Thank you!

Alright, so this would be great if we introduce Achagua to DeviantART by using these biblical texts from ACAPOR Liá’a Chánshi Dios Shínaa (www.bible.com/en-GB/bible/1418…) since I was a Christian, so I decided to use this one.

If you're a Christian, then that's the word of the Lord. Thanks be to God!

If you're not a Christian, I respect your opinion, and please don't get offended with that.
Loading...

Pride

SHOW YOUR COLORS

Made with pride by the DeviantArt community BROWSE ALL ART

After harassing Gate (or Zewo), I'm getting more embarrassed than ever! Humiliating! I should've be more responsible by now. Now I'm getting even more tired of being bullied by anyone else! That's why, I don't want rude comments again! So please, cease your rude comments and stop bullying me! I'm getting bullied than ever before! So stop! Cease! And desist! I'm tired of this crap! I'm tired of this bullying crap over and over again! So please, calm down and cease-commenting. Please! Or else, I'd fear of the Great DeviantART War... or World War III. Will these fear me a lot? Then, if you don't want that to happen: stop. That's enough. And from this day forward, stop embarrassing me! I will never harass people again! So stop hating me, and listen to my heart! Can't you see I'm feeling upset? Well, now I'm starting to lose my sanity! Over and over again... now I'm traumatized!

deviantID

MatthewJabezNazarioA's Profile Picture
MatthewJabezNazarioA
Matthew Jabez P. Nazario
Artist | Professional | Varied
Philippines
Hello, folks! My name is Mr. Matthew Jabez P. Nazario! Call me MJ.

He is here, making everything else.

I live in Parañaque City (also in Edmonton).

Do you want to watch me, m8?

Please send me a message or leave a comment! I speak English, Filipino, Spanish, and my conlang: Toonatopian! Although I also understand any language, and a bit of some of them...

I hope you have fun in my page.

Remember, if you say "Satan", then that will be your warning in your comment!

PEACE!

PS: To all negative commenters out there or should I say haters (if there is), peace be with you! :)

Achtung! Do not be retard by not doing it right three times or you will be blocked.

Remember, I am NOT an autistic child. I just have low-functioning autism. Okay?

BTW, I love cartoons, I'm single, I stay at home, I'm going at parts.

Likes: Cartoons, crossovers, music, comic books, food, drinks, drawings, animals, dinosaurs, dragons, creatures, idols, good movies, good television shows, unselfishness, families, friends, fun, laughing, love, happiness, heroism, winning, colors, good luck, parties, Easter, summer, Halloween, Christmas, toys, characters, video games, holidays, the USA, Italy, the Philippines, victory, sharing, goodness, sense of humor, rights, good ships, vacations, company, villains and bullies' defeat/deaths, Japanese anime, Japan, Vietnam, manga, Christianity and Jesus Christ

Dislikes: Bullies, racism, trolls, arguing, fire, bad people, needles, vomiting, dead bodies, bad guys, thieves, losing, hole, lies, insults, selfishness, anime villains, getting angry, trouble, betrayals, nightmares, rudeness, enemies, bad movies, bad television shows, bad cartoons, Donald Trump and loneliness

STAMPS
Anti Spiderman and Elsa Videos Stamp by Drewsky1211
Another Anti Spider man x Elsa stamp. by WumoWumo
Anti Spider-Man and Elsa by WumoWumo
Anti Toy Monster Stamp by WumoWumo
Say no to Toys in Japan! Stamp by WumoWumo
Bob and Margaret Stamp! by WumoWumo
I will disable the comments if i have to by KittyJewelpet78
Some people don't want friends by KittyJewelpet78
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconsimonaalex:
SimonaAlex Featured By Owner 2 days ago  Hobbyist Traditional Artist
Thank you for the watch 😃😃
Reply
:iconloloalien:
LoloAlien Featured By Owner 2 days ago  Hobbyist Photographer
Reply
:iconnunopires:
NunoPires Featured By Owner 3 days ago   Photographer
Hi Matthew :wave:

Thanks a lot for the :+devwatch:, I'm glad that you liked my works and I really appreciate your support!! :aww:

Have a nice week! :dummy:

:manhug:
Reply
:iconmatthewjabeznazarioa:
MatthewJabezNazarioA Featured By Owner 1 day ago  Professional General Artist
You're welcome.
Reply
:iconsmallcurryleaf:
SmallCurryLeaf Featured By Owner Edited 5 days ago
thanks again for favs and Added to my devWatch! ! :hug: & :heart:
Reply
:iconmatthewjabeznazarioa:
MatthewJabezNazarioA Featured By Owner 3 days ago  Professional General Artist
You're welcome.
Reply
:iconsmallcurryleaf:
SmallCurryLeaf Featured By Owner 3 days ago
:heart:
Reply
:iconingeline-art:
ingeline-art Featured By Owner 6 days ago   Traditional Artist
Thanks so much for the deviant-watch -
that's so kind of you
and I really apopreciate it!!!!
Ingeline-art cologne ;-) (Wink)))Purple Heart Purple Heart Purple Heart Purple Heart Purple Heart

Ingeline in harbour by ingeline-art 
Reply
:iconmatthewjabeznazarioa:
MatthewJabezNazarioA Featured By Owner 6 days ago  Professional General Artist
Bitte!
Reply
:iconingeline-art:
ingeline-art Featured By Owner 5 days ago   Traditional Artist
  EricStarGamer Mangle/Toy Foxy Icon(Collab) EricStarGamer Mangle/Toy Foxy Icon(Collab)EricStarGamer Mangle/Toy Foxy Icon(Collab)
Reply
Add a Comment: