Shop Forum More Submit  Join Login
PERSONAL CARDS: SILENT OBSERVER by KrzysztofFiszer PERSONAL CARDS: SILENT OBSERVER by KrzysztofFiszer
KARTY OSOBISTE: MILCZĄCY OBSERWATOR

Milczącego Obserwatora reprezentuje Kolos Kreatywności, zamieszkujący przestrzeń Kosmosu. Jego umysł, ciało, istota oraz egzystencja są nierozerwalnie zakorzenione w wyższej pozaziemskiej sferze (symbolizowanej przez złote światło), pozbawionej przyziemnych trosk, wypełnionej zaś czystą myślą, wiedzą, bogactwem intelektualnym, tajemnicami Wszechświata oraz komunikacją z Istotami Wyższymi.

Kolos z niewiadomych powodów – czy to z własnej decyzji, czy też decyzji istot trzecich – zstępuje na Ziemię, by przez pewien czas obserwować świat na niej istniejący. Obserwator jednak bardzo dba o to, aby jego pobyt na niej nie był zbyt długi, nie chce on bowiem stać się jego częścią na stałe. Pozwala sobie wyłącznie na zamoczenie w niej stóp, wiecznie trzymając się poza nią. Niewidoczny dla ludzi żyjących w dole, przez pewien czas pozostaje zupełnie sam w pustce Kosmosu, milcząc i obserwując.

Kryształ znajdujący się na głowie Kolosa symbolizuje jego bogactwo intelektualne, zgromadzoną wiedzę oraz mądrość. Kolor żółty oraz biały oznaczają uczucie błogosławieństwa wywołane obcowaniem z Istotami Wyższymi, fiolet zaś oznacza melancholię wywołaną nagromadzeniem wiedzy i życiowej mądrości. Wielkość kryształu oznacza ciężar myśli oraz odpowiedzialność, jakie przychodzą wraz z tajemnicami ukrytymi przed zwyczajnymi ludźmi.

Twarz zielonego Kolosa skierowana ku Ziemi odzwierciedla jego przeżycia oraz doświadczenie. Ciemne linie oraz bruzdy zostały wyrzeźbione w niej przez sceny, których ten był świadkiem. Jego spojrzenie skierowane jest w dół. Kolos obserwuje wszystkie zdarzenia, które są w zasięgu jego wzroku. Uniesiona lewa brew oraz otwarte usta mogą symbolizować szok doznany spostrzeżonymi obrazami lub zwyczajne zakłopotanie i niepokój płynący z niemożliwości zrozumienia obcych wzorów wg, których toczy się życie na Ziemi.

Z worka naznaczonego błękitem i fioletem wysypuje się stróżka złota. Jej koniec jest niewidoczny, ciężko więc stwierdzić, czy omija ona Ziemię, by zniknąć w otchłani Kosmosu, czy też upada na nią i znajduje żyzną glebę. To złoto symbolizuje twórczość Kolosa, którą ten zawsze trzyma przy sobie. Jego ramiona oplatają worek czule, niemal jak dziecko, chroniąc go przed utratą.

Ten element może być odczytany dwuznacznie. Z jednej strony skupienie Kolosa całkowicie poświęcone Ziemi skutkuje wysypaniem się jego twórczości, która być może znajduje swoich odbiorców wśród ludzi. Z drugiej strony może to oznaczać, że Kolos dobrowolnie stara się przekazać ludziom na Ziemi cząstkę swojej twórczości, a przez to przekazać ludziom przynajmniej odrobinę swojej wiedzy oraz mądrości – w tym przypadku jego wzrok oznacza śledzenie strugi złota, lub wypatrywanie efektów jej działania. Kolos chce wiedzieć, czy została ona choćby zauważona.

Ta karta przede wszystkim oznacza stan, w którym czujesz się przytłoczony zawartością lub bogactwem twojego umysłu. Wiedza i doświadczenie w nim zgromadzone przytłaczają cię jak wielki głaz. Twój umysł zdaje się wykraczać poza granice twojej głowy i nie jest w stanie się w niej pomieścić.

Dodatkowo karta ta symbolizuje ogromną samotność, jak i bezcenne uczucie obcowania z Kosmosem, samowolne odosobnienie oraz odcięcie się od ludzkiego życia na rzecz obserwacji, analizy, wyciągania wniosków, zdobywania wiedzy oraz kontaktowania się z Istotami Wyższymi – pracowania nad swoim wewnętrznym bogactwem, tracąc przy tym kontakt z rzeczywistością, tracąc umiejętność skutecznego komunikowania się z ludźmi, tracąc błogą możliwość stania się bezmyślną częścią szarego systemu.

Kreatywność Milczącego Obserwatora jest niezmierzona i nie jest ograniczona ludzkim umysłem. W swojej samotności wszystkie swoje twory kreuje dla siebie, czerpiąc z nich szczęście oraz satysfakcję. Jest to cel jego życia oraz jedyne materialne dobro, które ma dla niego jakiekolwiek znaczenie. Kolos tworzy dla ludzi sposobność przyjrzenia się jego tworom z bliska lub daleka, milcząc i obserwując, lecz nie komentując i niczego nie tłumacząc.

Milczący Obserwator, balansując na kuli Ziemskiej z ciałem zakorzenionym w wyższym wymiarze, toczy nieustającą walkę o zachowanie równowagi pomiędzy światem materialnym a umysłowym, nie potrafiąc odrzucić któregoś z nich kompletnie.


PERSONAL CARDS: SILENT OBSERVER

The Silent Observer is a being represented by the Colossus of Creativity, who lives in cosmic space. His mind, body, being and existence are inseparably rooted in a higher unearthly Realm (symbolized by golden light), free from earthly concerns, filled with clear thoughts, knowledge, intellectual riches, mysteries of the Universe and most of all filled with communication with Higher Entities.

From unknown reasons – from his own decision or decision made by other entities – the Colossus descends onto Earth, to observe the world which exist on it. But the Observer is very careful to not stay there for too long, because he doesn't want to become a part of it for good. He let himself to only wash his feet in it, always keeping the rest of his body outside. Unseen for people living down on Earth, for a while he stays completely alone in Space. Remaining silent and observing.

The crystal placed on the top of the Colossus's head is representing his intellectual riches, gathered knowledge and wisdom. Yellow and white colors symbolize a blessed feeling caused by getting in contact with Higher Entities, purple colour symbolize melancholy which originates in gathered knowledge and life wisdom. Crystal's size connects to thoughts weight and responsibilities which comes with mysteries hidden from normal people.

The Colossus’s face turned down towards Earth mirrors his life experience. Dark lines and wrinkles were carved in his face by scenes he witnessed. His eyes are directed down. The Colossus observes all events in his sight’s reach. Raised eyebrow and opened mouth may symbolize shock triggered by observed images or simple bewilderment and anxiety induced by inability to understand strange patterns applied to life on Earth.

From the bag stained with blue and purple colours line of gold is pouring out. Its end is invisible so it is hard to tell if it’s bypassing Earth to disappear in cosmic space, or if it’s falling onto Earth to find a fertile soil on its surface. This gold symbolize the Colossus’s creations, that he always carries with him. His arms are tenderly wrapped around it, almost as if it was his child, protecting it from loss.

This part can be interpreted in two ways. On one hand Colossus is completely focused on Earth, and because of it part of his creation falls down from his bag, maybe finding its recipients among people. On the other hand, maybe Colossus is doing it on purpose, willingly trying to pass on people from Earth a part of his creation, and by doing that to pass them at least a bit of his wisdom and knowledge – in this case, his eyes follows the golden stream or they are looking for effects of his work. The Colossus wants know if his creation was even noticed.

First of all this card presents your state, in which you feel overburdened by the content or the richness of your mind. Knowledge and experience gathered in it overwhelm you like a giant stone. Your mind seems to exceed beyond the borders of your head and it’s unable to fit into it.

Additionally, this card symbolizes great loneliness, but also priceless feeling coming from communion with the Cosmos: voluntary isolation and cutting off from human life for observation, analysis, drawing conclusions, gaining knowledge and contacting with Higher Entities – working on your inner richness and losing touch with reality, losing ability to efficiently communicate with people, losing the blissful ability to become a mindless part in gray system.

Silent Observer’s creativity is immeasurable and not limited by human mind. In his loneliness he makes his creations only for himself, drawing from them happiness and satisfaction. It is his life purpose and the only material good that has any meaning for him. Colossus creates for humans only possibility to see his creations from close or from afar; staying silent and observing, making no comments and explaining nothing.

The Silent Observer, balancing on the Earth globe with a body rooted in the higher dimension, is constantly struggling to maintain a balance between the material and the mental world, unable to reject any of them completely.


- Ink pen on tracing paper, digital colouring.

Set - Zbiór:

SET - PERSONAL CARDS: SILENT OBSERVER by IMAUNIMANSE
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
October 6, 2016
Image Size
1.2 MB
Resolution
920×1260
Link
Thumb

Stats

Views
111
Favourites
6 (who?)
Comments
0

Camera Data

Make
Canon
Model
CanoScan LiDE 120
Software
Adobe Photoshop CC 2015 (Windows)
×