Shop Forum More Submit  Join Login
PERSONAL CARDS: MINDLESS TOOL by KrzysztofFiszer PERSONAL CARDS: MINDLESS TOOL by KrzysztofFiszer
KARTY OSOBISTE: BEZMYŚLNE NARZĘDZIE

Bezmyślne Narzędzie odnosi się przede wszystkim do stanu emocjonalnego związanego z pracą i zatrudnieniem, ale także do niezdrowej relacji bycia posiadanym przez drugiego człowieka.

Bezmyślne Narzędzie reprezentuje trofeum w postaci głowy jelenia. Oznacza to bycie pokonanym, zdobytym lub sprzedanym; być może dokonano tego bez twojej wiedzy i zgody, przemocą, lub za twoim przyzwoleniem. Wyeksponowanie cię w ten sposób daje do zrozumienia, że jesteś zdobyczą, którą właściciel chce się pochwalić, zachwalając sobie element zdobycia (czysta drewniana tarcza), nie zaś twoją ogólną wartość.

Głowę jelenia obrasta długa, brudna sierść, oznaka zaniedbania – twój właściciel lub pracodawca nie dba o twój stan fizyczny. Wykonywana przez ciebie praca wpływa negatywnie na twój stan zdrowia (sierść umazana we krwi), jednak dopóki zadanie jest wykonane, dopóty nikt nie będzie się interesował twoim zdrowiem / używalnością.

Poroże Bezmyślnego Narzędzia rozszczepia się na kilka gałęzi reprezentujących różnorodne umiejętności, które jako pracownik / narzędzie / własność musisz posiadać. Twojego właściciela / pracodawcę interesują tylko twoje zdolności; a przede wszystkim korzyści z nich płynące. Ich wachlarz musi być nieograniczony – od zdolności kucharza (nóż), po zdolności mechanika i firmy sprzątającej. Gałęzie poroża są brudne, co świadczy o tym, że praca przez ciebie wykonywana jest ciężka i brudna; o tym, że nie masz czasu na odświeżenie i rozwinięcie swoich zainteresowań (nierozwinięte gałęzie); o tym, że twój właściciel / pracodawca nie jest zainteresowany stanem twoich umiejętności – liczą się tylko jego wymagania.

Czaszka jelenia idealnie przedstawia oczekiwania twojego właściciela / pracodawcy: masz nie wyczuwać nadchodzącego zagrożenia (brak nosa), masz nie widzieć nadciągającego zagrożenia, wyzysku i oszustwa (brak oczu), masz nie myśleć za siebie i nie podważać czyichś decyzji, masz nie mieć własnych pragnień i potrzeb (brak mózgu), masz słuchać uważnie i wykonywać polecenia (uszy), nie masz prawa rozmawiać i sprzeciwiać się (brak górnej szczęki).

Brązowy kolor tła naznaczony czarnymi plamami symbolizuje ciemną przyszłość, która maluje się przed twoimi oczami. Wydaje ci się, że ciężka praca, zaniedbanie i ostateczna śmierć to wszystko, na co możesz liczyć w swoim życiu.

Bezmyślne Narzędzie silnie nawiązuje do depresyjnego stanu psychicznego pozbawionego nadziei, marzeń oraz szczęścia.


PERSONAL CARDS: MINDLESS TOOL

Mindless Tool refers primarily to the emotional states related to work and employment, but also to an unhealthy relationship in which you are being owned by another person.

Mindless Tool is represented by a trophy in the form of a deer's head. It means being defeated, captured or sold; maybe it was done without your knowledge and consent, with violence, or with your permission. Exposing you this way makes you realize that you are a prey that the owner wants to boast about, praising the element of seizure (a clean wooden shield), and not your overall value.

The deer's head grows long, dirty hair, a sign of neglect - your owner or employer does not care about your physical condition. The work you do will negatively affect your health (blood smeared on the fur), but until the job is done, no one will be interested in your health / durability.

The Mindless Tool's antlers splits into several branches representing the various skills that you need to have as an employee / tool / property. Your owner / employer is only interested in your abilities; and most of all the benefits they will bring. Their fan must be unlimited - from cooking abilities (knife), through mechanic abilities, to cleaning abilities etc. The antlers are dirty, which indicates that the work done by you is heavy and dirty; that you do not have time to refresh and develop your interests (undeveloped branches); your owner / employer is not interested in the state of your skills - his requirements are all that matters.

The deer's skull perfectly reflects your owner's / employer's expectations: you should not feel the upcoming threat (lack of nose); you should not see the upcoming threat, exploitation and deception (lack of eyes); you should not think for yourself and you should not question his decisions; you should not have your own desires and needs (lack of brain); you have to listen carefully and execute commands (ears); you have no right to talk and oppose (lack of upper jaw).

The brown color of the background marked by black spots symbolizes the dark future that is painted in front of your eyes. You seem to think that hard work, neglect and ultimate death are all that you can count on in your life.

Mindless Tool strongly refers to a depressed mental state devoid of hope, dreams and happiness.


- Ink pen on tracing paper, digital colouring.

Set - Zbiór:

SET - PERSONAL CARDS: MINDLESS TOOL by IMAUNIMANSE
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
March 27, 2017
Image Size
1.0 MB
Resolution
903×1260
Link
Thumb

Stats

Views
74
Favourites
5 (who?)
Comments
0

Camera Data

Make
Canon
Model
CanoScan LiDE 120
Software
Adobe Photoshop CC 2015 (Windows)
×