Shop Forum More Submit  Join Login
PERSONAL CARDS: MALFORMED CHILD by KrzysztofFiszer PERSONAL CARDS: MALFORMED CHILD by KrzysztofFiszer
KARTY OSOBISTE: ZDEFORMOWANE DZIECKO

Zdeformowane Dziecko reprezentuje człekokształtna postać uderzona błyskawicą strachu. Krocząc po niewidzialnej drodze Przeznaczenia, postać ta jest nieustannie atakowana w regularnych odstępach czasu, na różne sposoby zagrażające jej zdrowiu psychicznemu. Nagłość oraz brak ostrzeżenia, z jaką Zdeformowane Dziecko jest atakowane, zostało zaprezentowane w postaci błyskawic układających się w dynamiczną sieć pozbawioną harmonii. Błyskawice przybrały biały kolor, co świadczy o ich bezlitosnym działaniu, czerwona poświata zaś przez nie roztaczana symbolizuje ból psychiczny, który błyskawice zadają cierpiącej postaci. Żółty kolor w tle karty może reprezentować nieustanny strach przed czającym się zagrożeniem lub schorzenie psychiczne.

Zielony kolor ciała Zdeformowanego Dziecka reprezentuje kreatywność oraz jego twórczą naturę. Niestety kolor ten jest stale tłamszony przez czerwone fale spływające na Dziecko, a także przez mrok rozlewający się coraz gęstszymi plamami pod jego stopami.

Potwór dominujący w prawym górnym rogu karty, a także dominujący nad Zdeformowanym Dzieckiem, symbolizuje oprawcę. Nie należy jednak brać tego symbolu dosłownie, ponieważ oznacza on tylko emocje, które Dziecko odbiera, nie zaś intencje i ogólny charakter człowieka stojącego za nimi. Z powodu wydarzeń doświadczonych w przeszłości Dziecko odbiera każde negatywne emocje jako atak wymierzony w jego psychikę, być może nawet w jego życie (rozżarzony sztylet, rozżarzone zęby). W oczach zdeformowanego Dziecka Oprawca zdaje się płonąć nienawiścią, gniewem, złem, wszystkim, co najgorsze; zdaje się przeistaczać w prawdziwego potwora. Zdeformowane Dziecko nie potrafi lub nie chce, dostrzec powodu takiego zachowanie, skupia się wyłącznie na swoich odczuciach, swojej reakcji, co doprowadza go do punktu, w którym staje się ofiarą. Być może bardziej ofiarą samego siebie niż ofiarą Oprawcy.

Czerwone fale spływające na twarz Zdeformowanego Dziecko zdają się topić jego twarz i ciało. Zniekształcone kończyny oraz brak uzębienia świadczy o tym, że Dziecko nie potrafi się obronić; paraliż, który odczuwa, jest tak potężny (wielkie oczy), że nie potrafi nawet osłonić twarzy ręką. Strumień łez świadczy o wielkim cierpieniu, jednak ich czystość może świadczyć o tym, że są one wylewane na próżno lub bezpodstawnie. Roztopiona głowa wymieszana ze łzami oznacza, że Zdeformowane Dziecko swoim cierpieniem pozbawia się zdolności logicznego myślenia.

Powiększony brzuch Dziecka stanowi nawiązanie do zdrowia, które ulega pogorszeniu z powodu bodźców psychicznych. Czerwone robaki wypełzające z jego wnętrza oznaczają zatrucia pokarmowe, biegunki, wymioty oraz wszelkie inne efekty silnego stresu. Ponieważ ciało zostaje niszczone wraz z umysłem, Zdeformowane Dziecko staje się zależne od osób trzecich i nie potrafi samodzielnie funkcjonować.

Czarne plamy roztaczające się pod postacią Dziecka mogą oznaczać strach przed nieuniknioną śmiercią, zmierzanie w kierunku nieuniknionego końca, lub pogrążanie się w depresji.

Lewa dłoń Zdeformowanego Dziecka wyciągnięta w geście poszukiwania równowagi lub pomocy zanika. Ten element z jednej strony symbolizuje wyniszczający efekt schorzałego stanu psychicznego, z drugiej strony zaś może on oznaczać ignorancję lub brak zainteresowania twoimi problemami, jakie otrzymujesz od bliskich ci osób. Może on również stanowić chęć otrzymania pomocy, stłamszoną brakiem skutecznej sygnalizacji.


PERSONAL CARDS: MALFORMED CHILD

Malformed Child is represented by a human-shaped figure struck by a bolts of fear. By following the invisible path of Destiny, this character is constantly attacked at regular intervals, which is threatening its mental health in various ways. The suddenness and lack of warning with which the Malformed Child is being attacked are presented in the form of bolts of lightning  shaping into a dynamic network devoid of harmony. Lightning has taken on a white colour, which proves their merciless action; the red glow around it symbolizes the psychological pain that lightning causes to the suffering character. The yellow background colour of the card may represent a constant fear of danger or mental illness.

The green colour of the Malformed Child's body represents creativity and its creative nature. Unfortunately, that colour is constantly being stained by the red waves that flow down unto the Child, and also by the darkness that spills into the denser stains under its feet.

The dominant monster in the upper right corner of the card, and also the dominant of the Malformed Child, symbolizes the Torturer. But do not take this symbol literally, because it only symbolizes the emotions that the Child receives, not the intentions and general character of the person behind them. Due to events experienced in the past, the child receives every negative emotion as an attack on its psyche, perhaps even its life (glowing dagger, glowing teeth). In the eyes of the Malformed Child, the Torturer seems to burn with hatred, anger, evil, and everything the worst; it seems to transform into a real monster. The Malformed Child cannot or does not want to see the reason for such behavior, concentrating solely on its own feelings, its reactions, which leads it to the point where it becomes a victim. Perhaps even more of a victim of its own doing than a victim of the Torturer’s actions.

Red waves running down on the head of the Malformed Child seem to melt its face and body. Distorted limbs and lack of teeth indicate that the Child cannot defend itself; the paralysis it feels is so powerful (big eyes) that it cannot even cover its face with its hand. The stream of tears testifies to great suffering, but their purity may indicate that they are poured out in vain or unfounded. A melting head mixed with tears means that the Malformed Child with its suffering deprives itself of the ability to think logically.

The enlarged Child's belly is representing health that is worsened by mental impulses. Red worms crawling inside of it indicate food poisoning, diarrhea, vomiting and any other effects of strong stress. Because the body is destroyed with the mind, the Malformed Child becomes dependent on third parties and cannot function independently.

Black spots placed under the Child can mean either fear of unavoidable death, going towards the inevitable end, or falling into depression.

The left hand of a Malformed Child pulled out in a gesture of seeking balance or help fades. On the one hand this element symbolizes the debilitating effect of mental illness, and on the other hand, it can mean ignorance or lack of interest in your problems that you receive from close relatives. It may also mean Child’s want to receive help is strangled by lack of effective signaling.


- Ink pen on tracing paper, digital colouring.

Set - Zbiór:

SET - PERSONAL CARDS: MALFORMED CHILD by KrzysztofFiszer
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
January 16, 2017
Image Size
1.2 MB
Resolution
905×1260
Link
Thumb

Stats

Views
89
Favourites
4 (who?)
Comments
0

Camera Data

Make
Canon
Model
CanoScan LiDE 120
Software
Adobe Photoshop CC 2015 (Windows)
×