Shop Forum More Submit  Join Login
PERSONAL CARDS: FRIGHTENED TIME COUNTER by KrzysztofFiszer PERSONAL CARDS: FRIGHTENED TIME COUNTER by KrzysztofFiszer
KARTY OSOBISTE: PRZERAŻONY CZASOMIERZ

Przerażony Czasomierz skupia się wyłącznie na postrzeganiu upływającego czasu i emocjach, który ten fakt wywołuje. Nawiązuje do odczuwanego paraliżu, stanu bezczynności, długotrwałej stagnacji i rozpaczy.

Postacią reprezentującą Przerażony Czasomierz jest fantastyczna istota, której umysł został w pełni pochłonięty rozpaczą wywołaną zagadnieniem przemijającego czasu. Jej skrzydła były niegdyś złote, były symbolem jej wspaniałości i ambicji, unosiły ją w powietrzu i dawały wolność – teraz skrzydła leżą omdlałe, przytłoczone przez przygnębienie i melancholię, uwiecznione na obrazie fioletowym kolorem rozlewającym się na skrzydłach i barkach Przerażonego Czasomierza. Ciało postaci przedstawionej na karcie było w przeszłości intensywnie zielone i symbolizowało jej świetlistą, żywą kreatywność. Niestety smutek i łzy spływające po dłoniach zakrywających twarz Przerażonego Czasomierza zabarwiły jego ramiona na niebiesko, a reszta jego ciała zaczęła tracić dawną intensywność koloru.

Głowa fantastycznego stworzenia przybrała kształt wielkiej tarczy zegara, symbol rozmyślań nad czasem i konsekwencjami wynikającymi z jego biegu. Zegar został zdominowany przez trzy wskazówki, które przekształciły się w zdeformowane kosy o czerwonym kolorze. Stanowią one odniesienie do odczuwanego strachu, szoku, przerażenia a przede wszystkim do stanu zagrożenia. Ostrza kos skierowane są niezależnie od siebie i celują one w dwa kluczowe zagadnienia:
Symbol 7 – wszystko, co idealne; wszystko, co ma uczynić cię szczęśliwym; wszystkie cele i marzenia; czujesz, że nie zdążysz spełnić swoich marzeń, swoich celów, nie zdążysz poznać szczęścia i miłości.
Symbol nieskończoności – egzystencja, życie, dziedzictwo; jesteś przerażony nieuniknionym przemijaniem i utratą życia; boisz się robić cokolwiek, ponieważ może okazać się to stratą twojego czasu; przeraża cię możliwość bycia niezauważonym, zapomnianym i niepozostawienia po sobie dziedzictwa.

Stan paraliżu i rozpaczy został przedstawiony na karcie w klęczącej pozycji Przerażonego Czasomierza, zasłaniającego twarz dłońmi, jak i w symbolu 0, oznaczającego stan stagnacji i stan pustki.

Tło karty nawiązuje do wszystkiego wokół ciebie, wszystkich wydarzeń i przedmiotów, do całego twojego życia, które rozpada się w intensywnych kolorach, by zostać wchłonięte przez wir przemijania, gdzie dołączy do innych bezosobowych kolorów.

Obraz przedstawiony na karcie Przerażony Czasomierz na pierwszy rzut oka może wydawać się abstrakcyjny i nieposiadający zdrowego rozwiązania, jednak po bliższej analizie można zauważyć elipsę przezroczystej warstwy roztoczonej wokół fantastycznej postaci. Z jednej strony ta warstwa może oznaczać złudne poczucie bezpieczeństwa i trwałości wynikające ze stanu bezczynności, z drugiej strony zaś może ona uświadomić ci, że odczuwany stan przerażenia i rozpaczy jest tylko fałszywą projekcją twojego umysłu.


PERSONAL CARDS: FRIGHTENED TIME COUNTER

The Frightened Time Counter focuses solely on perceiving the passing of time and the emotions that cause it. It refers to the perceived paralysis, idle state, long-term stagnation and despair.

Figure representing the Frightened Time Counter is a fantastic being whose mind is fully absorbed by despair caused by a matter of passing time. Its wings were once golden, a symbol of its splendour and ambition, they raised it in the air and gave it freedom — now the wings are faint, overwhelmed by depression and melancholy, immortalized in the violet colour spilling over the wings and shoulders of the Frightened Time Counter. The body of the form shown on the card was in the past intensely green and it symbolized its luminous, vibrant creativity. Unfortunately, the sadness and tears flowing down its hands, which cover the face of the Frightened Time Counter, stained its arms in blue, and the rest of its body began to lose its former intensity.

The fantastic creature’s head took on the shape of a great clock, a symbol of time and consequences arising from its course. The clock is dominated by three tips that transformed into a deformed scythe in red. They are a reference to the perceived fear, shock, horror and above all to the state of danger. The blades of the scythes are directed independently and aim at two key issues:7 symbol — everything that is perfect; all that is meant to make you happy; all your goals and dreams; you feel you will not have enough time to fulfill your dreams, your goals, you will not have enough time to know happiness and love.Infinity symbol — existence, life, heritage; you are terrified of the inevitable passing and loss of life; you are afraid to do anything because it may be a waste of your time; you are terrified of the possibility of being unnoticed, forgotten and of the possibility of leaving no heritage behind you.

State of paralysis and despair is depicted on the card in the kneeling position of the Frightened Time Counter, in covering its face with its hands, and in the symbol 0, signifying the state of stagnation and emptiness.

Background of the card refers to everything around you, all the events and objects, to your whole life, which breaks down in intense colours only to be absorbed by the vortex of passing, where it will join other impersonal colours.

Image shown on the Frightened Time Counter card may seem abstract at first glance and lacking a healthy solution, but after closer analysis, you will notice the ellipse of the transparent layer around the fantastic figure. On the one hand, this layer can mean a false sense of security and permanence resulting from idleness, and on the other hand, it can make you realize that the state of fear and despair is only a false projection of your mind.


- Ink pen on tracing paper, digital colouring.

Set - Zbiór:

SET - PERSONAL CARDS: FRIGHTENED TIME COUNTER by IMAUNIMANSE
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
April 2, 2017
Image Size
1.4 MB
Resolution
909×1260
Link
Thumb

Stats

Views
95
Favourites
5 (who?)
Comments
0

Camera Data

Make
Canon
Model
CanoScan LiDE 120
Software
Adobe Photoshop CC 2015 (Windows)
×